Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2016 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €377.870.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (€352.375.000), διασύνδεση (€22.129.000) και έσοδα από τόκους (€10.904.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν ειδικότερα τα εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού (€112.219.180).

2. Τρέχουσες δαπάνες (€145.539.000), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€10.850.900),

β. έξοδα πωλήσεων (€14.086.500),

γ. φορολογία (€9.900.000),

δ. άλλα έξοδα λειτουργίας (€108.311.600), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από τρίτους/συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (€17.446.000), εξασφάλιση περιεχομένου και άλλες δαπάνες υπηρεσίας Cytavision (€25.640.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (€13.250.000), έξοδα διασύνδεσης (€9.750.000), ηλεκτρισμό (€10.000.000) και συντήρηση υποβρύχιων καλωδίων και κυκλωμάτων (€6.687.000),

ε. άλλα έξοδα (€1.570.000

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€64.739.550) για την κάλυψη κυρίως αναγκών σχετικά με:

α. το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€11.894.500),

β. τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€11.287.100),

γ. τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€9.736.050),

δ. τις εφαρμογές πληροφορικής (€6.090.000),

ε. τις υποδομές πληροφορικής (€5.990.850),

στ. τα κτίρια και την υποδομή ασφάλειας (€5.037.200).

4. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€5.892.270).

5. Εξοπλισμό για μεταπώληση (€26.280.000).

6. Επενδύσεις (€4.200.000).

7. Απρόβλεπτες δαπάνες (€2.000.000).

8. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Συντάξεως (€17.000.000).

Σημειώνεται ότι μαζί με τον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το έτος 2015 κατατέθηκε έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που περιέχονται στην ετήσια έκθεσή του για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμο.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του για προσφορά στο κοινό ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εξακολουθεί, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, του έντονου ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που περιορίζουν την ευελιξία του στην αγορά, να διεκδικεί με επιτυχία την παραμονή του στους πρωτοπόρους οργανισμούς, κατατάσσοντας με τον τρόπο αυτό την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, η στρατηγική της ΑΤΗΚ για την επόμενη πενταετία στοχεύει στη διατήρηση της κερδοφορίας του οργανισμού, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της διαφύλαξης των εσόδων από την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, της λειτουργικής αριστείας, της εξοικονόμησης κόστους, καθώς και της εφαρμογής νέων επιχειρηματικών μοντέλων δραστηριοποίησης σε τεχνολογίες πληροφορίας και εφαρμογών πολυμέσων τα οποία θα ενισχύσουν τις προσπάθειες εξεύρεσης νέων πηγών εσόδων.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε περαιτέρω ότι με τον προϋπολογισμό του 2016 τίθεται σε εφαρμογή η μετεξέλιξη της ΑΤΗΚ σε πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων, η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυφασματικής υποδομής του δικτύου της και η δραστηριοποίηση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας έτσι τη θέση της ΑΤΗΚ ως τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων, τη στελέχωση της ΑΤΗΚ, το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης, τη Cyta Hellas και το Ταμείο Συντάξεως του οργανισμού.

Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Η νέα οργανική δομή της ΑΤΗΚ έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2015 και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης. Ειδικότερα, με την εφαρμογή του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης αποχώρησαν από την ΑΤΗΚ συνολικά 520 πρόσωπα, γεγονός το οποίο αφενός οδήγησε στη μείωση των δαπανών προσωπικού και αφετέρου δημιούργησε δυσκολίες στη λειτουργία του οργανισμού. Συναφώς, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό προβλέπεται η κατάργηση 70 θέσεων και η δημιουργία 20 θέσεων για σκοπούς αντιμετώπισης αναγκών στελέχωσης. Παράλληλα, προκύπτει ανάγκη για αποπαγοποίηση 61 υφιστάμενων θέσεων για τη δημιουργία κατάλληλων δομών στον οργανισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία του.

2. Η πορεία ανέλιξης της Cyta Hellas επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να περιορίσει τη χρηματοδότηση της Cyta Hellas σε μηδενικά επίπεδα για το 2015 και να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές στήριξής της. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό λόγω των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην ελληνική οικονομία κατά το εν λόγω έτος. Ως εκ τούτου, η ΑΤΗΚ προέβη σε χρηματοδότηση της εταιρείας με ποσό ύψους €15 εκατομ., ενώ στη βάση των δεδομένων αυτών προκύπτει ανάγκη χρηματοδότησής της και για το 2016. Το διοικητικό συμβούλιο μελετά εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας και την απεξάρτησή της από χρηματοδοτήσεις από την ΑΤΗΚ.

3. Το έλλειμμα του Ταμείου Συντάξεως, σύμφωνα με σχετική αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε το Δεκέμβριο του 2014, ανέρχεται στα €160 εκατομ. και θα καλυφθεί εντός περιόδου δέκα ετών με την καταβολή σε αυτό ετήσιων δόσεων ύψους €17 εκατομ. Οι δόσεις αυτές ενδέχεται μελλοντικά να μειώνονται, βάσει των αποτελεσμάτων αναλογιστικών μελετών που θα διενεργούνται σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών και ειδικότερα το θέμα της παρατηρούμενης ανομοιομορφίας αναφορικά με τις καταβλητέες εισφορές. Συναφώς, ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει στην επιτροπή στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν το καθεστώς που ισχύει σε σχέση με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου του οποίου ο προϋπολογισμός ψηφίζεται σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ποσοστό και το ύψος της συνεισφοράς εργοδότη και εργοδοτουμένου για κάθε περίπτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2016.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπών τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

1η Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων