Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Άλλων Ωφελημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους Αυτών) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Χρίστος Μέσης, προεδρεύων Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 28 Ιανουαρίου και στις 11 Φεβρουαρίου 2016. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΤΥΡΙΚ-ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΕΥΡΙΚ-ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 12 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, είναι η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτωμένους Αυτών) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν τη χορήγηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους υπαλλήλους του ΡΙΚ, με τους προτεινόμενους νέους κανονισμούς, ώστε οι διατάξεις τους αφενός μεν να εκσυγχρονιστούν, αφετέρου δε να εναρμονιστούν με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί κρίνονται αναγκαίοι, ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή του ταμείου συντάξεων των υπαλλήλων του ΡΙΚ στο ειδικό μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο θα υπόκειται στην εποπτεία του εφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ταμείων συντάξεων και των ταμείων προνοίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η ανάγκη θέσπισης μεταβατικών προνοιών σε σχέση με τη λειτουργία της συσταθείσας δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών διοικούσας επιτροπής, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης του υπό αναφορά ταμείου, ώστε, μέχρι τη σύσταση της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς, να ασκούνται οι αρμοδιότητες που χορηγούνται στην τελευταία από την υφιστάμενη διοικούσα επιτροπή.

Παράλληλα, εκφράστηκαν ορισμένες επιμέρους παρατηρήσεις από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τις πρόνοιες των κανονισμών που ρυθμίζουν τη σύνθεση της διαχειριστικής επιτροπής. Ειδικότερα, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως η προβλεπόμενη στους κανονισμούς σύνθεση της εν λόγω επιτροπής διαφοροποιηθεί, ώστε, σε περίπτωση απουσίας μέλους της το οποίο διορίζεται από το ΡΙΚ, τα παρόντα σε συνεδρίες της μέλη, τα οποία συμμετέχουν σε αυτήν έπειτα από εκλογή τους από τη γενική συνέλευση των μελών του υπό αναφορά ταμείου, να είναι λιγότερα από τα διορισμένα από το ίδρυμα και παρόντα σε αυτές μέλη.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών εισηγήθηκε στην επιτροπή τη διαμόρφωση των σχετικών προνοιών των κανονισμών, οι οποίες ρυθμίζουν την απόδοση ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις των μελών της διαχειριστικής επιτροπής του υπό αναφορά ταμείου, ώστε αυτές να διασαφηνιστούν και να συνάδουν με τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο.

Συναφώς, σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, ώστε αφενός μεν να εισαχθούν σε αυτούς οι πιο πάνω αναφερόμενες μεταβατικές πρόνοιες, αφετέρου δε να διασαφηνιστούν οι πρόνοιές τους σε σχέση με την απόδοση ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που αντιπροσωπεύουν το υπό αναφορά ταμείο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προεδρεύοντος αυτής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Το μέλος επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

22 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων