Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15, 16 και 22 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι αρμόδιοι των ημικρατικών οργανισμών στους οποίους τα εν λόγω νομοσχέδια αναφέρονται. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων.

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των υπό αναφορά ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2016.

Οι προϋπολογισμοί των ημικρατικών οργανισμών προβλέπουν ειδικότερα για το έτος 2016 τα ακόλουθα:

1. Προϋπολογισμός Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) για το 2016: έσοδα και δαπάνες ύψους €32.445.000.

2. Προϋπολογισμός Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το 2016: έσοδα ύψους €2.129.853 και δαπάνες ύψους €2.129.580.

3. Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2016: έσοδα ύψους € 18.677.725 και δαπάνες ύψους €7.495.358.

4. Προϋπολογισμός Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2016: έσοδα ύψους €10.005.900 και δαπάνες ύψους €10.071.760.

5. Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2016: έσοδα και δαπάνες ύψους €28.955.060.

6. Προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου Του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων Με Αναπηρία για το 2016: έσοδα ύψους €20.010 και δαπάνες ύψους €104.400.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα κυριότερα έσοδα του ΡΙΚ προέρχονται από κρατική χορηγία (€27.500.000) και από άλλες δραστηριότητες (€4.800.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΡΙΚ για το 2016 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Δαπάνες για μόνιμο προσωπικό (€13.584.540).

2. Γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.601.700).

3. Έξοδα προγραμμάτων (€13.439.010) στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κάλυψη των δαπανών για συνεργάτες ορισμένου χρόνου και αγορά υπηρεσιών (€939.000), συνεργάτες αορίστου χρόνου (€7.833.750), ταινίες, αθλητικά δικαιώματα, ξένες παραγωγές, παραγωγή ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγές (€3.184.250).

4. Συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.627.000), που αφορούν κατά κύριο λόγο τις δαπάνες για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων, το φωτισμό και τη θέρμανση (€1.100.000).

5. Αποπληρωμή δανείων (€1.352.750).

6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€700.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, στον προϋπολογισμό του ΡΙΚ περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €7.000.000 για την κάλυψη μέρους των αναγκών του Ταμείου Σύνταξης του ΡΙΚ για την κάλυψη των συντάξεων και των εφάπαξ κανονικών αφυπηρετήσεων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με το αίτημα του ΡΙΚ για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής της δεύτερης δόσης προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό KA FINANZ με την προϋπόθεση ότι το ΡΙΚ θα διαβιβάσει προς το Υπουργείο Οικονομικών γραπτώς τη δέσμευσή του για πλήρη αποπληρωμή του δανείου εντός του 2017, στο οποίο περιλαμβάνονται οι τόκοι και οι καθυστερήσεις.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ για το 2016, τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από ετήσια τέλη έκδοσης αδειών [άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού (€1.134.444), άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές (€735.552), άδεια για αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού (€38.674)]. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού (€1.247.633), δαπάνες λειτουργίας (€160.325), άλλες δαπάνες (€676.622), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€40.000) και απρόβλεπτες δαπάνες (€5.000).

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ δήλωσε ότι σημαντικότερος στόχος για το 2016 είναι η σταδιακή ενίσχυση της οργανικής δομής της ΡΑΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η αποτελεσματική ανταπόκρισή της έναντι των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σημείωσε ότι η αυτονόμηση της ΡΑΕΚ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που επιβάλλει όπως το όλο ζήτημα τύχει μελέτης, καθότι θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην αρχή ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2016 τα έσοδα του οργανισμού θα προέλθουν από τόκους εισπρακτέους (€15.469.725) και από διάφορα έσοδα (€3.208.000), ενώ οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού (€4.817.058), δαπάνες διαχείρισης (€2.073.300), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€455.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€150.000).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, οι καταθέσεις του οργανισμού για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν στα €960 εκατομ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €30 εκατομ. σε σχέση με το 2015.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το μέσο πιστωτικό υπόλοιπο για το 2016 υπολογίζεται σε ποσοστό ύψους 1,4%, κυρίως λόγω της συνεχούς θεσμικής πίεσης για μείωση των δανειστικών επιτοκίων της αγοράς και σύγκλισή τους με τα επίπεδα επιτοκίων της Ευρωζώνης. Σε ό,τι αφορά το μέσο χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό ύψους 3,25% και οποιαδήποτε περαιτέρω μείωσή του θα συναρτηθεί από το επίπεδο των προβλέψεων για επισφάλειες και τις δυνατότητες του οργανισμού να προβεί σε περαιτέρω μείωση στα καταθετικά επιτόκια.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το χαρτοφυλάκιο των δανείων του οργανισμού για το 2016 υπολογίζεται να ανέλθει στα €807 εκατομ. σε σχέση με €781 εκατομ. το 2015.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2016, οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (€7.816.530), λειτουργικές δαπάνες (€1.942.530) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€312.700), ενώ τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€9.700.000) και τόκους καταθέσεων (€271.000).

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2016 παρουσιάζει μικρή μείωση ύψους (€293.270) σε σχέση με το 2015, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών του προσωπικού και των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών εντός του 2016 θα καταβάλει πληρωμές ως ακολούθως:

1. Στήριξη των κοινών οργανώσεων αγοράς ύψους €8 εκατομ. από τα οποία ποσοστό ύψους 95% θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

2. Καταβολή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, καθώς και των άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία ύψους €51 εκατομ., το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΕ.

3. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 ύψους €25 εκατομ. από τα οποία ποσοστό ύψους 53% θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2016, τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€25.900.000), ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους (€1.848.060) και άλλα έσοδα (€706.950). Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού περιλαμβάνουν κυρίως διαχειριστικά έξοδα (€12.571.882), χορηγίες (€12.059.608) και αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων (€2.280.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2016 αντανακλά μεταξύ άλλων τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

1. Μελέτη και εφαρμογή νέας πολιτικής για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

2. Παραχώρηση άδειας για διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Επιβολή χρεώσεων για έκδοση δελτίων υγείας.

4. Επικέντρωση στην προώθηση κατασκευαστικών έργων μικρού κόστους, όπως τα έργα μαζικού/κοινωνικού αθλητισμού σε δήμους και κοινότητες, τα οποία είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

5. Αύξηση των χορηγιών στις ομοσπονδίες.

6. Προώθηση του αθλητικού τουρισμού, κυρίως μέσω προβολής και παρουσίασης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Κύπρου, συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και δημιουργίας εξειδικευμένων υπηρεσιών για αθλητικό τουρισμό.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία για το 2016, τα έσοδα του ταμείου προέρχονται κυρίως από τόκους και επενδύσεις (€20.000), ενώ οι δαπάνες αφορούν κυρίως επαγγελματική αποκατάσταση αναπήρων [σχέδιο δημιουργίας μικρών μονάδων, επιχορήγηση οργανώσεων για κατάρτιση επαγγελματιών αναπηρίας, επιχορήγηση οργανώσεων για κατάρτιση ατόμων με αναπηρίες-αυτοεργοδότηση (€90.000)].

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του τομέα επαγγελματικής αποκατάστασης και της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες προέβη σε σειρά ενεργειών, με στόχο την ένταξη ή την επανένταξη στην κοινωνία των ατόμων που απασχολούνταν στο Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΑΑ). Στα πλαίσια αυτά τερματίστηκε η λειτουργία του οικοτροφείου και των εργαστηρίων του ΚΕΑΑ, οι οικότροφοι μεταφέρθηκαν σε οικίες στην κοινότητα και όσοι απασχολούνταν στα εργαστήρια εντάχθηκαν είτε στην αγορά εργασίας είτε στα προστατευμένα εργαστήρια του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι του ΚΕΑΑ παραχωρήθηκαν σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, γεγονός που επέφερε σημαντική μείωση στις δαπάνες του ΚΕΑΑ για ενοικίαση αποθηκών και γραφείων.

Σημειώνεται ότι η διαχειριστική επιτροπή του ΚΕΑΑ αποφάσισε τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων, που αφορούν την επιχορήγηση των εθελοντικών οργανώσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών που σχετίζονται ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες και προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες σε δεξιότητες που βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους ή και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού ενημερώθηκε από τους παρευρεθέντες αξιωματούχους και άλλους αρμοδίους για τα προγράμματα και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2016, όπως και για τις επιμέρους πρόνοιες των υπό εξέταση προϋπολογισμών, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το έτος 2016.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και ο βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Σε σχέση με τα νομοσχέδια 2 έως 6 του επισυνημμένου παραρτήματος, ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των υπό αναφορά ημικρατικών οργανισμών για το έτος 2016.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και ο βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος.

23 Φεβρουαρίου 2016

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2016 Νόμος του 2016.

2. Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2016 Νόμος του 2015.

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2016 Νόμος του 2016.

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2016 Νόμος του 2016.

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2016 Νόμος του 2015.

6. Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2016 Νόμος του 2016.

  

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων