Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας (Προστασία της Υγείας του Πληθυσμού από Ραδιενεργές Ουσίες που Περιέχονται στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, το ΚΕΒΕ, η ΣΕΚ και η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν ενώπιον της επιτροπής. Ωστόσο, το ΚΕΒΕ διεμήνυσε γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 40 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμου, είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, που αφορά τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο πιο πάνω νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ή ενδέχεται να υπάρξει έκθεση ατόμων σε ιονίζουσες ακτινοβολίες ή υπάρχει ραδιενεργός μίανση, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες είναι πιθανό να υπάρχει έκθεση του πληθυσμού σε ιονίζουσες ακτινοβολίες από ραδιοϊσότοπα, τα οποία περιέχονται στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (κατάποση ή άλλη οικιακή χρήση). Σημειώνεται ότι αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για εφαρμογή της νομοθεσίας για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική ασφάλεια.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον πιο πάνω νόμο, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να παρακολουθεί τα επίπεδα ραδιενέργειας στον αέρα, στα νερά (πόσιμα ή άλλα), στη θάλασσα, στα τρόφιμα, στις ζωοτροφές κ.λπ. και να μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας του πληθυσμού, όπου ενδείκνυται. Η παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και ο καθορισμός παραμέτρων, συχνότητας και μεθόδων παρακολούθησης της συγκέντρωσης ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα τυγχάνουν εφαρμογής για όλα τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως το νερό που διοχετεύεται μέσω του δικτύου ύδρευσης ή από βυτία ή σε φιάλες/δοχεία ή σε επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων κ.λπ., με εξαίρεση το φυσικό μεταλλικό νερό και τα νερά τα οποία χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικά προϊόντα.

Σημειώνεται ότι από το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών εξαιρείται το νερό που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους οποίους ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρίνει ότι η ποιότητά του δεν επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, την υγεία του ενδιαφερόμενου ευρέος κοινού. Επιπρόσθετα, εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών και το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνεται από πηγές με την παροχή κατά μέσο όρο των 10 m3 ημερησίως ή που εξυπηρετεί κάτω από πενήντα άτομα, εκτός εάν το νερό αυτό διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής ή δημόσιας δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες πρόνοιες των κανονισμών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Λαμβάνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Καθορίζονται παραμετρικές τιμές και σημεία ελέγχου συμμόρφωσης, που θα εφαρμόζονται για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

3. Καθορίζονται στρατηγικές, γενικές αρχές και συχνότητα παρακολούθησης, προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο οι συγκεντρώσεις των ραδιενεργών ουσιών στο νερό συνάδουν προς τις καθορισμένες παραμετρικές τιμές.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τη γεωλογική σύσταση των πετρωμάτων και τις εφαρμογές με τη χρήση μικρών ποσοτήτων ραδιοϊσοτόπων στην Κύπρο, δεν αναμένεται η ύπαρξη αυξημένων συγκεντρώσεων ραδιενεργών ουσιών στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών εκτιμάται ότι θα προκύψει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, αφού αρχικά πρέπει να γίνει έλεγχος όλου του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην Κύπρο και στη συνέχεια ο έλεγχος αυτός να ασκείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να περιλαμβάνει δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση ραδιενέργειας σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων. Το έργο αυτό καθιστά αναγκαία την ενίσχυση με πρόσθετο προσωπικό και εξοπλισμό τόσο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όσο και του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο υποστηρίζει εργαστηριακά την αρμόδια αρχή. Εξάλλου, η ανάγκη αυτή επισημάνθηκε και σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από σχετική επιθεώρηση που πραγματοποίησε στην Κύπρο το Μάρτιο του 2015 στο πλαίσιο εφαρμογής της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί στάλθηκαν για απόψεις σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, καθώς και στα εμπλεκόμενα υπουργεία και δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα για σκοπούς δημόσιας διαβούλευσης.

Επιπρόσθετα, το κείμενο του προσχεδίου των κανονισμών στάλθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ για τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις, η οποία απάντησε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

  

 

15 Φεβρουαρίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων