Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2016 Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο πρύτανης και ο διευθυντής διοίκησης και οικονομικών του ΤΕΠΑΚ, καθώς και εκπρόσωποι της Συντεχνίας του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, της Συντεχνίας του Διοικητικού Προσωπικού και των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει δαπάνες ύψους €51.943.000 και ισόποσα έσοδα.

Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2016 κατανέμονται ως ακολούθως:

Τρέχουσες δαπάνες €25.136.000

Λειτουργικές δαπάνες €6.666.900

Διαχειριστικά έξοδα €4.304.300

Κεφαλαιουχικές δαπάνες €5.065.800

Μη προβλεπόμενες δαπάνες

και αποθεματικό €10.770.000.

2. Τα κυριότερα έσοδα του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2016 κατανέμονται ως ακολούθως:

Κυβερνητική χορηγία

και συνεισφορές €31.800.000

Προπτυχιακά δίδακτρα €7.200.000

Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών

προγραμμάτων και σχεδίων €200.000

Διάφορες εισπράξεις €12.743.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών με βάση τη γενική πολιτική που ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για τα έργα υποδομής, καθώς και άλλες αναγκαίες εργασίες που αφορούν τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ έχει καταρτιστεί με βάση τις ανάγκες των ακαδημαϊκών σχολών και τμημάτων του, καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών επισήμαναν ότι στον προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί οι παρατηρήσεις του. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι στον προϋπολογισμό προβλέπεται η δημιουργία έξι νέων θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού και μιας θέσης λειτουργού του πανεπιστημίου και περιλαμβάνεται πρόνοια που θα καλύπτει τις αποδοχές για περίοδο τεσσάρων μηνών για το έτος 2016. Συναφώς, σε σχέση με τις θέσεις αυτές όπως επισήμαναν περαιτέρω οι ίδιοι πρέπει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού να προωθηθεί η σχετική διαδικασία αποπαγοποίησής τους.

Ο πρύτανης, καθώς και οι άλλοι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ ενημέρωσαν την επιτροπή για τη λειτουργία, το έργο και τους στόχους του πανεπιστημίου για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ επισήμαναν ότι λόγω της καθυστέρησης στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς του ΤΕΠΑΚ εκκρεμεί ο οικονομικός έλεγχος αρκετών ετών. Ειδικότερα, για τα έτη 2010 έως 2012 ο οικονομικός έλεγχος ανατέθηκε σε ιδιώτες και με το σχετικό κόστος θα επιβαρυνθεί το ΤΕΠΑΚ, αλλά το διαχειριστικό έλεγχο όπως επισήμαναν οι ίδιοι θα τον αναλάβει η Ελεγκτική Υπηρεσία. Όσον αφορά την πρόνοια για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού, οι πιο πάνω εκπρόσωποι υπέδειξαν ότι έπρεπε να προβλέπεται στο κείμενο του νομοσχεδίου συγκεκριμένο άρθρο, καθώς και πίνακας, στον οποίο να φαίνονται αναλυτικά οι νέες αυτές πρόσθετες θέσεις προσωπικού.

Σημειώνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, ανταποκρινόμενοι στην παρατήρηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, απέστειλαν στην επιτροπή σχετικό πίνακα, στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι εν λόγω νέες πρόσθετες θέσεις προσωπικού του ΤΕΠΑΚ. Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή διαμόρφωσε νομοτεχνικά το κείμενο του προϋπολογισμού με τη δημιουργία σ’ αυτό νέου άρθρου, καθώς και με την ενσωμάτωση του εν λόγω πίνακα αναφορικά με τη δημιουργία των πιο πάνω νέων θέσεων προσωπικού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, τοποθετούμενος σε σχέση με το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του ΤΕΠΑΚ, δήλωσε ότι το προσωπικό του πανεπιστημίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ του κρατικού ή του ιδιωτικού σχεδίου ασφάλισης. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο παρόν στάδιο καταβάλλεται συλλογική προσπάθεια αναβάθμισης του σχεδίου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται στους εργαζομένους στους ημικρατικούς και άλλους οργανισμούς, ώστε αυτοί να έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των δημόσιων υπαλλήλων, με επανακαθορισμό των σχετικών τελών που καταβάλλονται.

Σημειώνεται ότι στον υπό εξέταση προϋπολογισμό το σχέδιο παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτό που ίσχυε πέρσι, με βάση τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2015.

Η επιτροπή στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του, ζήτησε και πήρε από τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της επεξηγήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διάθεση δημόσιων πόρων για την ενοικίαση κτιρίων και κατά πόσο έχει γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τη μείωση του ύψους του ενοικίου ή τον τερματισμό των συμβολαίων των διάφορων ενοικιαζόμενων κτιρίων.

2. Το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς φοιτητών για φοίτηση σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα του ΤΕΠΑΚ.

3. Τις δαπάνες που αφορούν τις ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες του πανεπιστημίου.

4. Την καταβολή διάφορων επιδομάτων και φιλοδωρημάτων σε μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

5. Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού του ΤΕΠΑΚ και το κόστος αυτών.

6. Το ύψος των αμοιβών των ειδικών επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα, τη διδασκαλία, την επίβλεψη και άλλα θέματα.

7. Το καθεστώς παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό του ΤΕΠΑΚ και κατά πόσο επήλθε οποιαδήποτε διαφοροποίηση σ’ αυτό.

8. Την κτιριακή ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ και ειδικότερα το σχεδιασμό της περαιτέρω επέκτασής του στο β΄ πόλο.

9. Τη διεθνή κατάταξη του ΤΕΠΑΚ στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης των καλύτερων πανεπιστημίων.

10. Την παρεχόμενη φοιτητική μέριμνα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2016.

16 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων