Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το 2016 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €50.542.976 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του ΚΟΤ για το 2016 θα προέλθουν κυρίως από την κρατική χορηγία (€48.500.000), τη διαχείριση υποστατικών του οργανισμού (€1.200.000), τα δικαιώματα χορηγήσεως αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και εξασκήσεως τουριστικών επαγγελμάτων (€522.976) και από άλλες πηγές (€320.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΤ αφορούν κυρίως στα εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού (€9.928.127).

2. Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.171.000).

3. Προβολή και δημοσιότητα (€24.832.419).

4. Οργάνωση και ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος (€3.856.000).

5. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (€5.029.430).

6. Ευρωπαϊκά Προγράμματα (€2.920.000).

Σημειώνεται ότι μαζί με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό κατατέθηκε στην επιτροπή και η έκθεση συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου.

Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στόχος του οργανισμού για το 2016 είναι η περαιτέρω αύξηση των τουριστικών αφίξεων και συνακόλουθα των εσόδων από τον τουρισμό και επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει το στόχο προώθησης του τουριστικού προϊόντος.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΚΟΤ, γι’ αυτό και ζήτησε την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων ως προς τα ακόλουθα:

1. Την ακολουθούμενη πολιτική του ΚΟΤ στον τομέα της διαφήμισης.

2. Την ακολουθούμενη στρατηγική για τον τουρισμό και για ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

3. Τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας του ΚΟΤ και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας.

4. Τη βιωσιμότητα του ταμείου συντάξεων του οργανισμού.

Αναφορικά με τα τεθέντα πιο πάνω θέματα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Η αλλαγή της πολιτικής του οργανισμού στον τομέα της διαφήμισης και η μετάβαση σε στοχευμένη διαφήμιση μέσω της συνεργασίας με τουριστικούς εταίρους του εξωτερικού, οι οποίοι προωθούν το κυπριακό τουριστικό προϊόν στο εξωτερικό, έχει συμβάλει στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων. Στη βάση της νέας αυτής πολιτικής ο οργανισμός καταβάλλει ποσοστό ογδόντα τοις εκατόν (80%) του κόστους της διαφήμισης υπό μορφή βοήθειας προς τους εταίρους του για διαφήμιση που πραγματοποιούν οι ίδιοι προς όφελος του ΚΟΤ. Με την εφαρμογή της νέας αυτής πρακτικής οι διαφημίσεις αξιολογούνται αυτόματα, αφού οι εταίροι του οργανισμού υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο, προτού ο οργανισμός προβεί στη διενέργεια δαπάνης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η εφαρμογή του νέου προγράμματος διαφημίσεων έχει οδηγήσει σε αύξηση στην προσέλκυση τουριστών, με αποτέλεσμα το σχετικό κονδύλι που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό για το 2016 να παρουσιάζεται αυξημένο κατά €1,4 εκατομ. σε σχέση με το 2015.

2. Ο ΚΟΤ διέθετε ανέκαθεν στρατηγική τουρισμού, ωστόσο δεν είχε την εξουσία να την υλοποιήσει. Με τη λήξη της Στρατηγικής Τουρισμού 2011-2015 προωθήθηκε η ετοιμασία μελέτης από οίκο εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την εκπόνηση νέας στρατηγικής για τον τουρισμό. Περαιτέρω, ο ΚΟΤ έχει προχωρήσει στην ετοιμασία του δικού του επιχειρησιακού σχεδίου για τα έτη 2016-2017.

3. Η μελλοντική μορφή λειτουργίας του ΚΟΤ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ο οργανισμός όμως κρίνεται ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, αλλά και να διατηρήσει μέρος των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που έχει σήμερα.

4. Το ταμείο συντάξεων του οργανισμού είναι πλεονασματικό και το ποσοστό συνεισφοράς του οργανισμού σε αυτό έχει μειωθεί στο πέντε τοις εκατόν (5%), στη βάση των αποτελεσμάτων σχετικής μελέτης εμπειρογνωμόνων.

Σε σχέση με το μελλοντικό καθεστώς λειτουργίας του οργανισμού η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση μέχρι στιγμής, αφού στο παρόν στάδιο μελετώνται δύο εισηγήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα αποτελέσματα μελέτης για τη γενικότερη αναδιάρθρωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που διενεργήθηκε από Άγγλους εμπειρογνώμονες στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης αναφορικά με τον τουρισμό.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών και ειδικότερα το θέμα της παρατηρούμενης ανομοιομορφίας αναφορικά με τις καταβλητέες εισφορές. Συναφώς, ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει στην επιτροπή στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν το καθεστώς που ισχύει σε σχέση με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου του οποίου ο προϋπολογισμός ψηφίζεται σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ποσοστό και το ύψος της συνεισφοράς εργοδότη και εργοδοτουμένου για κάθε περίπτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το έτος 2016.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπών τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

16 Φεβρουαρίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων