Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του ΚΕΒΕ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η ΟΕΒ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία αυτή.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 68 του περί Μέτρων και Σταθμών Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2011/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, καθώς και τα όσα ανέφεραν κατά την πρώτη συνεδρία οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, η Οδηγία 2011/17/ΕΕ καταργεί τις Οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και όπως συναφώς αναφέρεται στο προοίμιο της Οδηγίας 2011/17/ΕΕ, οι πιο πάνω αναφερόμενες Οδηγίες είναι παρωχημένες από τεχνικής άποψης, δεν αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη στις τεχνολογίες μέτρησης ή αφορούν όργανα που δεν αναπτύσσονται τεχνολογικά και χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, από την εφαρμογή αυτών δεν αναμένεται να προκύψουν οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις στους πολίτες, σε αρχές, σε οργανώσεις ή σε οποιεσδήποτε άλλες ομάδες συμφερόντων της χώρας. Οι υπό εξέταση κανονισμοί αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή ή την εισαγωγή ή τη διανομή σταθμών.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας τα μέλη της επιτροπής απασχόλησε το ενδεχόμενο δημιουργίας νομοθετικού κενού ενόψει της κατάργησης, με τους υπό έγκριση κανονισμούς, των βασικών κανονισμών, χωρίς να αντικαθίστανται με νέους κανονισμούς. Ειδικότερα, τα μέλη της επιτροπής διερωτήθηκαν κατά πόσο με την κατάργηση των βασικών περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμών θα προκύψουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τους οποιουσδήποτε ελέγχους διεξάγονται από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έτσι που να προκύπτει οποιοσδήποτε κίνδυνος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ελαστικών στα οχήματα και κατ’ επέκταση στην ασφάλεια των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι της εν λόγω υπηρεσίας τοποθετούμενοι επί των πιο πάνω προβληματισμών δήλωσαν ότι η υπηρεσία ούτως ή άλλως, λόγω της έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού, προβαίνει σε επαληθεύσεις. Ελέγχει δηλαδή κατά πόσο τα πιεσόμετρα των ελαστικών στα διάφορα πρατήρια βενζίνης είναι ελεγμένα ή διακριβωμένα από ιδιωτικά διαπιστευμένα μετρολογικά εργαστήρια και κατά πόσο υπάρχει σχετικό σε ισχύ πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την καταλληλότητά τους. Ως εκ τούτου, δε δημιουργείται κανένα κενό από την κατάργηση των εν λόγω κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2011/17/ΕΕ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015 και εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται από την 1η Δεκεμβρίου 2015. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στην ολομέλεια του σώματος την 21η Ιανουαρίου 2016.

Όλοι οι προσκεκλημένοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

9 Φεβρουαρίου 2016

 

  

 

Παράρτημα

 

1. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Σταθμά) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016.
2. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Όργανα Μέτρησης της Μάζας του Εκατόλιτρου των Δημητριακών) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016.
3. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αλκοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016.
4. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αλκοολομετρικοί Πίνακες) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016.
5. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων