Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης Ατμών Βενζίνης κατά τη Διάρκεια του Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Πρατήρια Καυσίμων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου 2015 και στις 20 και 27 Ιανουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΚΕΒΕ), της ΠΟΒΕΚ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και των εταιρειών “Hellenic Petroleum Cyprus Ltd”, “ExxonMobil Cyprus Ltd”, “Petrolina (Holdings) Public Ltd”, “Lukoil Cyprus Ltd”, “Staroil Ltd”. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και η εταιρεία “Total Plus Ltd” παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης Ατμών Βενζίνης κατά τη Διάρκεια Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Πρατήρια Καυσίμων) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, της Οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνεται όπως η απόδοση των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης και ο ετήσιος έλεγχος της απόδοσης της δέσμευσης ατμών βενζίνης των εν λόγω συστημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία πραγματοποιούνται στη βάση συγκεκριμένων προτύπων που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee of Standardization-CEN).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς:

1. Η απόδοση των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 85%, πιστοποιείται από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή με άλλα κατάλληλα πρότυπα που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων προτύπων, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και

2. ο έλεγχος της απόδοσης της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης της φάσης ΙΙ που βρίσκονται σε λειτουργία διεξάγεται σε συνθήκες προσομοίωσης ροής βενζίνης ή με άλλη κατάλληλη μεθοδολογία.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο η απόδοση των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης και ο έλεγχος της απόδοσής τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην τεχνική πρόοδο και να βασίζονται σε κατάλληλα πρότυπα που καταρτίζει η CEN. Προς το σκοπό αυτό, η CEN στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 διέθεσε τα πρότυπα ΕΝ 16321-1:2013 και ΕΝ 16321-2:2013, τα οποία ορίζουν τις μεθόδους δοκιμών για την έγκριση του τύπου των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης για χρήση σε πρατήρια καυσίμων και τις μεθόδους δοκιμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πρατήρια καυσίμων για την επαλήθευση της λειτουργίας των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, όπως ο ίδιος δήλωσε, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από την 13η Μαΐου 2016 είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθεί η τεχνική προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της πιστοποίησης της απόδοσης των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης και του ελέγχου της απόδοσής τους με τα εν λόγω πρότυπα.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών, οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και των εμπλεκόμενων εταιρειών πετρελαιοειδών που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το ενδεχόμενο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να δημιουργήσουν νέες απαιτήσεις στα πρατήρια που έχουν ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση συστήματος της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε σε σχέση με τα πιο πάνω ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να δημιουργήσουν οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις για τα πρατήρια που έχουν ήδη εγκαταστήσει σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, αφού, σύμφωνα και με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στις 30 Ιουνίου 2015, η Οδηγία 2014/99/ΕΕ δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι, στις περιπτώσεις πρατηρίων που έχουν ήδη εγκαταστήσει σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, αυτά δε θα επηρεαστούν από το πρότυπο ΕΝ16321-1:2013, ενώ ο έλεγχος της απόδοσης της δέσμευσης ατμών βενζίνης των εν λόγω συστημάτων θα διενεργείται σε όλα τα πρατήρια με βάση το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013.

Υπό το φως των πιο πάνω, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

9 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων