Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2016 Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Λουκαΐδης Αθηνά Κυριακίδου
Αντρέας Καυκαλιάς Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και των οργανώσεων νεολαίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2016 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €7.909.825 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

1. Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2016

Ενοίκια 27.000

Κάρτα νέων 5.000

Τέλη και δικαιώματα εγγραφής 32.000

Διάφορες άλλες υπερπληρωμές 10

Άλλα έσοδα 15.000

Τόκοι/έσοδα από καταθέσεις/επενδύσεις 25.000

Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση 4.470.518

Ανάκτηση εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση 10

Διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα 10

Κυβερνητική χορηγία στα ειδικά ταμεία 3.335.277

Σύνολο εσόδων 7.909.825

2. Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2016

Δαπάνες προσωπικού 1.219.500

Λειτουργικές δαπάνες κεντρικών γραφείων 801.974

Μεταβιβάσεις 5.770.266

Πάγια 68.034

Έργα υποδομής 51

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 50.000

Σύνολο δαπανών 7.909.825

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια για το μεγαλύτερο, κατά το δυνατό, περιορισμό των προϋπολογιζόμενων δαπανών, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Περαιτέρω, στα πιο πάνω στοιχεία σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που έχει προβλεφθεί για το έτος 2016 ανέρχεται στα €3.335.277 και παρουσιάζει μείωση κατά €214.723 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους 2015. Η εν λόγω μείωση οφείλεται στη συμπερίληψη ποσού ύψους €214.723 στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το οποίο θα καλύπτει τα προγράμματα ERASMUS+ και EURODESK.

2. Στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας ενσωματώθηκαν συγκεκριμένες τροποποιήσεις που εισηγήθηκε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

3. Ο Οργανισμός Νεολαίας έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προνοιών του προϋπολογισμού από την επιτροπή, ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας αναφέρθηκε στο έργο και στους στόχους του οργανισμού και έδωσε επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα διάφορα προγράμματά του. Ειδικότερα, ο ίδιος ενημέρωσε μεταξύ άλλων την επιτροπή ότι, στα πλαίσια συμμόρφωσης του οργανισμού με τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που αφορούν τη λειτουργία του, ο οργανισμός θα προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, στον οποίο θα ανατεθεί μεταξύ άλλων η οικονομική και λογιστική διαχείριση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς και η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, αφού χαιρέτισαν το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας κατατέθηκε έγκαιρα στη Βουλή και τέθηκε αμέσως για εξέταση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιές του.

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο παρόν στάδιο έχουν ελεγχθεί οι οικονομικές καταστάσεις του οργανισμού για τα έτη 2012 και 2013. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, ο οργανισμός προέβη σε σειρά ενεργειών επιτυγχάνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τη συμμόρφωσή του με τις σχετικές παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Το μέλλον του Οργανισμού Νεολαίας και το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσής του στη βάση των σχετικών εισηγήσεων που περιλαμβάνονται σε έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

2. Η ανάγκη παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία αυτή θα παραχωρείται μέσω της κάρτας νέων.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας, τοποθετούμενος στα πιο πάνω ζητήματα, τόνισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. O Οργανισμός Νεολαίας μελέτησε τις εισηγήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφορικά με την αναδιάρθρωση του οργανισμού και υπέβαλε τις δικές του προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός βρίσκεται στο στάδιο κατάρτισης νέου εκσυγχρονισμένου μοντέλου δομής και λειτουργίας και παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο όπως ορισμένα από τα προγράμματα που διαχειρίζεται σήμερα ο οργανισμός μεταφερθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Η εκτελεστική εξουσία, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας, επεξεργάζεται τη δυνατότητα κατάρτισης νέου σχεδίου παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές, στο οποίο μελετάται να υπάρξει διασύνδεση των δικαιούχων φοιτητικού επιδόματος με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2016.

 

 

 

 

 

9 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων