Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης και Κριτήρια Επιλογής) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Σταύρος Ευαγόρου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Πάμπος Παπαγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 7 του περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, είναι η ρύθμιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της επιτροπής διαχείρισης του φορέα, καθώς και του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής των προσώπων που δύνανται να λαμβάνουν οικονομική στήριξη βάσει των διατάξεων του πιο πάνω νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, αποστολή του φορέα είναι η στήριξη φυσικών προσώπων τα οποία λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων έχουν επηρεαστεί άμεσα όσον αφορά τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους ή έχουν ανάγκη άμεσης ή άλλης οικονομικής βοήθειας, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί βάσει των διατάξεων άλλου ισχύοντος νόμου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους, η επιτροπή διαχείρισης έχει λάβει απόφαση όπως στο παρόν στάδιο ο φορέας επικεντρωθεί ειδικά στη στήριξη φοιτητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Μέχρι στιγμής ο φορέας έχει λάβει εννιακόσιες δέκα (910) αιτήσεις οι οποίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και τυγχάνουν επεξεργασίας, εν αναμονή και της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι αρμοδιότητες της επιτροπής διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:

1. Η εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται από πρόσωπα που δυσπραγούν.

2. Η στοχευμένη πληρωμή της οικονομικής βοήθειας προς:

α. ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης για δίδακτρα,

β. ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων κατοικιών για το ενοίκιο και

γ. τον ίδιο το φοιτητή ή την οικογένειά του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του φορέα.

4. Η δημιουργία υποεπιτροπών στις οποίες ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

5. Ο ορισμός επίτιμων μελών τα οποία θα συμμετέχουν στις συνεδρίες της ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Η έγκριση καταλόγου με τις παροχές που χορηγήθηκαν σε δικαιούχα πρόσωπα.

7. Η έγκριση του ετήσιου απολογισμού και η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του φορέα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο φορέα έχουν πρόσωπα τα οποία:

1. είναι πολίτες οι οποίοι κατοικούν στις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα οικονομικά δεδομένα αυτών ή και της οικογένειάς τους είναι τέτοια που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή της συνέχισης των σπουδών τους,

2. δυσπραγούν λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων που έχουν επισυμβεί μετά την εγγραφή ή και την εξασφάλιση από αυτούς θέσης σε ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ή έχουν επηρεαστεί άμεσα και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της εκπαίδευσής τους,

3. έχουν συμπληρώσει σχετική αίτηση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή και βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τη γνησιότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί,

4. έχουν εξασφαλίσει εγγραφή ή και θέση σε ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης για προπτυχιακές σπουδές.

Σημειώνεται ότι δε θα παραχωρείται οικονομική βοήθεια από το φορέα στις περιπτώσεις όπου φοιτητής επαναλαμβάνει το ίδιο έτος σπουδών και, επιπρόσθετα, δε θα παραχωρείται οικονομική βοήθεια σε πέραν του ενός μέλους της ίδιας οικογένειας και, στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών, σε πέραν των δύο μελών των οικογενειών αυτών.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή θα εγκρίνει αιτήσεις ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων στο ταμείο του φορέα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω θέματος, τα έσοδα του φορέα, ο οποίος ιδρύθηκε με σχετικό νόμο το 2014, ανέρχονται μέχρι στιγμής στις €535.000 περίπου και προέρχονται, με βάση τις διατάξεις του σχετικού νόμου, αποκλειστικά από ιδιωτικές εισφορές.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, με βάση σχετική διάταξη του νόμου που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία του φορέα, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο οικονομική ενίσχυσή του με κυβερνητικούς πόρους που προέρχονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Τα μέχρι στιγμής έσοδα του φορέα, σύμφωνα με την ίδια αξιωματούχο, προέρχονται από:

1. εισφορές από πρόσωπα που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,

2. παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, δύο μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και ενός μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων,

3. εισφορά από ιδιωτική εταιρεία,

4. εισφορές από ιδιώτες και άλλα ιδρύματα μετά από δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώθηκε,

5. εισφορές από τα έσοδα διοργάνωσης φιλανθρωπικού δείπνου.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας δήλωσε επίσης ότι σε μια προσπάθεια αποφυγής οποιασδήποτε επικάλυψης των αρμοδιοτήτων άλλων αρμόδιων φορέων, όπως για παράδειγμα των αρμοδιοτήτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, οι αιτητές οφείλουν στην πολυσέλιδη αίτηση που συμπληρώνουν να δηλώσουν μεταξύ άλλων κατά πόσο λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη στήριξη από κυβερνητικό οργανισμό.

Επί του ιδίου θέματος η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε πρόσθετα ότι καταβάλλεται προσπάθεια ρύθμισης και συγχρονισμού των λογισμικών συστημάτων, ώστε να καταγράφονται όλες οι χορηγίες που λαμβάνει πρόσωπο από οποιοδήποτε κυβερνητικό φορέα, με στόχο να αποφεύγεται τυχόν επικάλυψη.

Η ίδια αξιωματούχος, απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής σχετικά με την απουσία εισοδηματικών κριτηρίων βάσει των οποίων να καθορίζονται τα δικαιούχα πρόσωπα, δήλωσε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την επιτροπή διαχείρισης του φορέα και ενδεχομένως να ρυθμιστεί με εσωτερικούς κανόνες τους οποίους δύναται να εκδώσει ο φορέας.

Επί του ιδίου θέματος η πιο πάνω αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι θα ήταν προτιμότερο να μην καθοριστούν με βάση το νόμο εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να παρέχεται η ελαστικότητα στο φορέα να αναπροσαρμόζει το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων αναλόγως και των ταμειακών διαθεσίμων του, τα οποία δεν είναι σταθερά, αλλά βασίζονται στο ύψος των ιδιωτικών εισφορών του έτους, οι οποίες είναι μεταβαλλόμενες και δεν μπορούν να προϋπολογιστούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τάσσεται ομόφωνα υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

 

26 Ιανουαρίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων