Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2016  Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2016, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €1.640.250 και δαπάνες ύψους €1.640.367.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί σχετικές ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές τυγχάνουν εφαρμογής, κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι μαζί με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό κατατέθηκε στη Βουλή και σχετική έκθεση συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου.

Τα έσοδα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προέρχονται κυρίως από τα τέλη που εισπράττει η Αρχή από την εξέταση αιτήσεων για την παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, από τα τέλη για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, καθώς και από τα τέλη επί των εσόδων των εν λόγω οργανισμών που εισπράττονται από τις διαφημίσεις και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, έξοδα για υπηρεσιακά ταξίδια, συνδρομές σε διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς, δικηγορικά έξοδα, μίσθωση υπηρεσιών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2016 είναι σχεδόν ισοσκελισμένος, δεδομένου ότι οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα μόνο κατά €117. Περαιτέρω, ο προϋπολογισμός αυτός παρουσιάζει συνολική μείωση των εσόδων της Αρχής κατά €36.767 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2015. Ειδικότερα, τα έσοδα της Αρχής προβλέπονται μειωμένα λόγω της μείωσης των εσόδων της από τα πιο πάνω αναφερόμενα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, ο προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των δαπανών της Αρχής κατά €26.290 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2015 κυρίως λόγω της αύξησης των αποδοχών του προσωπικού της Αρχής, ενώ περιλαμβάνεται σ’ αυτές κονδύλι ύψους 35.000 για την παροχή φιλοδωρήματος στον εκτελεστικό πρόεδρο της Αρχής κατά τη λήξη της θητείας του το 2016.

Τέλος, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και δεδομένου ότι η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με την προώθηση του προϋπολογισμού της Αρχής για έγκριση.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αναφερόμενος στις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ενημέρωσε την επιτροπή για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Αρχής. Παράλληλα, κατέθεσε ενώπιόν της γραπτό υπόμνημα στο οποίο παρατίθενται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός της δεν επιβαρύνει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό.

2. Τα πραγματικά έσοδα της Αρχής για το έτος 2016 αναμένεται να είναι αυξημένα έναντι αυτών που προβλέπονται για το εν λόγω έτος λόγω του ότι υποβλήθηκαν στην Αρχή αιτήσεις για τη λειτουργία μιας επιπλέον εκπομπής από υφιστάμενο αδειούχο οργανισμό και για τη λειτουργία δύο νέων τηλεοπτικών οργανισμών.

3. Η Αρχή υλοποιεί επιτυχώς ένα στρατηγικό σχέδιο του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των εξόδων και η αύξηση της παραγωγικότητας με βάση τους ακόλουθους τρεις άξονες:

α. Συστηματικό και αυστηρό έλεγχο των δαπανών.

β. Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Αρχής με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

γ. Εκσυγχρονισμό και βελτίωση των διαδικασιών, ειδικότερα αυτών που αφορούν τη διερεύνηση, την εξέταση και την εκδίκαση υποθέσεων για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και η συσσώρευση εργασίας.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε υποβάλει αρχικά ενώπιον της Βουλής άλλο νομοσχέδιο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2016, το οποίο περιλάμβανε πρόνοια για σημείωση της θέσης του διευθυντή της Αρχής με διπλό σταυρό (++), ώστε αυτή να καταργηθεί με τη λήξη του εξαετούς συμβολαίου του σημερινού κατόχου της εν λόγω θέσης. Ωστόσο, το εν λόγω νομοσχέδιο αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία και κατατέθηκε νέο, το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το οποίο δεν προβλέπει την ένθεση ανάλογης σημείωσης, ως απόρροια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για το όλο θέμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, στο στάδιο της μελέτης του αρχικού νομοσχεδίου η θέση του διευθυντή της Αρχής είχε εκ παραδρομής σημειωθεί με διπλό σταυρό και ως εκ τούτου τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών κάλεσαν την επιτροπή να προβεί σε διαγραφή του κατά την προώθηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Η επιτροπή όμως έκρινε αναγκαίο όπως το εν λόγω νομοσχέδιο αποσυρθεί και επανακατατεθεί στη Βουλή στη βάση νέας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία να καθίσταται ξεκάθαρη η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να διατηρήσει ή να καταργήσει τη συγκεκριμένη θέση, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Αρχής υπηρετεί ως εκτελεστικός υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Συναφώς, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε σε μεταγενέστερο στάδιο στη Βουλή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, διατυπώνοντας τη θέση ότι η ταυτόχρονη απασχόληση στην Αρχή τόσο του εκτελεστικού προέδρου όσο και του διευθυντή θα εξεταστεί μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου, η οποία λήγει στις 15 Ιουνίου 2016.

Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού από την επιτροπή, όπως αυτός αρχικά κατατέθηκε, όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της διατύπωσαν γραπτώς τη θέση τους επί του πιο πάνω αναφερόμενου ζητήματος. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας μεταξύ άλλων εισηγήθηκαν όπως για τη ρύθμιση του υπό αναφορά θέματος καταργηθεί η θέση του εκτελεστικού προέδρου σε εύθετο χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2016.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

 

26 Ιανουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων