Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Σταύρος Ευαγόρου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Πάμπος Παπαγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 26 Ιανουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2016, προβλέπει δαπάνες ύψους €100.630.501 και έσοδα ύψους €37.650.210, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€34.400.210), καθώς και από επενδύσεις και τόκους τραπεζών (€2.400.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2016 αφορούν τακτικές δαπάνες ύψους €33.407.471, κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €66.223.030 και απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €1.000.000. Ως εκ τούτου, προκύπτει τελικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της ΑΛΚ για το έτος 2016 ύψους €62.980.291, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από τα χρηματικά αποθέματα της Αρχής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στον προϋπολογισμό της Αρχής έχουν υιοθετηθεί πλήρως οι υποδείξεις σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τον καταρτισμό των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες δαπάνες της Αρχής για το 2016 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων της Αρχής ενόψει της επικείμενης αποκρατικοποίησής της (€10.000.000).

2. Αποζημίωση υπαλλήλων Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων (ΣΑΛΑ) Λεμεσού. Το προβλεπόμενο ποσό θα καταβληθεί στους υπαλλήλους του ΣΑΛΑ Λεμεσού με τον τερματισμό των εργασιών τους. (€1.500.000).

3. Αποζημίωση ΣΑΛΑ Λάρνακας, αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. (€3.600.000).

4. Πρόνοια για μελέτη και κατασκευαστικές εργασίες για τη νέα αίθουσα επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού (€1.660.000).

5. Απαλλοτρίωση γης στην περιοχή Μερρά Ζακακίου για σκοπούς επέκτασης του λιμανιού Λεμεσού (€10.415.000).

6. Πληρωμές συμβούλων μηχανικών και κατασκευαστικές εργασίες για σκοπούς επέκτασης των κρηπιδωμάτων στο λιμάνι Λεμεσού (€14.500.000).

7. Μεταφορά δύο γερανογεφυρών από το λιμάνι Λάρνακας στο λιμάνι Λεμεσού (€1.200.000).

8. Διαμόρφωση του θαλάσσιου χώρου του λιμανιού Πάφου (€1.595.000).

9. Απαλλοτρίωση τεμαχίου γης στο Ζύγι παρά το λιμάνι Βασιλικού για σκοπούς μελλοντικής ανάπτυξης βιομηχανικού λιμανιού (€10.000.000).

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΚ δήλωσε ότι το σημαντικό έλλειμμα που παρατηρείται στον προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2016 οφείλεται κυρίως στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που προβλέπονται για το τρέχον έτος, καθώς και σε αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στους υπαλλήλους της Αρχής ενόψει της επικείμενης αποκρατικοποίησής της, αναφέροντας παράλληλα ότι η Αρχή έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες αυτές μέσω του αποθεματικού της.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το 2016 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για την ΑΛΚ, καθότι αποτελεί μεταβατική περίοδο κατά την οποία η Αρχή καλείται στα πλαίσια της αποκρατικοποίησής της να προχωρήσει σε συμφωνία με τους νέους διαχειριστές του λιμανιού Λεμεσού, ενώ παράλληλα καλείται να λειτουργήσει τόσο με το νέο προσωπικό των διαχειριστών όσο και να εκπαιδεύσει το υφιστάμενο προσωπικό της, ώστε να μπορέσει η Αρχή να αναλάβει το νέο της ρόλο ο οποίος θα είναι περισσότερο εποπτικός και ελεγκτικός αντί διαχειριστικός.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΚ δήλωσε επίσης ότι τα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας υστερούν στον τομέα της διαμετακόμισης. Συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, με στόχο την ενίσχυση του τομέα αυτού, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε η Δημοκρατία να προσελκύσει έμπειρους διαχειριστές οι οποίοι διαχειρίζονται και διακινούν σημαντικά φορτία σε άλλα λιμάνια ανά το παγκόσμιο. Η ανάπτυξη του τομέα αυτού, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμπαρασύρει θετικά και αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για ολόκληρη την οικονομία του τόπου.

Τοποθετούμενος σε σχέση με τις μεγάλες επενδύσεις και τα σημαντικά κονδύλια που προβλέπονται για σκοπούς ανάπτυξης των λιμανιών, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της επικείμενης αποκρατικοποίησής τους, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΚ δήλωσε ότι οι επενδύσεις αυτές αφορούν έργα τα οποία ούτως ή άλλως έπρεπε να προωθηθούν και θα έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την προσέλκυση ενδιαφέροντος από σημαντικότερους διαχειριστές όσο και την αύξηση των εσόδων της Δημοκρατίας η οποία θα λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό επί των εσόδων του διαχειριστή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως, ενόψει τόσο των σημαντικών διαφοροποιήσεων στο καθεστώς λειτουργίας της Αρχής όσο και των μεγάλων δαπανών που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής ένα πλάνο πενταετούς ορίζοντα στο οποίο να αναλύονται ειδικότερα τα έσοδα της ΑΛΚ, και κατ’ επέκταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία αναμένεται να προέλθουν από την ανάθεση της διαχείρισης του λιμανιού σε ιδιώτη επενδυτή, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεών της, μέσω του οποίου πλάνου θα διαφανεί κατά πόσο η προτεινόμενη ανάθεση θα αποβεί επωφελής για τη Δημοκρατία και, ως ελάχιστο προαπαιτούμενο, δε θα μειώσει τα έσοδα του κράτους.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών και ειδικότερα η ανομοιομορφία που παρατηρείται αναφορικά με τις εισφορές για το σκοπό αυτό. Συναφώς, ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών όπως κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν το καθεστώς που ισχύει σε σχέση με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του οποίου ο προϋπολογισμός κατατίθεται προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ποσοστό και το ύψος της συνεισφοράς εργοδότη και εργοδοτούμενου σε κάθε περίπτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεες Δυνάμεις επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεση υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

26 Ιανουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων