Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Σταύρος Ευαγόρου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Πάμπος Παπαγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 26 Ιανουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2016 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και έσοδα ύψους €6.775.890.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΘΟΚ θα προέλθουν κυρίως από χορηγίες και συνεισφορές (€5.982.000), καθώς και από παραστάσεις και περιοδείες (€641.980).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.038.871).

2. Λειτουργία σκηνών (€3.859.950).

3. Θεατρική ανάπτυξη (€1.526.815).

4. Αποπληρωμή δανείων (€60.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€290.254).

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ ενώπιον της επιτροπής, βασικότερη πηγή εσόδων του οργανισμού συνεχίζει να αποτελεί η κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται στα 5.842.000, ενώ σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ποσό ύψους 1.526.815 προβλέπεται να διατεθεί για τη θεατρική ανάπτυξη και ποσό ύψους €121.350 για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ολοκλήρωση και παράδοση του θεάτρου και των γραφείων του ΘΟΚ.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε, με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των δομών του οργανισμού σε διοικητική και καλλιτεχνική, ο οποίος θα υλοποιηθεί με την πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή και με τη δημιουργία της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή. Με την πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή και την κατάργηση της θέσης του προϊστάμενου διοίκησης και προσωπικού επιτυγχάνεται εναρμόνιση της διοικητικής δομής του οργανισμού με αυτήν της δημόσιας υπηρεσίας, ενώ με τη δημιουργία της νέας θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή παρέχεται η δυνατότητα στον οργανισμό να καθορίζει αποτελεσματικότερα την καλλιτεχνική του πολιτική.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων το σχέδιο επιχορηγήσεων επαγγελματικών θιάσων, καθώς και η οικονομική διαφορά που προέκυψε μεταξύ του οργανισμού και του αρχιτέκτονα του κτιρίου του ΘΟΚ.

Τοποθετούμενος στα πιο πάνω θέματα, ο πρόεδρος του ΘΟΚ δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει προχωρήσει στην ετοιμασία του νέου σχεδίου επιχορηγήσεων Θυμέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των επαγγελματικών θιάσων και των κοινωνικών εταίρων έχει ολοκληρώσει τον καταρτισμό του, καταμερίζοντας το ύψος της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο.

Σε ό,τι αφορά το κτίριο του ΘΟΚ, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η αρχική απαίτηση του αρχιτέκτονα, η οποία ανερχόταν στα €1,6 εκατομ., οδηγήθηκε σε διαιτησία βάσει της οποίας θα καταβληθεί ως τελική υποχρέωση του ΘΟΚ προς τον αρχιτέκτονα ποσό ύψους €153.000. Σημειώνεται ότι το ποσό δεν έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το έτος 2016, γεγονός που απαιτεί την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Περαιτέρω, ο ΘΟΚ έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη τεσσάρων πραγματογνωμόνων για την αξιολόγηση της έκθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και ως εκ τούτου εντός του 2016 θα υποβληθούν οι ανταπαιτήσεις εναντίον του αρχιτέκτονα σε σχέση με τα θέματα που αφορούν το κτίριο του οργανισμού.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών και ειδικότερα η ανομοιομορφία που παρατηρείται όσον αφορά τις συνεισφορές για αυτή. Συναφώς, ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών όπως κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν το καθεστώς που ισχύει σε σχέση με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου του οποίου ο προϋπολογισμός κατατίθεται προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ποσοστό και το ύψος της συνεισφοράς εργοδότη και εργοδοτουμένου σε κάθε περίπτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το έτος 2016.

 

26 Ιανουαρίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων