Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Σταύρος Ευαγόρου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Πάμπος Παπαγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 26 Ιανουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2016 προβλέπει δαπάνες ύψους €5.036.324 και έσοδα ύψους €7.836.700.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του οργανισμού για το 2016 αφορούν τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων, την αγορά γης και την αγορά κτιρίων με τη μέθοδο της ολικής ανάθεσης (€220.000), την εξυπηρέτηση των κυβερνητικών δανείων (€359.579), δαπάνες για την υλοποίηση του Κυβερνητικού Σχεδίου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας (€2.000.000) και διοικητικές δαπάνες (€2.426.745). Για τις μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό έχει προϋπολογιστεί το ποσό των €30.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού αναμένεται να προέλθουν από τις προκαταβολές, δόσεις και εξοφλήσεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων (€3.774.200), από τόκους εισπρακτέους (€2.500.000) και από ποσό που παραχωρείται για την υλοποίηση του Σχεδίου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας (€1.000.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σημειώνεται ότι με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο ΚΟΑΓ έχει αναλάβει την υλοποίηση του Σχεδίου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου προϋπολογίζονται στο ποσό των €2.000.000. Ποσό ύψους €1.000.000 θα εισπραχθεί από την κυβέρνηση και το υπόλοιπο θα καταβληθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού. Το ποσό που θα καταβάλει ο οργανισμός για το σχέδιο θα αφαιρεθεί στη συνέχεια από τις οφειλές του οργανισμού προς την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι βασικές αρχές του σχεδίου και η ανάθεσή του στον ΚΟΑΓ είχαν αποφασιστεί κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Ιουλίου 2014. Στη συνέχεια ο οργανισμός, αφού επεξεργάστηκε το σχετικό σχέδιο, υπέβαλε εισηγήσεις βάσει των οποίων το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το τελικό σχέδιο στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή, αφού πρώτα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στόχος είναι να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας για τους χαμηλά αμειβόμενους πολίτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη εκποίηση της κύριας κατοικίας τους.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε συναφώς ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑΓ κατά τη συζήτηση του θέματος, το σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύριά τους (μόνιμη) κατοικία.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, στο σχέδιο μπορούν να περιληφθούν και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη την κύρια κατοικία. Περαιτέρω, το σχέδιο προνοεί την επιδότηση από τον ΚΟΑΓ των τόκων του ενυπόθηκου δανείου του δανειολήπτη, με στόχο την εξάλειψη του κινδύνου εκποίησης της κύριας κατοικίας του.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, στο σχέδιο θα εντάσσονται πρόσωπα και επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια και αφού ακολουθηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, ο αιτητής θα αποτείνεται σε σύμβουλο αφερεγγυότητας ο οποίος γνωρίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο Προστασίας Πρώτης Κατοικίας. Περαιτέρω, ο σύμβουλος, αν κρίνει με βάση την κατάσταση προσωπικών οικονομικών στοιχείων το χρεώστη ως επιλέξιμο για το σχέδιο, τότε θα αποστέλλει στον οργανισμό επιστολή με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, ώστε να τύχει επεξεργασίας. Ο οργανισμός, με βάση τα στοιχεία που θα λάβει από το σύμβουλο, θα εξετάζει καταρχήν την περίπτωση και θα απαντά κατά πόσο ο αιτητής κρίνεται ως δικαιούχος για υποβολή αίτησης στον οργανισμό.

Τα μέλη της επιτροπής, αφού ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του πιο πάνω σχεδίου, εξέφρασαν επιφυλάξεις κατά πόσο η υλοποίησή του εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΚΟΑΓ και αν αυτό συνάδει με το ρόλο και την αποστολή του οργανισμού, καθώς και κατά πόσο ο οργανισμός διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την εφαρμογή του, υποδεικνύοντας ότι άλλοι οργανισμοί, όπως για παράδειγμα ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ενδεχομένως να ήταν πιο κατάλληλοι για την ανάληψη της υλοποίησης αυτού του σχεδίου.

Την επιτροπή απασχόλησε επίσης το θέμα των αδιάθετων κατοικιών του οργανισμού και κατά πόσο έχουν μειωθεί φαινόμενα του παρελθόντος, όπου ο οργανισμός κατείχε μεγάλο αριθμό κατοικιών για τις οποίες δεν υπήρχε ανάλογη ζήτηση και ενδιαφέρον από δικαιούχα πρόσωπα. Τοποθετούμενος επ’ αυτού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑΓ δήλωσε ότι έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για μείωση των αδιάθετων κατοικιών, στόχος ο οποίος έχει επιτευχθεί, αφού παραμένουν στη διάθεση του οργανισμού μόνο είκοσι δύο αδιάθετες μονάδες (διαμερίσματα), σε σύγκριση με πέραν των διακόσιων αδιάθετων μονάδων, που υπήρχαν πριν από δύο χρόνια.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε περαιτέρω ότι ο ΚΟΑΓ δεν αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των οφειλών για κατοικίες, ενώ παρέχει παράλληλα τις απαιτούμενες διευκολύνσεις σε προβληματικές περιπτώσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση οποιωνδήποτε οφειλών.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών και ειδικότερα η ανομοιομορφία που παρατηρείται αναφορικά με τις εισφορές για το σκοπό αυτό. Συναφώς, ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών όπως κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν το καθεστώς που ισχύει σε σχέση με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου του οποίου ο προϋπολογισμός κατατίθεται προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ποσοστό και το ύψος της συνεισφοράς του εργοδότη και του εργοδοτουμένου σε κάθε περίπτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

26 Ιανουαρίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων