Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Σταύρος Ευαγόρου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Πάμπος Παπαγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2016 προβλέπει δαπάνες ύψους €6.579.854 και έσοδα ύψους €5.800.944, τα οποία προέρχονται από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€3.734.302), από δικαιώματα εγγραφής και πάγια δικαιώματα (€243.576), από τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€140.000), από τόκους εισπρακτέους (€314.702), καθώς και από διάφορα άλλα έσοδα (€1.368.364).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το έτος 2016 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τακτικές δαπάνες (€5.149.454), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Αποδοχές προσωπικού (€3.712.403).

β. Διάφορα έξοδα (€925.251).

γ. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€333.232).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες (€1.380.400), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Μηχανογραφημένο εξοπλισμό και υπηρεσίες (€710.000).

β. Υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ (€530.000).

γ. Δόσεις δανείου για ανέγερση του νέου οικήματος του ΧΑΚ (€80.400).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, παρατηρείται αύξηση ύψους €65.223 (ποσοστό 1,76%) στις αποδοχές προσωπικού και στις αντιμισθίες, περιλαμβανομένων και των εισφορών στα διάφορα ταμεία, λόγω της αύξησης της εισφοράς στο Ταμείο Συντάξεως, η οποία κρίθηκε αναγκαία μετά τη σχετική αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε για το σκοπό αυτό.

Οι άλλες τακτικές δαπάνες του ΧΑΚ για το 2016 παρουσιάζουν μείωση ύψους 3% (€43.950) σε σχέση με το 2015 λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση ύψους 1,4% (€19.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους και, σύμφωνα με την ταμειακή ροή, τα υπόλοιπα σε τράπεζες και μετρητά αναμένεται να ανέλθουν στα €8.900.000 μέχρι το τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2016 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές τυγχάνουν εφαρμογής, κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ δήλωσε ότι η αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα κατά την περσινή χρονιά, επέφερε σημαντική απώλεια εισοδημάτων στο ΧΑΚ, δημιουργώντας μικρό έλλειμμα στον προϋπολογισμό του χρηματιστηρίου για το 2015. Ωστόσο, τα πραγματικά αποτελέσματα του ΧΑΚ για το 2016 αναμένεται να είναι βελτιωμένα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το ΧΑΚ βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με δύο χρηματιστήρια του εξωτερικού για θεσμοθετημένη εισαγωγή εταιρειών σε αυτά. Με τις συμφωνίες αυτές το ΧΑΚ επιδιώκει να θεσμοθετήσει την εισαγωγή κυπριακών εταιρειών στα ξένα χρηματιστήρια, ούτως ώστε να λαμβάνει μερίδιο για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται στους τίτλους των εταιρειών αυτών, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα στην κυπριακή χρηματαγορά.

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή κυπριακών εταιρειών στο ΧΑΚ, ο γενικός διευθυντής του χρηματιστηρίου ανέφερε ότι το χρηματιστήριο βρίσκεται σε επαφές με συγκεκριμένες εταιρείες και σύντομα αναμένονται αποτελέσματα.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τη σμίκρυνση του όγκου δραστηριοτήτων του ΧΑΚ και κατ’ επέκταση τη μείωση των εσόδων του και ζήτησαν από τους αρμόδιους αξιωματούχους του ΧΑΚ περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με το σχεδιασμό που προωθείται για προσαρμογή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου στα νέα οικονομικά δεδομένα, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος εργασιών του και να αυξηθεί η κερδοφορία του.

Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ δήλωσε ότι το χρηματιστήριο αναγνωρίζει την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ενίσχυσης των εσόδων του και για το λόγο αυτό μελετά το σχεδιασμό και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έσοδα αναμένεται να προκύψουν μεταξύ άλλων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής αερίων, από παράγωγα προϊόντα, από υπηρεσίες για ομόλογα δημοσίου και από εισαγωγή και διαπραγμάτευση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ δήλωσε ότι η σύνδεση του ΧΑΚ με άλλα αποθετήρια και χρηματιστήρια του εξωτερικού θα προσδώσει περαιτέρω αξία στον οργανισμό.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών και ειδικότερα η ανομοιομορφία που παρατηρείται αναφορικά με την εισφορά γι’ αυτήν. Συναφώς, ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών όπως κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν το καθεστώς που ισχύει σε σχέση με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου του οποίου ο προϋπολογισμός κατατίθεται προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ποσοστό και το ύψος της συνεισφοράς εργοδότη και εργοδοτουμένου για κάθε περίπτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2016.

26 Ιανουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων