Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015» και «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και στις 14 Ιανουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο Kυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, η Νομική Υπηρεσία και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου [Νόμος αρ. 63(Ι) του 1998, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε] είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Λαχανικά) βασικών κανονισμών και των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) βασικών κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2014/105/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Δεκέμβριου 2014, για τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών».

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των Παραρτημάτων ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των περί Σπόρων (Λαχανικά) βασικών κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), αντίστοιχα.

Με τους δεύτερους κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) βασικών κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ως προθεσμία μεταφοράς της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους αρμόδιους φορείς στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Περαιτέρω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας, επέφερε στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

 

19 Ιανουαρίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων