Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Κυριάκος Χατζηγιάννης Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και στις 14 Ιανουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου [Νόμος 79(Ι) του 2010, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], έτσι ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική η λειτουργία, καθώς και η διαδικασία διορισμού των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ), η οποία είναι αρμόδια να συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τα θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της γενικής υδατικής πολιτικής.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα διορισμού και παύσης των μελών της ΣΕΔΥ από το Υπουργικό Συμβούλιο στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

2. Παρέχεται η αρμοδιότητα στον αρμόδιο υπουργό να διορίζει μεταξύ άλλων, ως μέλος της ΣΕΔΥ, εκπρόσωπο από τις αγροτικές οργανώσεις οι οποίες καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδει ο ίδιος. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του υπουργού, διορίζει ως μέλος της ΣΕΔΥ εκπρόσωπο καθεμιάς από τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Αγροτική”.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στη ΣΕΔΥ, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να καλεί στις συνεδριάσεις της οποιαδήποτε πρόσωπα κρίνει η ίδια ότι μπορούν να συνδράμουν το έργο της.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις κατά πόσο η προτεινόμενη πρόνοια η οποία προβλέπει ότι ο υπουργός μεταξύ άλλων διορίζει ένα μόνο εκπρόσωπο από τις καθοριζόμενες με διάταγμά του αγροτικές οργανώσεις ενδεχομένως να συνιστά παραγκωνισμό του αγροτικού κινήματος. Ειδικότερα, τα ίδια μέλη υποστήριξαν ότι η μειωμένη εκπροσώπηση των αγροτικών οργανώσεων στην εν λόγω επιτροπή δε συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της. Συναφώς, τα ίδια μέλη εξέφρασαν τη διαφωνία τους αναφορικά με τον προτεινόμενο καθορισμό των αγροτικών οργανώσεων με διάταγμα του υπουργού, καθότι ενδεχομένως αυτό να συνιστά παροχή υπερεξουσιών στον υπουργό. Ως εκ τούτου, εισηγούνται όπως στη ΣΕΔΥ συμμετέχει ως μέλος εκπρόσωπος από καθεμιά των αγροτικών οργανώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικόςυιοθέτησαν τις αναφερόμενες πιο πάνω απόψεις των μελών της επιτροπής.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη σύμφωνη γνώμη της εκτελεστικής εξουσίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ομόφωνα διαμόρφωσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, έτσι ώστε:

1. να διαγραφεί η προτεινόμενη πρόνοια η οποία προβλέπει ότι ο υπουργός, με σχετικό διάταγμά του, καθορίζει τις αγροτικές οργανώσεις από τις οποίες διορίζεται ο εκπρόσωπός τους που συμμετέχει ως μέλος της ΣΕΔΥ,

2. να προστεθεί στο άρθρο 2 του βασικού νόμου ο νέος όροςεγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσειςκαι ο ορισμός αυτού, ώστε όπου απαντά ο όρος αυτός στο προτεινόμενο κείμενο και στο κείμενο του υφιστάμενου νόμου να αναφέρεται στις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου,

3. ο υπουργός να διορίζει ως μέλος της ΣΕΔΥ εκπρόσωπο από καθεμιά των εγγεγραμμένων αγροτικών οργανώσεων και όχι ένα μόνο εκπρόσωπο από τις αγροτικές οργανώσεις, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την ίδια.

 

 

 

 

19 Ιανουαρίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων