Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Πρόδρομο Προδρόμου, Μάριο Μαυρίδη και Μαρία Κυριακού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2015. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Φορολογίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών.

Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών, ώστε, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου και για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό ψήφιση νόμων, να προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.

2. Η μη καταβολή τέλους μεταβίβασης.

3. Τα έξοδα χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι του ποσού των υφιστάμενων οφειλών να είναι μηδενικά.

4. Οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα, κέρδος ή ζημιά προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου να μη λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου.

5. Η μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

6. Σε περίπτωση που ακίνητο αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος επί του συγκεκριμένου ακινήτου βαρύνει το εν λόγω ακίνητο να μεταφέρεται κατά τη μεταβίβαση από το δανειολήπτη στο δανειστή.

7. Να μη δημιουργούνται κέρδη που υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή στις περιπτώσεις αναδιοργανώσεων σε συνέχεια της εναρμόνισης με την Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες κρατών μελών, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία επιτάσσει στο χρηματοπιστωτικό τομέα αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με σκοπό τον περιορισμό των προβληματικών δανείων, τη μείωση της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τη διευκόλυνση επανεκκίνησης της οικονομίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ιδίους, επιδιώκεται το κόστος αναδιάρθρωσης δανείου να μην είναι απαγορευτικό, ώστε να ενθαρρύνονται οι οφειλέτες να προβαίνουν σε αναδιαρθρώσεις των δανείων τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, ο εκ των εισηγητών τους, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, αναλύοντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, δήλωσε ότι ο βαθμός αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν είναι ικανοποιητικός, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να εντείνεται. Συναφώς, η κατάθεση των προτάσεων νόμου αποσκοπεί στο να υποβοηθηθεί η όλη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων αυτών, παρέχοντας διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για περίοδο δύο ετών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το υπουργείο συμφωνεί με τη φιλοσοφία των προτάσεων νόμου, οι οποίες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και τυχόν νομοθετική θέσπισή τους θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα υποβληθούν εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας εισηγήσεις για βελτίωση και διασαφήνιση ορισμένων εκ των προνοιών τους.

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι σημαντικό όπως οι προτάσεις νόμου περιοριστούν όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής τους σε αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και μόνο, χωρίς να επεκτείνονται στην κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων περιπτώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Σημειώνεται ότι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κατέθεσαν κατά τη συζήτηση εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων εκ των προνοιών των υπό αναφορά σχεδίων νόμου.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών, κατ’ απαίτηση της επιτροπής και σε συνεργασία με τους πιο πάνω εμπλεκόμενους φορείς, υπέβαλε εισηγήσεις για αναθεώρηση των υπό εξέταση προτάσεων νόμου, με στόχο τη βελτίωσή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεση αναθεωρημένα κείμενα των εν λόγω προτάσεων νόμου, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Δεκεμβρίου 2015

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

2. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

3. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

4. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

5. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

6. Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

7. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

8. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων