Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθορισμός Τύπων, Τελών και Επιβαρύνσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ). Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 51 του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, είναι η αναθεώρηση των τελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητάς του.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων δήλωσε ότι η αναθεώρηση των τελών, τα οποία δεν έχουν αναθεωρηθεί μετά το 2002, κρίνεται αναγκαία για σκοπούς εξυγίανσης των οικονομικών του συμβουλίου, αφού αυτά αποτελούν τη μοναδική πηγή εσόδων του. Σύμφωνα με τον ίδιο, την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν τους κανονισμούς, ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του συμβουλίου παρουσιάζεται κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια ελλειμματικός, καθότι τα υφιστάμενα τέλη δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, έσοδα του συμβουλίου, στο βαθμό που προέρχονται από υποχρεώσεις μελών του, έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της μείωσης του αριθμού των μελών του.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής μέλη της, χωρίς να διαφωνούν με την ανάγκη εξυγίανσης των οικονομικών του συμβουλίου, εισηγήθηκαν τις ακόλουθες τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν δεκτές από την επιτροπή:

1. Τη μείωση συγκεκριμένων τελών η αύξηση των οποίων κρίθηκε υπερβολική και ειδικότερα των τελών για την εξέταση αίτησης ανέγερσης ιδιόκτητης κατοικίας και των τελών για την εξέταση αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών.

2. Την αύξηση του τέλους που αφορά χορήγηση από το Υπουργικό Συμβούλιο ειδικής άδειας σε αλλοδαπή εταιρεία για υποβολή προσφοράς και μελέτης στη Δημοκρατία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω πάνω.

7 Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων