Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015» και «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης  
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 4 αυτών, ο οποίος αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκλεκτορικών σωμάτων.

Ειδικότερα, με το νέο Κανονισμό 4 επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

1. Bελτιώνεται ο τρόπος ορισμού του προέδρου του εκλεκτορικού σώματος και καθορίζεται ο αντικαταστάτης του.

2. Επικαιροποιούνται οι πρόνοιες του εν λόγω κανονισμού στις οποίες γίνεται αναφορά στη διοικούσα επιτροπή του Πανεπιστημίου, η οποία δεν υφίσταται πλέον, αφού το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αυτονομηθεί προ πολλού, και παράλληλα βελτιώνεται η λεκτική διατύπωσή τους.

3. Διαγράφεται το δικαίωμα του εκλεκτορικού σώματος να ζητά συστατικές επιστολές για το πρόσωπο που είναι υποψήφιο για εκλογή ως μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού από άτομα διαφορετικά από αυτά που υπέδειξε ο υποψήφιος. Σημειώνεται ότι τα θέματα που αφορούν στην υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο ρυθμίζονται από τον υφιστάμενο Κανονισμό 3.

4. Διαγράφεται το δικαίωμα του εκλεκτορικού σώματος να μην καλεί σε συνέντευξη όλους τους υποψηφίους. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό διατηρείται μέσω του αναφερόμενου πιο πάνω υφιστάμενου Κανονισμού 3 και ως, εκ τούτου, δεν προκύπτει οποιαδήποτε αλλαγή στην υφιστάμενη πολιτική.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η μετονομασία του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών σε Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η μετονομασία του εν λόγω τμήματος κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι η υφιστάμενη ονομασία του θεωρείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ακατάλληλη, αφού το δεύτερο σκέλος της, δηλαδή η φράση και Σύγχρονων Γλωσσών, είναι κατά γενική ομολογία ασαφές και προκαλεί σύγχυση ως προς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των προγραμμάτων των σύγχρονων γλωσσών. Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, τα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών που απονέμουν διπλώματα ευρωπαϊκών σπουδών έχουν συχνά μικτή ονομασία, στην οποία περιλαμβάνεται και η φράση ευρωπαϊκές σπουδές. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση δε συνεπάγεται οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Όσον αφορά τους πρώτους κανονισμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες με αυτούς τροποποιήσεις βελτιώνεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκλεκτορικών σωμάτων και ειδικότερα όσον αφορά τον τρόπο ορισμού του προέδρου του εκλεκτορικού σώματος. Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε, ο προτεινόμενος τρόπος ορισμού του προέδρου του εκλεκτορικού σώματος διέπεται από διαφάνεια και δημοκρατικότητα, διασφαλίζοντας κατά το δυνατόν την απουσία σύγκρουσης προσωπικών συμφερόντων, και η αλλαγή αυτή δε συνεπάγεται καμία δημόσια δαπάνη.

Αναφορικά με τους δεύτερους κανονισμούς, ο πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμφωνεί με τη μετονομασία του υφιστάμενου Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών σε Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, αφού η θέσπιση προγράμματος ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγμένη και επίκαιρη ρύθμιση, ενώ παράλληλα αυτή δε συνεπάγεται οποιοδήποτε κόστος για την πολιτεία.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης προώθησης των υπό αναφορά κανονισμών για έγκρισή τους από τη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχε στη διάθεσή της, δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις, γι’ αυτό όλες οι πλευρές επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τόσο επί των πρώτων όσο και επί των δεύτερων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

7 Δεκεμβρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων