Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου, έτσι ώστε να ανασταλούν ορισμένες διατάξεις του λόγω πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή τους. Ταυτόχρονα, προτείνεται η προσθήκη στο βασικό νόμο πρόνοιας που ρυθμίζει την έκδοση κανονισμών, καθώς κατά την επεξεργασία του βασικού νόμου εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί σε αυτόν σχετική πρόνοια.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι η προτεινόμενη αναστολή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί στο Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ο απαιτούμενος χρόνος για τον καθορισμό των διαδικασιών και την ετοιμασία των εντύπων και των πρωτοκόλλων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του βασικού νόμου.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της συζήτησης, ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Κύπρου εισηγήθηκε την αναστολή ορισμένων επιπρόσθετων διατάξεων του βασικού νόμου οι οποίες θέτουν περιορισμούς στη δωρεά γαμετών από δότη και για το σκοπό αυτό κατέθεσε στην επιτροπή γραπτό υπόμνημα, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η αναστολή των διατάξεων αυτών.

Τοποθετούμενοι στην πιο πάνω εισήγηση της Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Κύπρου, τόσο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας όσο και το Υπουργείο Υγείας και το Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διαφώνησαν με την αναστολή περαιτέρω διατάξεων του βασικού νόμου, επειδή αυτές άπτονται της ουσίας και της φιλοσοφίας του νόμου και δεν απαιτούν την ετοιμασία από το συμβούλιο οποιουδήποτε εντύπου ή πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η επιτροπή έκρινε ότι η εισήγηση της εταιρείας εκφεύγει του σκοπού της πρότασης νόμου, που είναι η παροχή χρόνου στο συμβούλιο για την κατάλληλη προετοιμασία του με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου ως αυτή κατατέθηκε από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

8 Δεκεμβρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων