Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, καθώς και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, είναι η τροποποίηση του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου, ώστε μέλη αναγνωρισμένων βάσει νομοθεσίας επαγγελματικών σωμάτων τα οποία ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας βάσει νόμιμης εξουσιοδότησης να μην έχουν υποχρέωση επιτυχίας σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου Μάριο Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η τροποποίηση του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου, ώστε να παραταθεί από πέντε μήνες σε ένα έτος η περίοδος εντός της οποίας εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας έχουν υποχρέωση να επιτύχουν σε εξετάσεις που διοργανώνονται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και να προσκομίσουν προς την αρμόδια αρχή σχετικό πιστοποιητικό.

Κατά τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής ο εισηγητής της πρώτης πρότασης νόμου ανέφερε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παροχή εξουσιοδότησης σε πρόσωπα να ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας χωρίς προηγουμένως να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση, εφόσον αυτά είναι εγγεγραμμένα είτε στο μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είτε σε αναγνωρισμένο σώμα λογιστών είτε σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο αναγνωρισμένου δυνάμει νόμου επαγγελματικού σώματος. Περαιτέρω, σημείωσε ότι με τη ρύθμιση αυτή εξουσιοδοτείται άμεσα επαρκής αριθμός συμβούλων αφερεγγυότητας να παράσχει στην παρούσα φάση υπηρεσίες σε σχέση με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των δανειοληπτών.

Σύμφωνα με τον εκ των εισηγητών της δεύτερης πρότασης νόμου κ. Μάριο Μαυρίδη, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει την ευκαιρία στην εξεταστική επιτροπή να ορίσει επαναληπτικές/συμπληρωματικές εξετάσεις και στα επηρεαζόμενα πρόσωπα τον αναγκαίο χρόνο, ώστε να τύχουν καλύτερης προετοιμασίας. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη σύμφωνα με τα πιο πάνω παράταση θα λήξει στις 6 Μαΐου 2016 και μέχρι τότε όσα πρόσωπα αποτύχουν στην πρώτη εξέταση, που έλαβε ήδη χώρα, θα συνεχίσουν να ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το υπουργείο προχώρησε ήδη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εγγραφή συμβούλων αφερεγγυότητας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως η ίδια δήλωσε, έχουν ήδη διεξαχθεί εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται στις αρχές του επόμενου έτους, και έχει ζητηθεί γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για διασαφήνιση ορισμένων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες κρίνονται αντιφατικές.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΣΕΛΚ, όσα πρόσωπα έτυχαν αδειοδότησης για να ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου αφερεγγυότητας κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία δεν πρέπει να έχουν την υποχρέωση να παρακαθίσουν και να επιτύχουν στην προβλεπόμενη εξέταση.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα που επιφέρουν αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΛΚ απέστειλε και γραπτώς τις θέσεις και τις εισηγήσεις του επί των προτάσεων νόμου με επιστολή του ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2015.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησε με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ και σημείωσε ότι υπάρχει κίνδυνος αγωγών εναντίον της Δημοκρατίας για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ως προς το διορισμό συμβούλων αφερεγγυότητας. Επιπροσθέτως, εξέφρασε την άποψη ότι η μεταβατική περίοδος που παρέχεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για άσκηση των καθηκόντων των συμβούλων αφερεγγυότητας πρέπει να επεκταθεί, ώστε να παρασχεθεί επαρκής χρόνος σε αυτούς να περατώσουν τις υποθέσεις που χειρίζονται ή μέχρις ότου απαλλαγούν πλήρως από τα καθήκοντά τους στις εν λόγω υποθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας στις θέσεις που εξέφρασαν τόσο ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ όσο και ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, δήλωσε ότι οι εξετάσεις για εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού για άσκηση του επαγγέλματος του συμβούλου αφερεγγυότητας είναι μια συνήθης πρακτική που ακολουθείται και σε άλλες χώρες. Όπως ο ίδιος ανέφερε, το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει τη διαδικασία διορισμού συμβούλων και σημείωσε ότι αριθμός προσώπων ήδη ασκεί το επάγγελμα του συμβούλου αφερεγγυότητας και αναμένεται αύξηση του αριθμού αυτού με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διεξήχθησαν για διορισμό νέων συμβούλων.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας ανέφερε ότι οι απαιτήσεις για εγγραφή συμβούλων αφερεγγυότητας είναι πολύ υψηλές και ξεπερνούν την κατοχή οποιουδήποτε επαγγελματικού τίτλου η προσόντος, γεγονός που καθιστά την εξέταση κριτήριο καθοριστικής σημασίας για την καταλληλότητα του προσώπου.

Υπό το φως της όλης συζήτησης, αποφασίστηκε όπως οι προτάσεις νόμου υποβληθούν για λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος.

Παράλληλα, ο εισηγητής της πρώτης πρότασης νόμου εισηγήθηκε τη διαμόρφωση αυτής, κατά τρόπο που δικηγόροι, νομικοί, εγκεκριμένοι λογιστές, εγγεγραμμένοι ελεγκτές, αναλογιστές, λειτουργοί ή/και εξεταστές στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, καθώς και επαγγελματίες στο χρηματοοικονομικό τομέα να συνεχίσουν να ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας βάσει της εξουσιοδότησης που τους έχει δοθεί από τον Υπουργό Οικονομικών και της συναφούς αναστολής πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένης της επιτυχίας σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

Ο ίδιος εισηγητής διασαφηνίζει ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας θα ενεργούν μόνο όσοι θα έχουν επιτύχει σε σχετικές εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας.

8 Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων