Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 20) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας και Πάφου, καθώς και ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Γιάννο Λαμάρη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτόν ρυθμίσεις σε σχέση με την καταβολή φόρων και τελών από αγοραστές που απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία δυνάμει σύμβασης η οποία θα μεταβιβαστεί σ’ αυτούς με βάση τις διατάξεις του εν λόγω νόμου που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή και αφορούν τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Καταβολή φόρου ή/και τελών από τον αγοραστή οποτεδήποτε πριν από τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματί του, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να επωφελείται της προβλεπόμενης στον περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμο έκπτωσης επί του οφειλόμενου φόρου λόγω διευθέτησης της οφειλής εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

2. Καθορισμός από τις αρμόδιες αρχές του φόρου ή/και των τελών με βάση την αξία του φυσικού μεριδίου ιδιοκτησίας του αγοραστή για τα έτη κατά τα οποία δεν υφίστατο ξεχωριστός τίτλος για την ακίνητη ιδιοκτησία την κατοχή της οποίας απέκτησε.

3. Απαλλαγή του αγοραστή από οποιοδήποτε τόκο ή/και χρηματική επιβάρυνση επί του οφειλόμενου φόρου ή/και τέλους τα οποία έχουν επιβληθεί στον πωλητή λόγω παράλειψης καταβολής τους από αυτόν εντός της καθορισμένης από τους οικείους νόμους προθεσμίας.

4. Καταβολή από τον αγοραστή φόρου με βάση την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία απέκτησε δυνάμει σύμβασης, καθώς και την αξία οποιασδήποτε άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, ανεξαρτήτως του φόρου που επιβλήθηκε στον πωλητή, δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, στη βάση της αξίας του συνόλου της ακίνητης ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε ο αγοραστής να δύναται να καταβάλλει τις οφειλές που του αναλογούν, με βάση την αξία της ιδιοκτησίας που κατέχει δυνάμει σύμβασης, απαλλαγμένες από υπερχρεώσεις ή/και επιβαρύνσεις οι οποίες προκύπτουν εξ υπαιτιότητας του πωλητή. Παράλληλα, σε σχέση με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, ο ίδιος δήλωσε ότι αναμένεται η θετική ανταπόκριση των αγοραστών που επιθυμούν να τους μεταβιβαστεί ακίνητη ιδιοκτησία δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου και κατ’ επέκταση η βελτίωση της εισπραξιμότητας των καθυστερημένων οφειλών προς το κράτος, τις τοπικές αρχές και τα συμβούλια αποχετεύσεων.

Στο στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών της πρότασης νόμου από την επιτροπή τόσο οι κυβερνητικοί αρμόδιοι που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της όσο και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η τελευταία διατυπώνοντας ειδικότερα τη νομική της άποψη επί του προτεινόμενου νόμου, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λάρνακας και Παραλιμνίου, καθώς και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, εξέφρασαν παρατηρήσεις, εισηγήσεις και προβληματισμούς σε σχέση με την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Παράλληλα, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και Αγίας Νάπας διατύπωσαν στην επιτροπή τη διαφωνία τους τόσο σε σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου όσο και αναφορικά με ειδικότερες πρόνοιες αυτού.

Οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εν λόγω συζήτησης η επιτροπή ζήτησε από τα συμβούλια αποχετεύσεων να της καταθέσουν στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές προς αυτά σε σχέση με υποστατικά που συνιστούν τόσο κατοικία όσο και επαγγελματική στέγη επιχειρήσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο τα ποσά που αφορούν τα επιβαλλόμενα αποχετευτικά τέλη και τα ποσά που αφορούν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις επί των οφειλόμενων τελών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2015».

 

7 Δεκεμβρίου 2015

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων