Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πρώτη πρόταση νόμου που αναφέρεται στο παράρτημα, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Αντωνίου και το μέλος της βουλευτή κ. Γεώργιο Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και από τα μέλη της βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τη δεύτερη πρόταση νόμου που αναφέρεται στο παράρτημα, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, και την τρίτη πρόταση νόμου που αναφέρεται στο παράρτημα, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της βουλευτές κ. Αριστοτέλη Μισό, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Ανδρέα Μιχαηλίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αντώνη Αντωνίου και το μέλος της βουλευτή κ. Γεώργιο Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2015.

Σημειώνεται ότι η πρώτη πρόταση νόμου συζητήθηκε από την επιτροπή και σε προηγούμενες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 23 Οκτωβρίου 2014 και 26 Ιανουαρίου 2015, αλλά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της δεν προωθήθηκαν για ψήφιση στη Βουλή, για να δοθεί χρόνος στους κυβερνητικούς αρμοδίους να τροχοδρομήσουν τις αναγκαίες διαδικασίες αλλαγής του λογισμικού συστήματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του.

Οι ρυθμίσεις της τέταρτης πρότασης νόμου που αναφέρεται στο παράρτημα και κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις απασχόλησαν την επιτροπή σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015, στα πλαίσια της συζήτησης των τριών αναφερόμενων πιο πάνω προτάσεων νόμου, παρ’ όλο που αυτή κατατέθηκε στη Βουλή την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία συζήτησής της, γιατί κρίθηκε από την επιτροπή ότι είναι ορθότερο να προωθηθεί στην ολομέλεια μαζί με τις υπόλοιπες προτάσεις νόμου, αφού τροποποιεί διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων να καταβάλλουν το τέλος κυκλοφορίας του οχήματός τους σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Να προστεθεί νέα κατηγορία στον πίνακα της βασικής νομοθεσίας που καθορίζει το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN που προέρχεται από όχημα εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1, η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένα οχήματα τα οποία φέρουν μηχανή με κυβισμό μεταξύ των 1 650 cc και 2 250cc, με χρέωση €0,07 ανά κυβικό εκατοστό της μηχανής.

2. Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος που περιλαμβάνεται σε επικυρωμένη κατάσταση, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου, να καθορίζεται σύμφωνα με τους συντελεστές του προτεινόμενου πίνακα.

3. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών οχημάτων τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από τις 24 Νοεμβρίου 2003 να τυγχάνουν έκπτωσης στο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας των οχημάτων τους ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά (cc) των οχημάτων.

4. Ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου οχήματος να καταβάλλει το χαμηλότερο τέλος κυκλοφορίας, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τις διάφορες εκπτώσεις και εξαιρέσεις που περιλαμβάνει ο βασικός νόμος.

5. Να διαγραφεί το ειδικό τέλος που επιβάλλεται ως αναπόσπαστο μέρος του τέλους κυκλοφορίας.

6. Το τέλος κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος να μπορεί να καταβάλλεται σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αρχή κάθε μήνα και, σε περίπτωση καταβολής ολόκληρου του ποσού σε μια μόνο δόση εντός εβδομήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης να δικαιούται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που το οφειλόμενο τέλος κυκλοφορίας, ετήσιο ή εξαμηνιαίο, δεν καταβληθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας των εβδομήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας, η επιβάρυνση του 10% να αφορά το υπόλοιπο του οφειλόμενου τέλους και όχι κατ’ ανάγκη του ετήσιου τέλους, ως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου οχήματος οφείλει τέλη κυκλοφορίας του οχήματός του για οποιαδήποτε περίοδο που προηγείται της περιόδου για την οποία επιθυμεί να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, να έχει το δικαίωμα να καταβάλει τα καθυστερημένα τέλη σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να διορθωθούν στρεβλώσεις και αδικίες που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και αφορούν παραλείψεις ή κενά που δημιουργήθηκαν έπειτα από διάφορες τροποποιήσεις αυτής. Επιπρόσθετα, οι εισηγητές κρίνουν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων οι οποίοι αδυνατούν, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αφού μεταξύ των προτάσεών τους περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορία τους σε τριμηνιαία βάση, καθώς και τη δυνατότητα να ενταχθούν στο σχέδιο πληρωμής των καθυστερημένων τελών σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις λόγω της μη έγκαιρης ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας, του οποίου η ισχύς επεκτείνεται χρονικά.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, τοποθετούμενοι επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων των τεσσάρων προτάσεων νόμου, δήλωσαν τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της πρώτης πρότασης νόμου για τη δυνατότητα καταβολής του τέλους κυκλοφορίας σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, δήλωσαν ότι στο παρόν στάδιο κρίνουν ότι το προτεινόμενο μέτρο δεν είναι αναγκαίο και επιπρόσθετα δεν είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή αυτού, καθότι επηρεάζεται το λογισμικό σύστημα του τμήματος, για την τροποποίηση του οποίου απαιτείται αρκετός χρόνος εργασίας.

2. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της δεύτερης πρότασης νόμου για την προσθήκη νέας κατηγορίας οχημάτων, η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό μεταξύ των 1 650cc και 2 250cc και χρέωση €0,07 ανά κυβικό εκατοστό της μηχανής για τον προσδιορισμό του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος, δήλωσαν ότι συμφωνούν, καθότι με την πρόταση αυτή διορθώνεται ένα λάθος που παρεισέφρησε στη βασική νομοθεσία από προηγούμενη τροποποίησή της, η οποία επηρεάζει περίπου δέκα χιλιάδες ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων.

3. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της δεύτερης πρότασης νόμου, διαφώνησαν με αυτές, γιατί, όπως ανέφεραν, η ψήφισή τους θα έχει ως αποτέλεσμα να απολέσει το κράτος αρκετά εκατομμύρια έσοδα ετησίως. Στα πλαίσια αυτά οι ίδιοι υπενθύμισαν την επιτροπή για την υποχρέωση που έχει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, με βάση την παράγραφο 15 του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι της βασικής νομοθεσίας, για την εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την επαναξιολόγηση των τελών κυκλοφορίας όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους 2016, η οποία θα υποβληθεί στη Βουλή για σκοπούς διασφάλισης της πραγματικής οικονομικής αξίας τους.

4. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της τρίτης πρότασης νόμου, συμφώνησαν με αυτές δηλώνοντας ότι η ψήφισή της διορθώνει στρέβλωση στην ισχύουσα νομοθεσία.

5. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της τέταρτης πρότασης νόμου για τη δυνατότητα καταβολής των καθυστερημένων τελών σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους δηλώνοντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν το νομικό υπόβαθρο για ενδεχόμενη μη έγκαιρη πληρωμή των οφειλόμενων τελών, αφού θα παρέχεται η δυνατότητα αυτά να εξοφλούνται σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Τοποθετούμενη σχετικά, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι οι διατάξεις της βασικής νομοθεσίας οι οποίες προτείνεται να τροποποιηθούν με τις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου είναι αποτέλεσμα μνημονιακών δεσμεύσεων της Δημοκρατίας και η ψήφισή τους, στο βαθμό που επιφέρει μείωση των εσόδων του κράτους, δε βρίσκει σύμφωνο το υπουργείο της. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι για τις πρόνοιες των προτεινόμενων νόμων η ψήφιση των οποίων διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη νομοθεσία η τοποθέτησή της είναι θετική. Συναφώς, εξέφρασε τη συμφωνία της στις πρόνοιες της δεύτερης πρότασης νόμου που αφορούν τη δημιουργία νέας κατηγορίας συγκεκριμένων οχημάτων με κυβισμό μηχανής μεταξύ των 1 650cc και 2 250cc και χρέωση €0,07 ανά κυβικό εκατοστό μηχανής, καθώς και με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της τρίτης πρότασης νόμου για το θέμα της επιβάρυνσης επί του υπολοίπου του οφειλόμενου τέλους κυκλοφορίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων:

1. Όσον αφορά την πρώτη πρόταση νόμου, αποφάσισε να προωθήσει αυτή στην ολομέλεια του σώματος καθορίζοντας ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της την 1η Ιουλίου του έτους 2016, ούτως ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στο αρμόδιο τμήμα να τροχοδρομήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για αλλαγή του λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της πρόνοιας από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

2. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση νόμου αποφάσισε τα ακόλουθα:

α. Να προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος τις πρόνοιες εκείνες που αφορούν στη δημιουργία νέας κατηγορίας οχημάτων, τα οποία φέρουν μηχανή με κυβισμό μεταξύ των 1 650 cc και 2 250cc, με χρέωση €0,07 ανά κυβικό εκατοστό της μηχανής για προσδιορισμό του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος. Η ισχύς των ρυθμίσεων αυτών θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2016.

β. Να τροποποιήσει τις προτεινόμενες πρόνοιες που αφορούν έκπτωση στο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά (cc) των οχημάτων, προτείνοντας νέες ρυθμίσεις, που να καθορίζουν ως μέγιστο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για ιδιωτικά οχήματα τύπου σαλούν τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από τις 24 Νοεμβρίου 2003 το ποσό των €300. Η ισχύς των ρυθμίσεων αυτών θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2016.

γ. Να αφήσει τις υπόλοιπες πρόνοιες της πρότασης νόμου σε εκκρεμότητα και να τις επανεξετάσει ενδελεχέστερα σε μεταγενέστερο στάδιο.

3. Όσον αφορά τις πρόνοιες της τρίτης πρόταση νόμου, η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει αυτές για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος καθορίζοντας ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους την 1η Ιανουαρίου του έτους 2016.

4. Όσον αφορά τις πρόνοιες της τέταρτης πρότασης νόμου που αφορούν τη δυνατότητα καταβολής των καθυστερημένων τελών σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου επί του εν λόγω ζητήματος, να τροποποιήσει αυτές, ώστε να αφορούν μόνο τα καθυστερημένα τέλη τα οποία προκύπτουν πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2016. Συναφώς και οι πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου προτείνεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2016.

Ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων που προτείνονται από την επιτροπή για ψήφιση, κατέστη αναγκαίο να τροποποιηθούν περαιτέρω συγκεκριμένες διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, ώστε να αποφευχθούν κενά κατά την εφαρμογή της και ως εκ τούτου η επιτροπή προχώρησε στην ανάλογη διαμόρφωση των εν λόγω διατάξεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, για καθαρά νομοτεχνικούς λόγους, έκρινε ορθότερο όπως προβεί σε ενοποίηση των κειμένων των τεσσάρων προτάσεων νόμου σε ενιαίο κείμενο νόμου υπό τον τίτλο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμο, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις πιο πάνω θέσεις της και διαμορφώθηκαν σε ενιαίο κείμενο υπό τον αναφερόμενο πιο πάνω τίτλο.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων καλεί το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να τροχοδρομήσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες αλλαγής του λογισμικού συστήματος που χρησιμοποιείται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της διάταξης της βασικής νομοθεσίας που αφορά στην ακινητοποίηση οχήματος για όσο διάστημα επιθυμεί ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του και μέσω διαδικτύου.

8 Δεκεμβρίου 2015

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2014.

2.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2015.

3.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2015.

4.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2015.

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων