Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Kυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2015 και στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. H Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή, ενώ η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κατέθεσε τις θέσεις της επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων με γραπτό υπόμνημά της προς την επιτροπή.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με την προστασία ανήλικων ατόμων κατά την εμφάνισή τους σε διαφημίσεις ή μηνύματα τηλεμπορίας, καθώς και την προστασία τους από τέτοια μηνύματα.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου είχε επίσης τύχει προηγούμενης μελέτης και συζήτησης από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την Όγδοη και Ένατη Βουλευτική Περίοδο, συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου 2005 και στις 5 Οκτωβρίου 2009, αντίστοιχα, και στο στάδιο εκείνο είχε κριθεί αναγκαία η περαιτέρω μελέτη της, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο της προστασίας των ανηλίκων σε ό,τι αφορά την εμφάνισή τους σε διαφημίσεις ή μηνύματα τηλεμπορίας, καθώς και της προστασίας τους από τέτοια μηνύματα.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, έτσι που η μετάδοση διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεμπορίας από τηλεοπτικούς οργανισμούς στα οποία πρωταγωνιστούν ανήλικοι ή τα οποία απευθύνονται σε ανηλίκους να επιτρέπεται μόνο ύστερα από τη γραπτή γνωμάτευση παιδοψυχολόγου και γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, με απώτερο στόχο την προστασία των ανηλίκων από φαινόμενα εκμετάλλευσης και/ή καταπάτησης των δικαιωμάτων τους.

Όσον αφορά τις θέσεις άλλων αρμοδίων, σημειώνεται ότι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κατέθεσε σχετικό γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή, μέσω του οποίου τάσσεται υπέρ της διασφάλισης των σκοπών που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ειδικότερα υπέρ της ανάγκης διασφάλισης της προστασίας των παιδιών σε ό,τι αφορά την εμφάνισή τους σε διαφημίσεις ή σε μηνύματα τηλεμπορίας, καθώς και διασφάλισης της προστασίας τους από τέτοια μηνύματα. Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε επιφυλάξεις κατά πόσο με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται πλήρως ο επιδιωκόμενος σκοπός.

Όπως η ίδια πιο πάνω αξιωματούχος επισήμανε, η επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους προτείνεται η υπό αναφορά νομοθετική ρύθμιση πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να διασφαλίζεται πλήρως η τήρηση όλων των διατάξεων και αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που πρέπει να καθοδηγούν τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σε σχέση με τη ρύθμιση και τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με απώτερο στόχο την προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων ανηλίκων.

Στο ίδιο αναφερόμενο πιο πάνω υπόμνημα αναλύονται επίσης οι βασικές αρχές που θεμελιώνονται στην εν λόγω σύμβαση, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, πρέπει να ληφθούν υπόψη για σκοπούς ρύθμισης του όλου θέματος. Οι αρχές αυτές διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμά του να ακούεται και να εκφράζει την άποψή του, ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητας, την ηλικία, καθώς και τις αναπτυσσόμενες ικανότητές του.

Περαιτέρω, στο ίδιο πιο πάνω υπόμνημα γίνεται εισήγηση για ανάλογη τροποποίηση των προνοιών της υπό συζήτηση πρότασης νόμου κατά τρόπο που να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

1. Η συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών σε προγράμματα ή εκπομπές παραγωγής οργανισμών ή σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή σε διαφημίσεις θα επιτρέπεται μόνο εφόσον το γεγονός αυτό κρίνεται ότι θα ήταν προς το συμφέρον του ανηλίκου και ο ίδιος συγκατατίθεται, ενώ σε περίπτωση ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών, εφόσον για μια τέτοια συμμετοχή έχει εξασφαλιστεί εκτός από τη συγκατάθεση του ανηλίκου και η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων αυτού, η οποία πρέπει να υποβάλλεται και στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

2. Παρέχονται επαρκή εχέγγυα διασφάλισης του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων του ανηλίκου, αλλά και της οικογένειάς του, καθώς και προστασίας της τιμής και της υπόληψης του ανηλίκου κατά τη συμμετοχή του σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα υιοθετήσει κώδικα συμπεριφοράς ή/και καθεστώς συρρύθμισης ή/και αυτορρύθμισης των λεπτομερειών και ρυθμίσεων τις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου πρέπει να εφαρμόζουν αναφορικά με τη συμμετοχή ανηλίκων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένων και οργανωμένων συνόλων ανηλίκων.

4. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή ανηλίκων σε προγράμματα ή εκπομπές παραγωγής οργανισμών ή σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή σε διαφημίσεις γίνεται στο πλαίσιο απασχόλησης βάσει του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου θα τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και προχώρησε σε ανάλογη διαμόρφωση του κειμένου της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συμφώνησαν με τους επιδιωκόμενους, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σκοπούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

 

7 Δεκεμβρίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων