Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Δεκεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Παγκύπριου Συνδέσμου Παραγωγών Βιομάζας/Βιοαερίου και του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ).

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), το ΕΤΕΚ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιομάζας/Βιοαερίου, ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ), ο Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο Σύνδεσμος Μικρών Ηλεκτροπαραγωγών από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (ΣΜΗΑΦΩΣ), δυναμικότητας μέχρι 150kw, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων απέστειλε επιστολή, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2015, στην οποία αναφέρεται ότι δε θα εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής, καθώς και ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχόλια ή απόψεις επί του νομοσχεδίου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2015, για να συνάδει:

1. με ορισμένα άρθρα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», και

2. με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προτεινόμενο νόμο, το υπό εξέταση νομοσχέδιο έχει ως στόχο τα ακόλουθα:

1. Τη θέσπιση πλαισίου που να διασφαλίζει, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικώς εύλογο, την παροχή σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μετρητών που να αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης της ενέργειας.

2. Τη θέσπιση υποχρεώσεων στους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και διανομής, όταν τα ευφυή συστήματα μέτρησης θα τεθούν σε εφαρμογή.

3. Τη θέσπιση κριτηρίων αδειοδότησης για τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό την προώθηση της χρήσης μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

4. Τη διασφάλιση της κατάργησης εκείνων των κινήτρων στα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που αποβαίνουν σε βάρος της συνολικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ή εκείνων που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της ανταπόκρισης της ζήτησης στις αγορές εξισορρόπησης και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Οδηγίας, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την Οδηγία το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2014. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στην ολομέλεια του σώματος στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας εκκρεμεί διαδικασία παράβασης και συγκεκριμένα αιτιολογημένη γνώμη, η οποία στάλθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2015 με δίμηνη προθεσμία για τη μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας στο ημεδαπό δίκαιο.

Για τον πιο πάνω λόγο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού άρχισε την εξέταση του νομοσχεδίου από την 1η Δεκεμβρίου 2015, πριν από την κατάθεσή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Η εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ ανέφερε κατά την τοποθέτησή της ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί το λεκτικό του νέου εδαφίου (10) αυτού, το οποίο προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 52 του βασικού νόμου. Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ ζήτησε όπως διαγραφεί η φράση «κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο και τη ΡΑΕΚ», αφού, όπως δήλωσε ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, χρειάζεται υποχρεωτικά την έγκριση της ΡΑΕΚ για τη λήψη μέτρων με σκοπό την προαγωγή και διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τους μικρούς καταναλωτές. Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή από τους παρευρισκόμενους εμπλεκόμενους φορείς.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Δεκεμβρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων