Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 24 Νοεμβρίου 2015 και στις 3 και στις 7 Δεκεμβρίου 2015.

Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ), της ΠΟΦΕΝ και των φοιτητικών παρατάξεων “Αναγέννηση”, “Προοδευτική”, “Πρωτοπορία”, ΔΚΚΦ “Αγώνας”, ΦΕΠΑΝ και ΦΕΤΕΠΑΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας του 2011 όπως τροποποιήθηκε το 2012 που αφορά την παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας και η αντικατάστασή της με το προτεινόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο, με βάση το οποίο η αρμοδιότητα διαχείρισης της φοιτητικής χορηγίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Περαιτέρω, με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο διαφοροποιούνται τα κριτήρια παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας και προστίθενται νέες διατάξεις που προβλέπουν την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που θα ρυθμίζονται περαιτέρω με βάση αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, όσον αφορά την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού επιδόματος, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Με βάση τα εισοδηματικά αυτά κριτήρια, δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €59.000. Επίσης, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετης χορηγίας σε οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα και έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα. Με βάση τα περιουσιακά κριτήρια, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές και ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013, δεν υπερβαίνει συνολικά σε αξία τα €1.200.000.

2. Η παραχώρηση του φοιτητικού επιδόματος γίνεται στη βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Με βάση τα οικονομικά κριτήρια, το δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €39.000 και, στην περίπτωση οικογένειας με τρία ή περισσότερα τέκνα, οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €59.000. Επίσης, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές και ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013, δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά σε αξία τα €1.200.000. Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, αυτά λαμβάνονται υπόψη στη βάση γενικού πλαισίου κοινωνικών κριτηρίων, το οποίο καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού. Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει επίσης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβάλλονται για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, βάσει του οποίου προσμετρούνται τα οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

3. Δικαίωμα διεκδίκησης τόσο της φοιτητικής χορηγίας όσο και των φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για περίοδο πενήντα τουλάχιστον μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, με την προτεινόμενη νέα νομοθεσία επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

1. Τερματίζεται ο πολυκερματισμός των υπηρεσιών που χειρίζονται τα θέματα της φοιτητικής μέριμνας. Όλες οι μορφές φοιτητικής μέριμνας, δηλαδή τόσο η φοιτητική χορηγία όσο και το φοιτητικό πακέτο, πλέον μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία και η προκαλούμενη από αυτήν ταλαιπωρία των φοιτητών και των οικογενειών τους. Οι φοιτητές θα αιτούνται όλων των μορφών φοιτητικής μέριμνας που δικαιούνται μέσω ενός ενιαίου εντύπου αίτησης.

3. Διατηρείται το φοιτητικό πακέτο με τη μορφή φοιτητικών επιδομάτων στη βάση της ίδιας φιλοσοφίας και παρέχεται στοχευμένη βοήθεια στους φοιτητές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων προστίθεται ειδική ρύθμιση για επιπλέον μοριοδότηση των φοιτητών που είναι μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

4. Αυξάνονται οι δικαιούχοι των φοιτητικών επιδομάτων, αφού στους δικαιούχους αυτούς θα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και φοιτητές ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι φοιτούν σε αξιολογημένα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου. Επίσης, τα φοιτητικά επιδόματα θα παρέχονται με τον ίδιο τρόπο σε φοιτητές που σπουδάζουν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού δήλωσαν ότι η προτεινόμενη νομοθεσία εκσυγχρονίζει και εξορθολογίζει τις διαδικασίες διαχείρισης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, ανέλυσαν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου παρέχοντας τις αναγκαίες επεξηγήσεις. Όπως επισήμαναν οι ίδιοι εκπρόσωποι, το συνολικό κονδύλι για τη φοιτητική μέριμνα ανέρχεται στα €66.750.000, από τα οποία τα €63.000.000 αφορούν τη φοιτητική χορηγία και τα €3.750.000 αφορούν τα φοιτητικά επιδόματα. Ειδικότερα, στα €3.750.000 περιλαμβάνεται και το ποσό των €550.000 που παραχωρούσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στους φοιτητές του εξωτερικού.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΝ, αφού εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το ότι δεν πραγματοποιήθηκε, όπως αρμόζει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ο αναγκαίος διάλογος, δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με τυχόν συρρίκνωση και ενδεχόμενη κατάργηση της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού πακέτου. Όπως τόνισαν μεταξύ άλλων οι ίδιοι, η ΠΟΦΕΝ σε κανένα στάδιο των συναντήσεων που είχε με τον υπουργό δε συμφώνησε με το νομοσχέδιο και δε συγκατατίθεται στη θυματοποίηση κανενός φοιτητή στο βωμό της οικονομικής εξυγίανσης.

Περαιτέρω, οι πιο πάνω εκπρόσωποι κατέθεσαν στην επιτροπή αναλυτικό σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω αιτήματα και εισηγήσεις τους:

1. Πρέπει να κατατεθούν στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών που θα επηρεαστούν σε σχέση με τον αριθμό των περσινών δικαιούχων λόγω των αλλαγών που προτείνονται με βάση το νομοσχέδιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους, ενώ το αρμόδιο υπουργείο δήλωσε ότι θα υπάρξει αύξηση των δικαιούχων, λόγω του ότι στους δικαιούχους θα περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ιδιωτικών σχολών, το κονδύλι για τα φοιτητικά επιδόματα παραμένει το ίδιο. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των φοιτητών των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι φοιτούν σε αξιολογημένα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου.

2. Όσον αφορά τη φοιτητική χορηγία, αλλάζουν τα κριτήρια για τα περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα, ενώ με το υφιστάμενο σύστημα προβλέπονταν ως οροφή τα €1.200.000 στη βάση των τιμών που ίσχυαν το 1980, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται τα €1.200.000 στη βάση των υπερτιμημένων αξιών του 2013, χωρίς να παρουσιάζεται οποιαδήποτε τεκμηρίωση. Επίσης, είναι απαράδεκτο να προβλέπεται ως μέγιστο όριο ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος το ποσό των €59.000, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της οικογένειας. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται το ποσό των €59.000 να αφορά οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και το μέγιστο όριο να αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο, όπως προβλεπόταν για σκοπούς υποβολής αίτησης για φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

3. Όσον αφορά τους δικαιούχους του φοιτητικού πακέτου, καταργείται το κατά κεφαλήν εισόδημα ως κριτήριο, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει ανισότητες μεταξύ των δικαιούχων. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται όπως το φοιτητικό επίδομα συνεχίσει να δίνεται με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και η φοιτητική χορηγία με βάση το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα.

4. Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται σύστημα μοριοδότησης των δικαιούχων του φοιτητικού επιδόματος, καθώς και τα βοηθήματα που αυτοί θα μπορούν να διεκδικήσουν, όπως για παράδειγμα στέγασης ή σίτισης. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται όπως η εν λόγω μοριοδότηση καθορίζεται με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

5. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο θα ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου, δηλαδή την ημερομηνία που ολοκληρώνεται η κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό, αφού η βοήθεια που δίνεται στους φοιτητές σε είδος αφορά υλικά πρώτης ανάγκης που απαραίτητα πρέπει να δίνονται έγκαιρα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθούν. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται όπως η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΝ σε μεταγενέστερο στάδιο εισηγήθηκαν όπως η πιο πάνω προθεσμία λήγει την 31η Μαρτίου.

6. Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να υποβάλλουν αίτηση για το φοιτητικό πακέτο με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου διαγράφεται, γι’ αυτό και προτείνεται όπως το δικαίωμα αυτό παραμείνει σε ισχύ.

7. Το συνολικό κονδύλι και τα κριτήρια για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό επίδομα πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα που βρίσκονταν το 2012.

8. Στους δικαιούχους για τη φοιτητική χορηγία πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο οι φοιτητές που συμπλήρωσαν το τέταρτο έτος σπουδών τους και φοιτούν στο πέμπτο έτος όσο και οι φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας. Επίσης, στους δικαιούχους της φοιτητικής χορηγίας πρέπει να παρέχεται κάρτα για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και η δυνατότητα για δωρεάν διακίνησή τους με δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

Τέλος, οι εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΝ εξέφρασαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την περίπτωση κατά την οποία ενδεχομένως να προκύψει αδιανέμητο κονδύλι από το συνολικό κονδύλι για τη φοιτητική χορηγία και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του φοιτητικού πακέτου, ώστε να αυξηθούν οι δικαιούχοι.

Οι εκπρόσωποι όλων των φοιτητικών παρατάξεων δήλωσαν ότι συμμερίζονται τις θέσεις και τις ανησυχίες της ΠΟΦΕΝ και ορισμένοι από αυτούς εξέφρασαν τις επιμέρους απόψεις τους. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΦΕΠΑΝ κατέθεσαν και γραπτώς τις απόψεις τους.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠ κατέθεσαν τόσο προφορικώς ενώπιον της επιτροπής όσο και γραπτώς τις ακόλουθες θέσεις:

1. Όσον αφορά τη φοιτητική χορηγία εισηγήθηκαν τα ακόλουθα:

α. Να επανέλθει η πρόνοια που υπάρχει στον υφιστάμενο νόμο για τη φοιτητική χορηγία σύμφωνα με την οποία δεν υπολογίζεται στο οικογενειακό εισόδημα το επίδομα τέκνου.

β. Το υπολογιζόμενο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των €59.000 να αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δεύτερου για άρση της αδικίας ή της ανισότητας που προκύπτει.

γ. Να επανέλθει η πρόσθετη φοιτητική χορηγία, όταν η πολύτεκνη οικογένεια παραμείνει με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα, όπως ίσχυε διαχρονικά μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, έτος κατά το οποίο εκ παραδρομής και άδικα έχει αφαιρεθεί.

δ. Η αξία των περιουσιακών κριτηρίων της οικογένειας να αυξάνεται κατά €100.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δεύτερου. Σημειώνεται ότι με τη νέα πρόνοια για τον υπολογισμό της αξίας της οικογενειακής περιουσίας με βάση τις τιμές του 2013 αντί τις τιμές του 1980, όπως ίσχυε ως τώρα, θα μειωθούν οι δικαιούχοι.

2. Όσον αφορά το φοιτητικό επίδομα, εισηγήθηκαν να επανέλθει η πρόνοια που υπάρχει στον υφιστάμενο νόμο για τη μοριοδότηση με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας και όχι με βάση το σταθερό εισόδημα, όπως προτείνεται, ώστε να μην αδικηθούν περαιτέρω οι πολύτεκνες οικογένειες.

Στα πλαίσια νέας συνεδρίας της επιτροπής εγέρθηκαν διάφορα ζητήματα από πλευράς των μελών της επιτροπής, τα οποία επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο οι επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και ειδικότερα οι κεφαλαιουχικής φύσεως επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να μη συμπεριλαμβάνονται στο οικογενειακό εισόδημα.

2. Κατά πόσο οι σπουδαστές των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και των προγραμμάτων εκμάθησης ξένης γλώσσας μπορούν να είναι δικαιούχοι φοιτητικής χορηγίας.

3. Κατά πόσο για οικογένειες με δύο και περισσότερα τέκνα το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000 κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο.

4. Κατά πόσο τα κριτήρια και το σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων μπορούν να καθορίζονται με κανονισμούς που θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση αντί με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προτείνεται. Παράλληλα, επειδή δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την ετοιμασία των κανονισμών αυτών, κατά πόσο θα μπορούσε να τεθεί μια μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016 η ρύθμιση αυτή θα γίνει με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

5. Κατά πόσο το αδιανέμητο ποσό που ενδεχομένως θα προκύψει μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κονδυλίου που αφορά τα φοιτητικά επιδόματα και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί με σχετική πρόνοια στο νομοσχέδιο.

6. Κατά πόσο μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα για παράταση της εν λόγω προθεσμίας γύρω στις δεκαπέντε μέρες, για εξέταση των εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι έγιναν συναντήσεις τόσο με την ΠΟΦΕΝ όσο και με την ΠΟΠ και συζητήθηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. Όπως επισήμανε ο ίδιος, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης που έκανε το υπουργείο και αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία που είχαν ενώπιόν τους μέχρι σήμερα, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου κανένας δικαιούχος δε στερείται τη διεκδίκηση του πακέτου της φοιτητικής μέριμνας και ειδικότερα του φοιτητικού επιδόματος. Με βάση τα νέα κριτήρια που τέθηκαν επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του συστήματος διαχείρισης της φοιτητικής μέριμνας, αφού δε θα είναι δικαιούχοι οι έχοντες και κατέχοντες και ειδικότερα όσοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη των €1.200.000.

Όσον αφορά την εισήγηση για την καταβολή φοιτητικής χορηγίας στους σπουδαστές των ΜΙΕΕΚ, ο υπουργός δήλωσε ότι σε μελλοντικό στάδιο, όταν αυτά αναβαθμιστούν σε σχολές, τότε ενδεχομένως οι σπουδαστές τους θα καταστούν δικαιούχοι.

Όσον αφορά τα κριτήρια και τη διαδικασία μοριοδότησης που θα ακολουθηθεί για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος, όπως δήλωσε πρόσθετα ο υπουργός, αυτά, με βάση το νομοσχέδιο, για σκοπούς ευελιξίας και μείωσης της γραφειοκρατίας θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Εντούτοις, ο ίδιος για σκοπούς διαφάνειας δεσμεύτηκε να τα αποστέλλει στη Βουλή για ενημέρωση πριν από την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπλέον, ο ίδιος δήλωσε ότι, εάν στα πλαίσια της εφαρμογής του νομοσχεδίου προκύψει ανάγκη για οποιεσδήποτε βελτιώσεις, τότε το υπουργείο θα επανέλθει με διορθωτικά μέτρα.

Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι, εάν υπάρξει περίσσευμα λόγω αδιανέμητου ποσού από το κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας, υπάρχει πολιτική βούληση όπως το ποσό αυτό αξιοποιηθεί για ενίσχυση του φοιτητικού επιδόματος.

Αναφορικά με το θέμα της παραχώρησης παράτασης για την εξέταση των εκπρόθεσμων αιτήσεων, ο υπουργός δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει δυσλειτουργία και θα καθηλώσει το όλο σύστημα, διότι για σκοπούς μοριοδότησης πρέπει να εξεταστεί πρώτα το σύνολο των αιτήσεων και μετά να γίνει η σχετική αξιολόγηση για την παραχώρηση των επιδομάτων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, τοποθετούμενη στο θέμα της δυνατότητας έκδοσης κανονισμών στους οποίους να καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος, δήλωσε ότι για σκοπούς ευελιξίας δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο και ότι αυτά είναι θέματα των οποίων η ρύθμιση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Επίσης, όσον αφορά την περίπτωση κατά την οποία θα προκύψει αδιανέμητο κονδύλι από τη φοιτητική χορηγία, όπως δήλωσε η ίδια, κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να ρυθμιστεί νομοθετικά μέσα από το νομοσχέδιο, αλλά θα μπορούσε να ρυθμιστεί στο σχετικό νόμο που αφορά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επί των συγκεκριμένων εισηγήσεων και αιτημάτων που εγέρθηκαν τόσο από την επιτροπή όσο και από την ΠΟΠ και την ΠΟΦΕΝ, ο αρμόδιος υπουργός συμφώνησε όπως επέλθουν ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις στο νομοσχέδιο. Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, ετοιμάστηκε διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, οι αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο και τις οποίες υιοθέτησε η επιτροπή αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τροποποιείται το παράρτημα που αφορά τη φοιτητική χορηγία, έτσι ώστε στην περίπτωση οικογένειας με περισσότερα από δύο τέκνα το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που θα λαμβάνεται για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας να μπορεί να υπερβαίνει τις €59.000 κατά €3.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο. Η εν λόγω τροποποίηση ικανοποιεί αίτημα της ΠΟΠ να μη συνυπολογίζεται το επίδομα τέκνου στον καθορισμό του οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας.

2. Τροποποιείται αντίστοιχα και το δικαίωμα διεκδίκησης του φοιτητικού επιδόματος, ώστε να ισχύει αντίστοιχα ό,τι ισχύει και για τη φοιτητική χορηγία.

3. Τροποποιείται το εδάφιο (2) του άρθρου 12, που αφορά την προθεσμία υποβολής της αίτησης για παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, έτσι ώστε οι σχετικές αιτήσεις να υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαρτίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους αντί μέχρι το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η εν λόγω τροποποίηση ικανοποιεί το αίτημα της ΠΟΦΕΝ για έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων και παραχώρηση της οικονομικής στήριξης των φοιτητών σε όσο το δυνατό πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

4. Διαγράφεται από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου από την αναφορά για το οικογενειακό εισόδημα και ειδικότερα από την αναφορά στις επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών η φράση “κεφαλαιουχικής ή άλλης”.

Επισημαίνεται ότι σε σχέση με τα πιο πάνω ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις επέλθουν για σκοπούς βελτίωσης των ρυθμίσεων των θεμάτων της φοιτητικής μέριμνας δε δεσμεύουν το κράτος για τα υπόλοιπα θέματα της εισοδηματικής πολιτικής του.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή κατά πλειοψηφία υιοθέτησε και τη βελτίωση που επέφερε στο νομοσχέδιο το αρμόδιο υπουργείο, σύμφωνα με την οποία, όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων και του συστήματος μοριοδότησης των αιτήσεων για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού θα ενημερώνει εκ των προτέρων τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την προώθηση οποιασδήποτε σχετικής πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η βελτίωση αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχε στη διάθεσή της, δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις, γι’ αυτό και όλες οι πλευρές επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου στη βάση των πιο πάνω κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι προτίθενται να καταθέσουν τροπολογίες σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου.

 

8 Δεκεμβρίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων