Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).

Σκοπός των νομοσχεδίων, όπως αυτά αρχικά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, ήταν ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη φορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων με απώτερο στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων υφιστάμενων φορολογικών διατάξεων στο πλαίσιο ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Όπως είναι γνωστό, τα υπό αναφορά νομοσχέδια είχαν εξεταστεί από την επιτροπή σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2015. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής η επιτροπή, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που είχαν παρασχεθεί σε αυτή για την εξέταση των εν λόγω νομοσχεδίων και της επείγουσας φύσης ορισμένων προνοιών αυτών, αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος εκείνες μόνο τις πρόνοιες των νομοσχεδίων οι οποίες στο δεδομένο χρόνο είχαν κριθεί ιδιαίτερα σημαντικές και επωφελείς για την κυπριακή οικονομία. Σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που παρέμειναν σε εκκρεμότητα η επιτροπή είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε ενδελεχή μελέτη τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολές του, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2015, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων αναφορικά με το μέρος αυτών το οποίο είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Να υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα διενεργείται αναφορικά με τους φυσικούς πόρους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου.

2. Να διευκρινιστεί ότι τα εισπρακτέα ενοίκια από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ των προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας.

3. Να μεταφερθούν οι Οδηγίες 2015/121/ΕΕ και 2014/86/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, οι οποίες τροποποιούν την Οδηγία 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών, με σκοπό να μην επιτρέπεται σε μητρικές εταιρείες να επωφελούνται από τη φορολογική απαλλαγή των διανεμόμενων κερδών που έχουν λάβει στο βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από το φόρο για τη θυγατρική της μητρικής εταιρείας.

4. Να καταργηθεί σταδιακά μέχρι το έτος 2020 η απαλλαγή ύψους 20% με μέγιστο ποσό τις €8.550 από το μισθό ατόμου το οποίο ήταν μη κάτοικος Κύπρου πριν από την έναρξη της εργοδότησής του, η οποία είχε εισαχθεί ως μερική αποζημίωση για τους αλλοδαπούς υπαλλήλους εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων λόγω της κατάργησης της φορολογίας με μειωμένους συντελεστές στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2002 και της οποίας η διατήρηση δεν κρίνεται πλέον ωφέλιμη, με περίληψη μεταβατικών διατάξεων για τα άτομα που έχουν ήδη κατοχυρώσει τη σχετική απαλλαγή.

5. Να επεκταθεί η περίοδος παραχώρησης της απαλλαγής ύψους 50% επί της αμοιβής ατόμου το οποίο ήταν μη κάτοικος της Δημοκρατίας από την εργοδότησή του στη Δημοκρατία, όταν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τις €100.000 ετησίως, από πέντε σε δέκα έτη και να εισαχθούν διευκρινιστικές πρόνοιες, καθώς και πρόνοιες για αποφυγή κατάχρησης του κινήτρου αυτού.

6. Να απαλλάσσονται από τη φορολογία τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές με εξαίρεση τα κέρδη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία συναλλάγματος, να μην υπολογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη η ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές και να παραχωρηθεί το δικαίωμα στο φορολογούμενο να επιλέξει ανέκκλητα όπως οι μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές υπόκεινται σε φόρο ή, αναλόγως της περίπτωσης, εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος.

7. Να περιοριστεί το ύψος της ζημιάς από την εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων (πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας), το οποίο δύναται να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα ή να μεταφερθεί σε επόμενα έτη κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που τα κέρδη από τέτοια εκμετάλλευση περιορίζονται, δηλαδή σε ποσοστό ύψους 80%.

8. Να επεκταθεί η παραχώρηση της αυξημένης έκπτωσης ύψους 20% ετησίως για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και της αυξημένης έκπτωσης ύψους 7% ετησίως για τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2015 και 2016.

9. Να εναρμονιστεί η νομοθεσία σε σχέση με το συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος στη βάση σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ώστε να τυγχάνει του ίδιου χειρισμού ο συμψηφισμός των ζημιών ημεδαπών εταιρειών και εταιρειών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, με τις οποίες διατηρείται διμερής ή πολυμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας ή συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών.

10. Να αρθεί η ασάφεια που υπάρχει στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τις συνεισφορές των εργοδοτουμένων, ως αποτέλεσμα της οποίας δεν παραχωρούνται οι εκπτώσεις για ασφάλιστρα ή συνεισφορές σε ασφαλιστική εταιρεία για σχέδιο σύνταξης ή σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω της απουσίας σχετικών κανονισμών, έτσι που τα εν λόγω σχέδια να εγκρίνονται από τον Έφορο Φορολογίας και να παραχωρούνται οι εκπτώσεις για τις συνεισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών.

11. Να δοθούν εξουσίες στον Έφορο Φορολογίας, ώστε αναφορικά με την αναδιοργάνωση εταιρείας να θέτει όρους για περιορισμό των περιπτώσεων αναδιοργανώσεων εταιρειών που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς φοροαποφυγής αντί βελτίωσης της λειτουργίας των εταιρειών.

12. Να εισαχθεί πρόνοια, ώστε, στις περιπτώσεις αύξησης των κερδών επιχείρησης αναφορικά με τις σχέσεις ή συναλλαγές της με άλλη επιχείρηση που ασκείται στη Δημοκρατία, να παραχωρείται στην άλλη εταιρεία αντίστοιχη έκπτωση, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας, ως η έκπτωση αυτή να ήταν πραγματική δαπάνη.

13. Να περιληφθούν οι εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με το πολωνικό, ρουμανικό και βουλγαρικό δίκαιο στον κατάλογο των εταιρειών για τις οποίες εφαρμόζονται οι Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον τομέα φορολογίας.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται ειδικότερα όπως εναρμονιστούν οι διατάξεις για επιστροφή προσωρινού φόρου που καταβλήθηκε πέραν του ορθού ποσού είτε μέσω παρακράτησης είτε άλλως πως σε σχέση με αυτό που τελικά προκύπτει.

Με το τρίτο νομοσχέδιο προτείνονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Να υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εταιρειών οι οποίες έμμεσα κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία μέσω της συμμετοχής τους άμεσα ή έμμεσα σε εταιρεία η οποία κατέχει την ακίνητη ιδιοκτησία.

2. Να υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εταιρειών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία στις περιπτώσεις που το κέρδος από την πώληση των μετοχών αυτών είναι δυνατόν να θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής δραστηριότητας και να απαλλάσσεται από τη φορολόγηση εισοδήματος.

3. Να ρυθμιστεί η περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία κατέχει άμεσα άλλη εταιρεία η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία, ώστε κατά την αγορά της εταιρείας από άλλη εταιρεία, εάν έχει καταβληθεί φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, να υπολογίζεται χρονικά η περίοδος για την οποία δεν υπολογίστηκε φόρος κεφαλαιουχικών κερδών. Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, για σκοπούς υπολογισμού του κόστους απόκτησης ως σημείο αναφοράς θα θεωρείται η μεταγενέστερη ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου 1980 ή από την ημερομηνία απόκτησης της ακίνητης ιδιοκτησίας από τον άμεσο ιδιοκτήτη ή από την ημερομηνία απόκτησης των εν λόγω μετοχών από το πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη διάθεση αυτών, στη βάση όμως της αγοραίας αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας.

4. Να διευκρινιστεί ότι, σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, το προϊόν διάθεσης θα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας και των εταιρειών στις οποίες άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει.

5. Να λογίζεται ως τίμημα πώλησης το ποσό της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία της διάθεσης, όπως αυτή υπολογίζεται από τον Έφορο Φορολογίας, στην περίπτωση διάθεσης μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, κατά την οποία ως προϊόν διάθεσης δηλώνεται ποσό το οποίο είναι μικρότερο από την αγοραία αξία της ιδιοκτησίας.

Στα πλαίσια της μελέτης των εναπομείναντων μερών των υπό αναφορά νομοσχεδίων ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι αυτά αποτελούν μέρος πακέτου που έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και μέρος της πολιτικής του κράτους για εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου.

Όπως ο ίδιος επισήμανε, η ψήφιση σε νόμους των μερών που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι απαραίτητη, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της αναβάθμισης, του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης του φορολογικού πλαισίου και να διατηρηθεί η ελκυστικότητά του έναντι των αλλοδαπών εταιρειών και επενδυτών.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του CIPA συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εναπομείναντων μερών των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης των εναπομείναντων μερών των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

8 Δεκεμβρίου 2015

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

3. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων