Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε η ίδια στη Βουλή στις 12 Νοεμβρίου 2015, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), της ΟΕΛΜΕΚ, της ΠΟΕΔ και της ΟΛΤΕΚ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 28Β αυτού, το οποίο αφορά τη σύνταξη των πινάκων διοριστέων, ώστε η πίστωση μονάδων στους υποψηφίους για σκοπούς εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας να υπολογίζεται αθροίζοντας τη συνολική τους προϋπηρεσία.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσμοθετείται η ισχύουσα πρακτική η οποία ακολουθείται επί σειράν ετών από την ΕΕΥ κατά τον καταρτισμό των πινάκων διοριστέων και διασαφηνίζονται οι σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, ώστε να μην επιδέχονται παρερμηνείας.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 88/2010 (ΕΕΥ vs Σοφίας Καζέλη), ημερομηνίας 3 Απριλίου 2015, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός της υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο επίμαχο άρθρο 28Β, ερμηνεύτηκε κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που η ΕΕΥ εφάρμοζε μέχρι σήμερα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ανατροπές και αδικίες στη σειρά των υποψηφίων στον υφιστάμενο πίνακα διοριστέων, ο οποίος σταδιακά θα καταργηθεί λόγω της πρόσφατης τροποποίησης του συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση. Γι’ αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης, έτσι ώστε να θεσμοθετηθεί η πρακτική που εφάρμοζε επί σειράν ετών η ΕΕΥ και να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε ανατροπές στον υφιστάμενο πίνακα διοριστέων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για σκοπούς καθορισμού της σειράς προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων παραχωρείται σε υποψήφιο που διαθέτει εκπαιδευτική προϋπηρεσία μισή μονάδα για κάθε σχολικό έτος.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 28Β, απαλείφεται η αναφορά σε “σχολικό έτος” και αντικαθίσταται από την αναφορά σε “12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας”. Παράλληλα, προσαρμόζεται αντίστοιχα η υφιστάμενη διάταξη που αφορά την προϋπηρεσία εκπαιδευτικού ως αντικαταστάτη σε δημόσια σχολεία, ώστε να συνάδει με την πιο πάνω αναφορά. Επιπλέον, στην πρόταση νόμου περιλαμβάνεται πρόνοια για αναδρομική εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων από την 31η Ιουλίου 1987, ημερομηνία από την οποία η ΕΕΥ εφάρμοζε το συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, παραχωρώντας μονάδες στους υποψηφίους με βάση το σύνολο της επί σειράς ετών συνολικής προϋπηρεσίας τους.

Επισημαίνεται ότι της κατάθεσης της πρότασης νόμου στη Βουλή προηγήθηκε η συζήτηση αυτεπάγγελτα από την επιτροπή συναφούς θέματος, το οποίο ενέγραψαν ο πρόεδρός της Γεώργιος Τάσου και το μέλος της Ευθύμιος Δίπλαρος, με τίτλο «Η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 28Β του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου που αφορά τη σύνταξη του πίνακα διοριστέων και τον τρόπο υπολογισμού της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, ώστε να νομιμοποιηθεί η πρακτική που εφαρμόστηκε επί σειρά ετών από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και έτσι να αποφευχθούν πιθανές ανατροπές και μεγάλες αδικίες στον υφιστάμενο πίνακα διοριστέων».

Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι της ΕΕΥ επισήμαναν ότι, σύμφωνα με την πιο πάνω δικαστική απόφαση, η ΕΕΥ κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των υποψηφίων θα πρέπει να παραχωρεί μισή μονάδα προϋπηρεσίας μόνο σε όσους εργάζονται ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Αυγούστου, και ότι δε θα μπορεί να παραχωρεί μονάδες με βάση το σύνολο της επί σειράς ετών συνολικής προϋπηρεσίας των υποψηφίων, όπως έπραττε μέχρι σήμερα. Ο υπολογισμός αυτός, όπως τόνισαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, θα αδικεί τους υποψηφίους που δεν απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Δηλαδή κάθε υποψήφιος που θα εργοδοτείται μετά την 1η Σεπτεμβρίου ή θα έχει διακοπή στην απασχόλησή του εντός του σχολικού έτους δε θα δικαιούται να προστεθεί η εν λόγω απασχόλησή του στο σύνολο της προϋπηρεσίας του για σκοπούς παραχώρησης μονάδων κατά τον καταρτισμό των πινάκων διοριστέων.

Με βάση τα πιο πάνω, τόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και η ΕΕΥ συμφώνησαν με το σκοπό της πρότασης νόμου και την ανάγκη προώθησής της για ψήφισή της σε νόμο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και εισηγήθηκε να γίνουν ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κείμενό της, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο σκοπός της. Ειδικότερα, όσον αφορά την πρόνοια για αναδρομικότητα της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, η πιο πάνω εκπρόσωπος επισήμανε ότι ορθά συμπεριλήφθηκε στην πρόταση νόμου, ώστε να αποτραπούν οποιεσδήποτε ανατροπές και αδικίες στη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με το σκοπό και τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης στη βάση των πιο πάνω.

 

 

1η Δεκεμβρίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων