Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2015, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και οι εταιρείες πετρελαιοειδών ENI, “Total” και “Noble Energy”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

1. Η εναρμόνιση με ορισμένα άρθρα της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ”, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται δεόντως υπόψη από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η αδειοδοτούσα αρχή, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον.

2. Η καλύτερη μεταφορά κάποιων διατάξεων της Οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.

3. Η επικαιροποίηση του βασικού νόμου με τη μετατροπή χρηματικών ποσών από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις επί του βασικού νόμου:

1. Προσθήκη του νέου όρου “υφαλοκρηπίδα”, που έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμους του 2004 και του 2014, καθώς και των νέων όρων “υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου” και “φορέας εκμετάλλευσης”, που έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς του 2015.

2. Διαγραφή του όρου “ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα” και του ορισμού αυτού.

3. Εισαγωγή στο νομοσχέδιο νέου άρθρου, στο οποίο αναφέρεται ότι, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε υπεράκτιας εργασίας πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου υδρογονανθράκων, ο αδειούχος οφείλει να εξασφαλίζει την άδεια που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Βυθού και του Υπεδάφους του, που υιοθετήθηκε σε συνάντηση πληρεξούσιων αντιπροσώπων στη Μαδρίτη στις 14 Οκτωβρίου 1995, το οποίο κυρώθηκε με τους περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικούς) Νόμους του 1979 μέχρι 2013.

4. Εισαγωγή νέου άρθρου, που ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον, το οποίο προνοεί μεταξύ άλλων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη λήψη της απόφασής του για τη χορήγηση ή τη μεταβίβαση άδειας, αξιολογεί τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη κατά πόσο ο αιτητής πληρεί τις απαιτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο της άδειας, όπως απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης και ιδίως από την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, όπως κάθε φορά τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της αναφερόμενης πιο πάνω Οδηγίας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για συμμόρφωση με τις πρόνοιές της μέχρι τη 19η Ιουλίου 2015. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2015. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με σχετική επιστολή που στάλθηκε στην επιτροπή από το αρμόδιο υπουργείο στις 10 Νοεμβρίου 2015, λόγω της μη έγκαιρης εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πιο πάνω Οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε σχετικό σημείωμα που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έπειτα από σχετική μελέτη των προνοιών του νομοσχεδίου, προκύπτει ότι αυτές είναι σύμφωνες τόσο με το πνεύμα όσο και με το γράμμα της σχετικής Οδηγίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

1η Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων