Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 30 Νοεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τη θέσπιση κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα με νέα νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζονται οι κανόνες που πρέπει να διέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους χρήσης των πληροφοριών αυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το νομοσχέδιο καθορίζονται μεταξύ άλλων:

1. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου και οι εξαιρέσεις από τις πρόνοιες αυτού.

2. Η διαδικασία υποβολής και επανεξέτασης αιτήσεων, καθώς και της απόκτησης άδειας για την πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες.

3. Τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές αναφορικά με τη μορφή των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

4. Οι αρχές που καθορίζουν την επιβολή τελών από τους φορείς του δημόσιου τομέα για την παροχή των πληροφοριών.

5. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της επιτροπής αναθεώρησης.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποχρέωση εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου μέχρι την 18η Ιουλίου 2015, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι με το νομοσχέδιο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών σε βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία και καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων του δημόσιου τομέα να δημοσιεύουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση, σε καθορισμένη διαδικτυακή πύλη ανοικτών δεδομένων, ώστε να παρέχεται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ενιαία και εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμόδιους, πέραν της κατάργησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, με το νομοσχέδιο προτείνεται επίσης η κατάργηση των διαταγμάτων του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, τα οποία καθορίζουν τις κατηγορίες των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα και των οποίων επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, καθότι έχει διαπιστωθεί ότι ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκαν δεν επιτυγχάνεται, λόγω του ότι είναι ιδιαίτερα περιοριστικά.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

1η Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων