Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2015 από τους βουλευτές κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου, Γεώργιο Τάσου και Αριστοτέλη Μισό εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας και ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Ψεματισμένου, εκπροσωπώντας και τα κοινοτικά συμβούλια Ζυγίου, Μαρί, Τόχνης, Μαρωνίου, Καλαβασού και Πεντακώμου.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμου, έτσι ώστε η περίοδος μέσα στην οποία είναι δυνατόν να παρασχεθεί οικονομική βοήθεια στις κοινότητες από την ΑΗΚ να αυξηθεί από είκοσι σε είκοσι πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω πρόταση, η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία, δεδομένου του αργού ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων για τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων προς όφελος των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με το Βασιλικό, αλλά και δεδομένων των έργων που διεξάγονται και των οποίων η ολοκλήρωσή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής έγινε εισήγηση από τον πρόεδρό της όπως η συνολική περίοδος μέσα στην οποία είναι δυνατόν να παρασχεθεί η πιο πάνω αναφερόμενη οικονομική βοήθεια αυξηθεί σε τριάντα χρόνια αντί μέσα σε είκοσι χρόνια όπως αναφερόταν αρχικά στην πρόταση νόμου, εισήγηση η οποία έγινε αποδεκτή από όλους τους παρευρισκομένους.

Επισημαίνεται ότι ο βασικός νόμος θεσπίστηκε το 1995 και ανανεώθηκε η ισχύς του έκτοτε.

Σημειώνεται ότι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ευρύτερα με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Ψεματισμένου κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται ότι μετά από συνεννόηση με όλες τις κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Βασιλικού προτείνεται όπως ο χρόνος λήξης της νομοθεσίας παραταθεί για περαιτέρω περίοδο δέκα χρόνων, καθώς και όπως η νομοθεσία συμπεριλάβει την εξόφληση ποσών που οφείλουν οι κοινότητες προς το κράτος ή οποιαδήποτε αρχή ή και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς και τη χρηματοδότηση άλλων έργων που είναι αναγκαία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω κοινοτήτων, σε συνεννόηση πάντα με την ΑΗΚ και τον εκάστοτε οικείο έπαρχο.

Ο εκπρόσωπος της ΑΗΚ ανέφερε στην επιτροπή ότι σε ευθετότερο χρόνο θα της σταλεί αναλυτικό υπόμνημα για το ποσά που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής σε κάθε κοινότητα, καθώς και για τα ποσά που παραμένουν ακόμα αδιάθετα.

Υπό το φως των πιο πάνω και αφού έγιναν στο κείμενο όλες οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις και διορθώσεις, προκειμένου αυτό να αποδίδει τους σκοπούς του νομοθέτη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω σε νόμο.

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων