Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Νίκος Νικολαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 24 Νοεμβρίου 2015. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμου του 2014 με στόχο την κάλυψη νέων αναγκών που έχουν προκύψει, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα γενικότερα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τα όσα κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται ειδικότερα η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2015, ώστε να επιτευχθούν τα εξής:

1. Να επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης, η οποία, με βάση την ισχύουσα διάταξη, απαγορεύεται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κώλυμα στην πλήρωσή τους μετά την αποπαγοποίησή τους. Σημειώνεται ότι η απαγόρευση πλήρωσης τέτοιων θέσεων θα μπορεί να επαναθεσπισθεί, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο.

2. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να περιληφθεί στα υπουργεία/τμήματα στα οποία θα επιτρέπεται η πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για εποχιακές ή έκτακτες ανάγκες.

3. Να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών οι οποίοι δύναται να προσλαμβάνονται από 11 842 άτομα σε 11 967 άτομα για σκοπούς κάλυψης των αναγκών σχολικών μονάδων κατά το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2015-2016.

4. Να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων στη Διοίκηση από 3 261 άτομα σε 3 289 άτομα, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας από 1 333 άτομα σε 1 338 άτομα και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας από 127 άτομα σε 131 άτομα για σκοπούς κάλυψης των αυξημένων αναγκών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, καθώς και για τη λειτουργία του Κέντρου Μαστού.

5. Να επιτραπεί η πρόσληψη δύο εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς λειτουργίας του εξειδικευμένου θεραπευτικού προγράμματος στις φυλακές, καθώς και άλλων προγραμμάτων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

6. Να προσληφθούν εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας για υλοποίηση συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ή άλλων συναφών διεθνών προγραμμάτων για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική δαπάνη θα ανακτάται πλήρως.

7. Να επιτρέπεται η αντικατάσταση ωρομίσθιου προσωπικού στο επάγγελμα της καθαρίστριας στις ειδικές σχολές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε περίπτωση κένωσης μόνιμων θέσεων και απουσίας με μακροχρόνια άδεια απουσίας (άδεια ασθενείας και άδεια μητρότητας) με νέο προσωπικό.

8. Να επιτρέπεται όπως σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου παρατείνεται η απασχόληση επί δεκαπενθήμερης βάσης για ακόμη τέσσερα δεκαπενθήμερα, έτσι που να διατίθεται περισσότερος χρόνος, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, για σκοπούς ολοκλήρωσης από τα αρμόδια υπουργεία των καταλόγων εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, βουλευτές μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την προτεινόμενη από την κυβέρνηση καθολική κατάργηση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης και εισηγήθηκαν όπως, αντί της προτεινόμενης πλήρους κατάργησης της απαγόρευσης πλήρωσης τέτοιων κενών θέσεων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ισχύσει εξαίρεση μόνο για θέσεις οι οποίες αποπαγοποιούνται με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο. Ειδικότερα και σύμφωνα με σχετική εισήγηση, θέσεις οι οποίες αποπαγοποιούνται με τη νενομισμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως αν έχουν παραμείνει κενές για πέντε συνεχή έτη και άνω, θα επιτρέπεται να πληρωθούν.

Το αρμόδιο υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω εισήγηση, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2015, κατέθεσε πρόταση για ανάλογη διαμόρφωση του σχετικού άρθρου σύμφωνα με την εισήγηση μελών της επιτροπής, στη βάση της οποίας δε θα επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, εκτός εάν αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας την εν λόγω εισήγηση και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το υπό αναφορά νομοσχέδιο, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επ’ αυτού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων