Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1)  του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Νίκος Νικολαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 24 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημοσίων Έργων).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €26.867.092 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2015 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με τον προτεινόμενο συμπληρωματικό προϋπολογισμό το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να επιβαρυνθεί ουσιαστικά μόνο κατά 0,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τον τεθέντα στόχο, ο οποίος είναι -0,9% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, καθώς και με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το σύνολο των αναγκών που χρειάζεται να καλυφθούν ανέρχεται στα €53.160.242 και θα καλυφθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου:

1. από τη μεταφορά εξοικονομήσεων που προέκυψαν από άλλες ομάδες/υποομάδες δαπανών διαφόρων Κεφαλαίων του προϋπολογισμού για το 2015 ύψους €26.293.150 και

2. από τις ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις ύψους €26.867.092.

Ειδικότερα, οι συνολικές ανάγκες αφορούν τα ακόλουθα:

1. Δημιουργία νέων θέσεων, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

α. Επτά θέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο (Πρόεδρος και έξι Δικαστές).

β. Δεκαεπτά θέσεις Αξιωματικών (βαθμού Συνταγματάρχη) στον Κυπριακό Στρατό.

γ. Μία θέση Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

€40
2. Κοινωνικές παροχές για την κάλυψη αυξημένων αναγκών για παροχή κοινωνικής σύνταξης λόγω περίληψης μειωμένης πρόνοιας στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015. €8.250.000
3. Παροχές υγείας για την κάλυψη:

α. αυξημένων αναγκών για αγορά ιατρικών προμηθειών λόγω του αυξανόμενου αριθμού πολιτών που επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια,

β. αγοράς συστήματος Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εικόνων για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και

γ. αγοράς καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων για τη θεραπεία ασθενών.

€7.416.000
4. Επιστροφές φόρων για την κάλυψη αυξημένων δαπανών για την επιστροφή άμεσων φόρων και συσσωρευμένων οφειλών επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας. €20.000.000
5. Άλλες Δαπάνες, οι οποίες αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

α. Αυξημένη δαπάνη για παροχές στέγασης λόγω της αύξησης των αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου.

β. Καταβολή χορηγίας στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας έναντι των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

γ. Αγορά ύδατος από τις μονάδες αφαλάτωσης λόγω προβλήματος στον αγωγό Σταυροβουνίου-Λευκωσίας κατά το 2014.

δ. Χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

ε. Αυξημένη δαπάνη για επιστροφές μεταβιβαστικών τελών και για απαλλοτριώσεις.

στ. Εφαρμογή του σχεδίου αύξησης της αποδοτικότητας του Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων πτήσεων μέσω της παροχής κινήτρων για αύξηση της αποδοτικότητας στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, το οποίο ανακτάται πλήρως από τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το κυπριακό FIR.

€17.494.202
  ΣΥΝΟΛΟ €53.160.242

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων αναφορικά με επιμέρους πρόνοιες του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2015.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με την προτεινόμενη θεσμοθέτηση δεκαεπτά νέων θέσεων αξιωματικών στον Κυπριακό Στρατό, για τις οποίες ζητήθηκε η κατάθεση πρόσθετων στοιχείων, καθώς και με την πρόνοια ύψους €1.000.000 για την παροχή κινήτρων αύξησης αποδοτικότητας στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων