Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015» και για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η ΠΕΟ και η ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν ενώπιον της επιτροπής. Ωστόσο, η ΠΕΟ διεμήνυσε γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση σχεδίων νόμου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ώστε στο άρθρο 2Α, το οποίο αφορά τον αντικειμενικό σκοπό του νόμου αυτού, να περιληφθεί η αναφορά στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και στον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων, για να καταστεί σαφές ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί, οι οποίοι προτείνεται να εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω νόμου, θα ρυθμίζουν θέματα που εμπίπτουν στον αντικειμενικό σκοπό του εν λόγω νόμου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο υπό συζήτηση νόμος αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αποσκοπούν τόσο στη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των προσώπων στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όσο και στην προστασία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έναντι των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία σε σχέση με τις δραστηριότητες προσώπων στην εργασία. Περαιτέρω, από νομική άποψη κρίνεται απαραίτητη η προτεινόμενη τροποποίηση του αντικειμενικού σκοπού του εν λόγω νόμου, ώστε να περιληφθεί σε αυτόν η πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και ο περιορισμός των συνεπειών τους.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η μερική εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της παλαιότερης σχετικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη σχετική εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, τα σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, εκτός από ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές, είναι πιθανό να έχουν καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στο περιβάλλον των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών, καθώς και σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις παράκτιες οικονομίες. Ως εκ τούτου, βασικός σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι να μειωθούν όσο το δυνατό περισσότερο τα σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και να περιοριστούν οι συνέπειές τους. Συγκεκριμένα, ο απώτερος στόχος είναι να προστατευτούν καλύτερα οι εργαζόμενοι, να βελτιωθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων οικονομιών από τη ρύπανση, να καθοριστούν ελάχιστες προϋποθέσεις για την υπεράκτια εξερεύνηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και να βελτιωθούν οι μηχανισμοί αντίδρασης σε περίπτωση ατυχήματος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αναμένεται ότι θα επηρεαστούν οι εργασίες των εταιρειών που εκτελούν υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Επιπρόσθετα, για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια αρχή, που είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα με εξειδικευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων απαιτούνται μηχανικοί στις ειδικότητες της μηχανικής πετρελαίου (petroleum engineering), της πυρομηχανικής (fire engineering), της χημικής μηχανικής (chemical engineering) και της μηχανολογικής μηχανικής (mechanical engineering). Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας, ώστε να διευκολύνεται η διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εταιρείες, εργαζομένους και κοινό, γι’ αυτό και αναμένεται ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

Επισημαίνεται ότι εντός του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή την έκδοση της πιο πάνω Οδηγίας και με ορίζοντα τη 19η Ιουλίου 2015, που είχε καθοριστεί ως η τελευταία ημερομηνία εναρμόνισης με την εν λόγω Οδηγία, μελέτησε τις ανάγκες σε προσωπικό για την εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας αυτής στα κράτη μέλη και εξέτασε την υφιστάμενη δομή των αρμόδιων αρχών, περιλαμβανομένης της Κύπρου, εντοπίζοντας τα κενά που υπάρχουν. Η εν λόγω μελέτη κατέδειξε ότι για την εκτέλεση των καθηκόντων/ρυθμιστικών λειτουργιών της αρμόδιας αρχής στην Κύπρο στο παρόν στάδιο απαιτούνται τέσσερις με πέντε λειτουργοί στη βάση πλήρους απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, η ίδια μελέτη, όσον αφορά την εκτίμηση για το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να στελεχώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σε περίπτωση αύξησης κατά 50% των δραστηριοτήτων στον τομέα υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, κατέδειξε ότι για την Κύπρο θα απαιτούνται συνολικά 10,3 λειτουργοί στη βάση πλήρους απασχόλησης.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με το θέμα της στελέχωσης της αρμόδιας αρχής λήφθηκε έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω σχετικής επιστολής που στάλθηκε από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στις 14 Αυγούστου 2015. Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή προβλέπεται η ενίσχυση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με τέσσερις λειτουργούς, μέσω του μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας στη δημόσια υπηρεσία, ώστε το πιο πάνω τμήμα να μπορεί να εκτελεί τα πρόσθετα καθήκοντα που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον πιο πάνω εκπρόσωπο, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών, αυτές θα επιβαρυνθούν με το κόστος εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Το κόστος αυτό δεν αναμένεται να είναι υψηλό, γιατί πρόκειται για σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη εφαρμόζουν αρκετά από τα μέτρα αυτά.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμόδιους φορείς ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και άλλων υπηρεσιών/οργανισμών που επηρεάζονται από τους εν λόγω κανονισμούς (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών). Στη συνέχεια το προσχέδιο των κανονισμών στάλθηκε στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο για τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις, ωστόσο δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο, οπότε θεωρείται ότι οι οργανώσεις αυτές και οι εταιρείες συμφωνούν.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες τόσο του νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

23 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων