Αρχείο

    

Κοινή συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμφώνου Συμβίωσης Νόμος του 2015»

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:                                                 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Νομικών:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος       

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Στέλλα Κυριακίδου, εκπροσωπώντας

Κυριάκος Χατζηγιάννης

τον κ. Γεώργιο Γεωργίου

Νίκος Νουρής

Άριστος Δαμιανού

Αθηνά Κυριακίδου

Αντώνης Αντωνίου

Φειδίας Σαρίκας

Φειδίας Σαρίκας

 

Μη μέλη των επιτροπών:

 

Ρούλα Μαυρονικόλα

          Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στις 9 Ιουλίου 2015 με κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015.  Ωστόσο, η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου και οι δύο επιτροπές το επανεξέτασαν από κοινού σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Οκτωβρίου  2015. 

          Σημειώνεται ότι ο σκοπός και οι επιδιώξεις του νομοσχεδίου, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν τις δύο επιτροπές στο στάδιο της εξέτασής του, προτού αναβληθεί η συζήτησή του από την ολομέλεια του σώματος, περιλαμβάνονται στην αρχική κοινή έκθεση των δύο επιτροπών.

          Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου τις επιτροπές απασχόλησε εκ νέου το θέμα της υιοθεσίας από πρόσωπα τα οποία συνάπτουν πολιτική συμβίωση και ειδικότερα το κατά πόσο κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά στο κείμενο του νομοσχεδίου της σχετικής πρόνοιας, η οποία αποφασίστηκε κατά το πρώτο στάδιο της συζήτησης γύρω από το όλο θέμα να διαγραφεί από το κείμενό του.           

          Συγκεκριμένα, η εν λόγω πρόνοια προέβλεπε ότι η νέα μορφή συμβιωτικής σχέσης θα έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες, ως να έχει τελεστεί γάμος δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου, και ότι οποιαδήποτε αναφορά σε “σύζυγο” σε οποιαδήποτε εν ισχύι νομοθεσία της Δημοκρατίας θα ερμηνεύεται ως αναφορά και σε πρόσωπο το οποίο συμβιώνει με άλλο πρόσωπο στη βάση των προνοιών του προτεινόμενου νόμου.  Σημειώνεται ότι η σχετική πρόνοια είχε περιληφθεί διαμορφωμένη στο κείμενο του σχεδίου νόμου το οποίο είχε συντάξει οικεία  υποεπιτροπή, η οποία είχε συσταθεί για τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τη νέα μορφή συμβιωτικής σχέσης εκτός γάμου, κατά τρόπο που η πιο πάνω αναφερόμενη ερμηνεία να μην ισχύει σε σχέση με την εφαρμογή του περί Υιοθεσίας Νόμου και κατ’ επέκταση η υιοθεσία να απαγορεύεται ρητά στα εν λόγω πρόσωπα στα πλαίσια της συμβιωτικής τους σχέσης.  Ωστόσο, η πρόνοια αυτή δεν περιλήφθηκε τελικά στο κείμενο το οποίο υποβλήθηκε για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιουλίου 2015.

          Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης της υπό αναφορά πρόνοιας οι επιτροπές, διατυπώνοντας ορισμένους προβληματισμούς και επιφυλάξεις σε σχέση με τα έννομα αποτελέσματα της πολιτικής συμβίωσης για τους συμβίους σε περίπτωση επαναφοράς της εν λόγω πρόνοιας στο νομοσχέδιο, επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στη συζήτηση του τρόπου εφαρμογής των διατάξεων του περί Υιοθεσίας Νόμου σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα για υιοθεσία πρόσωπα έχουν συνάψει πολιτική συμβίωση.  Παράλληλα, διατυπώθηκε από μέρους τους προβληματισμός για το κατά πόσο κρίνεται σκόπιμη η έκδοση διατάγματος λύσης πολιτικής συμβίωσης από τα οικεία επαρχιακά δικαστήρια αντί από τα οικογενειακά δικαστήρια.

          Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αποφάσισαν να διαμορφώσουν ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο υποβλήθηκε για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος στις 9 Ιουλίου 2015, και συγκεκριμένα να ενσωματώσουν σε αυτό σχετική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η πολιτική συμβίωση θα έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και τις αντίστοιχες συνέπειες, ως να έχει τελεστεί γάμος δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου, και, εξαιρουμένων των διατάξεων του περί Υιοθεσίας Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε “σύζυγο” σε οποιαδήποτε εν ισχύι νομοθεσία της Δημοκρατίας θα ερμηνεύεται ως αναφορά και σε σύμβιο σε πολιτική συμβίωση.    

          Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής. 

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων