Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015» και «Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, μαζί με σχετικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο, το οποίο προωθείται για ψήφιση σε νόμο από τη Βουλή με ξεχωριστή έκθεση, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ). Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν. Ωστόσο, η ΟΕΒ και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου κοινοποίησαν γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εξετάστηκαν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι τόσο η πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 (ΚΔΠ 172/2002) με νέους κανονισμούς όσο και η αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους των υφιστάμενων περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973 (ΚΔΠ 161/1973), το οποίο ενσωματώνεται στους εν λόγω νέους κανονισμούς. Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς από τη μια επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, καθώς και από την άλλη βελτιώνεται η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα για την αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 66, 75 και 76 του περί Εργοστασίων Νόμου, είναι η κατάργηση ενός μεγάλου μέρους των διατάξεών τους και η ενσωμάτωσή τους στους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει και τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς, οι υφιστάμενοι κανονισμοί (ΚΔΠ 172/2002 και ΚΔΠ 161/1973) ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και θέτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Ειδικότερα, οι υφιστάμενοι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμοί (ΚΔΠ 161/1973), οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα, είναι διατυπωμένοι στην καθαρεύουσα, συντάχθηκαν με βάση τους αντίστοιχους τότε κανονισμούς της Μεγάλης Βρετανίας και περιλαμβάνουν κανονιστικές διατάξεις με βάση την επικρατούσα τότε αντίληψη για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων στους χώρους εργασίας. Στους υπό συζήτηση πρώτους κανονισμούς μεταφέρονται όλες οι διατάξεις των πιο πάνω κανονισμών εκτός από αυτές που αφορούν τον ανυψωτικό εξοπλισμό, για τις οποίες το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα ετοιμάσει νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία ο περιοδικός έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων θα γίνεται από προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.

Περαιτέρω, με βάση στοιχεία που περιέχονται στην ίδια εισηγητική έκθεση, οι υφιστάμενοι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 172/2002) αποτελούν τους εναρμονιστικούς κανονισμούς της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ που καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Η εφαρμογή των κανονισμών αυτών άρχισε το 2002, πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προενταξιακές δεσμεύσεις. Παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας υιοθετήθηκαν το 1994 από τα τότε κράτη μέλη της ΕΕ, ο οδηγός για την κατανόηση και την εφαρμογή της εκδόθηκε πολύ αργότερα, το 2011, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αγγλική. Ο οδηγός αυτός μεταφράστηκε το 2012 στην ελληνική και στις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η καθυστέρηση στην έκδοση του οδηγού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένδειξη ότι υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας αυτής από σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με βάση τα πιο πάνω, οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατέστησαν αναγκαίοι κυρίως για τους πιο κάτω λόγους:

1. Οι εναρμονιστικοί κανονισμοί που περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 172/2002 περιέχουν γενικές διατάξεις, οι οποίες χρήζουν διευκρινίσεων σε σχέση με την εφαρμογή τους.

2. Η έκδοση του οδηγού της ΕΕ διευκρινίζει τις διατάξεις της υπό συζήτηση Οδηγίας και καθοδηγεί για την καλή πρακτική διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα.

3. Η διατύπωση των υφιστάμενων κανονισμών που περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 161/73 είναι στην καθαρεύουσα και δημιουργεί προβλήματα κατανόησης, ιδιαίτερα στους νέους.

4. Η ύπαρξη δύο νομοθετημάτων που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα δημιουργεί δυσκολίες κατανόησης και συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποσκοπούν στα ακόλουθα:

1. Στη διευκρίνιση των γενικών διατάξεων των εναρμονιστικών κανονισμών που περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 172/2002, για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με αυτές. Ειδικότερα, θα διευκρινιστούν οι διατάξεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελετητών, τα καθήκοντα των συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας και την κατάρτιση του φακέλου ασφάλειας και υγείας. Σημειώνεται ότι οι προσθήκες και οι τροποποιήσεις των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, που περιλαμβάνονται στους προτεινόμενους κανονισμούς, βασίζονται στις επεξηγήσεις και στα παραδείγματα καλής πρακτικής του οδηγού της ΕΕ, καθώς και στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας την τελευταία δεκαετία.

2. Στην απλοποίηση της γλώσσας με την οποία διατυπώνονται οι διατάξεις των κανονισμών που περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 161/73 και στην ενσωμάτωση των διατάξεων που αφορούν τα εργοτάξια σε ένα ενιαίο κείμενο, για διευκόλυνση των προσώπων στα οποία οι διατάξεις αυτές επιβάλλουν υποχρεώσεις.

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αναμένεται ότι με την υιοθέτηση και την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών θα διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες των έργων, οι μελετητές, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών για τα κατασκευαστικά έργα. Επίσης, η συμμόρφωση όλων των πιο πάνω εμπλεκομένων με τις πρόνοιες της νομοθεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα, τη μείωση των ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων συμβάντων, καθώς και τη μείωση του τελικού κόστους των έργων και τη βελτίωση της απόδοσης του κατασκευαστικού τομέα.

Σημειώνεται ότι η ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών έγινε με βάση την καθιερωμένη διαδικασία και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών/οργανισμών που επηρεάζονται από τους εν λόγω κανονισμούς, όπως το ΕΤΕΚ, η ΟΣΕΟΚ και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες και των δύο προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

16 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων