Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2016 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Πάμπος Παπαγεωργίου Eυγένιος Χαμπουλλάς
Χριστάκης Τζιοβάνης Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2016 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €104.760.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €99.760.000 για το 2015. Στα έσοδα περιλαμβάνεται κρατική χορηγία ύψους €27.7 εκατομ.

Οι κυριότερες δαπάνες είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

   

1. Παραχώρηση δανείων σχεδίου φερεγγυότητας

2. Σπουδές

3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

4. Επαγγελματική δραστηριοποίηση

46.000.000

39.999.980

1.000.000

5.000.000

5. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων

  22.376.113

6. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων

  31.000.000

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, στις προβλεπόμενες δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46.000.000 για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από το οποίο ποσό ύψους περίπου €40.000.000 προορίζεται για σπουδαστικά δάνεια, ποσό ύψους €1.000.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό ύψους €5.000.000 για επαγγελματική δραστηριοποίηση στο πλαίσιο του υπό έγκριση Σχεδίου Νέων Επιστημόνων από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2016 προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας που προορίζονται για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2016 ανέρχεται στο ποσό των €27.759.960, από την οποία ποσό ύψους €2.183.847 αφορά διαχειριστικά έξοδα, ποσό ύψους €3.200.000 τραπεζικά τέλη, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους €22.376.113 αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, στα προϋπολογισθέντα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €46.000.010, προερχόμενο από άτοκο δάνειο από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας με σκοπό την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €31.000.000, το οποίο προορίζεται για αποπληρωμές δανείων και τόκων, καθώς και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, μέσω του οποίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €6.000.000 (σε σύγκριση με αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €8.500.000 για το 2015) για κάλυψη δικαιούχων δανείων για στεγαστικούς σκοπούς.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

   

1. Κρατική χορηγία

  27.759.960

2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

  46.000.010

3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του σχεδίου φερεγγυότητας

   

31.000.000

4. Άλλα έσοδα

  30

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚB ενημέρωσε την επιτροπή ότι μέχρι σήμερα ο φορέας έχει διεκπεραιώσει την εξέταση 55.000 αιτήσεων, παραχωρώντας σε πρόσφυγες περίπου €1,7 δις υπό μορφή δανείων. Συναφώς, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, κατά το τρέχον έτος θα εξετασθούν 4 500 αιτήσεις, ενώ η κυριότερη δυσκολία που υφίσταται αφορά αιτητές στα σχέδια του ΚΦΙΚΒ οι οποίοι δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν από τραπεζικά ιδρύματα.

Όσον αφορά το χρόνο αναμονής εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται για δανειοδότηση από τα διάφορα σχέδια του φορέα, αυτός έχει συντομευθεί, με αποτέλεσμα για σπουδαστικά δάνεια να ανέρχεται σε τρεις μήνες και για στεγαστικά δάνεια σε δώδεκα μήνες περίπου. Όσον αφορά αιτήσεις για παραχώρηση δανείων για επαγγελματικά δάνεια ή δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η εξέταση και έγκριση γίνεται χωρίς καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΚΦΙΚΒ, κατά το 2015 εξετάστηκαν συνολικά 5 500 αιτήσεις δανείων, ενώ οι αναδιαρθρώσεις δανείων προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς με το χρόνο εξέτασής τους να μην ξεπερνά τις είκοσι μέρες. Συναφώς, έχουν τύχει αναδιάρθρωσης πέραν των 2 400 δανείων μέχρι σήμερα.

Τέλος, στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε ότι ο Φορέας θα προχωρήσει σε επανεξέταση των κριτηρίων παραχώρησης δανείων, καθώς και στην εκπόνηση επιπρόσθετων σχεδίων, με σκοπό τη δικαιότερη και ορθότερη κατανομή των πόρων του φορέα, πάντοτε με γνώμονα τη στήριξη αιτητών με επιτακτικότερες ανάγκες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του στην ολομέλεια του σώματος για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2016.

 

 

 

17 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων