Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν. Η ΟΕΒ ωστόσο κοινοποίησε γραπτώς στην επιτροπή τη θέση της ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ώστε οι κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω νόμου, να προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροποποίηση προστίθεται στο άρθρο 38 του υφιστάμενου νόμου, που αφορά την έκδοση κανονισμών, σχετική εξουσιοδοτική διάταξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο υπό συζήτηση βασικός νόμος αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την προστασία της ζωής, της υγείας και της αρτιμέλειας των εργαζομένων στην εργασία τους. Ειδικότερα, η νομοθεσία αυτή προβλέπει την έκδοση κανονισμών για σκοπούς διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των προσώπων στην εργασία. Ωστόσο, για να μπορούν οι κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον εν λόγω νόμο να προβλέπουν για την έκδοση διαταγμάτων, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη στον υπό συζήτηση βασικό νόμο.

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή, παράλληλα και από κοινού με το πιο πάνω νομοσχέδιο, εξέτασε και τους κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015», οι οποίοι ήδη προωθούνται για έγκριση από τη Βουλή, με ξεχωριστή έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν πιο ολοκληρωμένα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και προβλέπουν μεταξύ άλλων για την έκδοση διαταγμάτων. Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί αυτοί αντικαθιστούν και ενοποιούν δύο υφιστάμενα νομοθετήματα με τίτλους: «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 172/2002)» και «Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμοί του 1973 (ΚΔΠ 161/73)».

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή διαβίβασε παράκλησή της προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω των εκπροσώπων της που παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής, όπως πριν από τη δημοσίευση των σχετικών διαταγμάτων ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

16 Νοεμβρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων