Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις έξι προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015. Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε αρχικά τις πρώτες πέντε προτάσεις νόμου σε προηγούμενη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2015.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, καθώς και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης και της έκτης πρότασης νόμου, όπως αυτές αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου και του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να καταργηθεί η έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου και η χρήση αυτού ως εγγράφου αναγνώρισης της ταυτότητας του εκλογέα στο εκλογικό κέντρο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και αυτός να δικαιούται να ψηφίζει με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς του.

Σκοπός της τέταρτης και της πέμπτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οποιαδήποτε αναφορά σε εκλογικό βιβλιάριο στους εν λόγω νόμους να αντικατασταθεί με την αναφορά σε δελτίο ταυτότητας”. Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις στους δύο πιο πάνω νόμους προτείνονται, προκειμένου αυτοί να συνάδουν με την υπό συζήτηση δέσμη προτάσεων νόμου που στοχεύει στην κατάργηση της έκδοσης και χρήσης εκλογικού βιβλιαρίου.

Σύμφωνα με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε οι εκλογείς να διευκολύνονται στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και να μην ταλαιπωρούνται με γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, στις 22 Οκτωβρίου 2015, για τις πρώτες πέντε προτάσεις νόμου ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών επισήμανε ότι, σε περίπτωση υιοθέτησης από τη Βουλή ρυθμίσεων για κατάργηση της έκδοσης και χρήσης εκλογικού βιβλιαρίου, ενδεχομένως να χρήζει ανάλογης τροποποίησης και ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμος, ώστε να υπάρχουν ομοιόμορφες ρυθμίσεις σε σχέση με τη διαδικασία ψηφοφορίας σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Υπό το φως της πιο πάνω θέσης, ο εισηγητής των προτάσεων νόμου κατέθεσε στη Βουλή επιπρόσθετη πρόταση νόμου για τροποποίηση του εν λόγω νόμου, ώστε να εισαχθεί και σε αυτόν ανάλογη ρύθμιση για κατάργηση της έκδοσης και χρήσης εκλογικού βιβλιαρίου.

Στο στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε ότι, παρ’ όλο που η εισαγωγή ρύθμισης για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα με δελτίο ταυτότητας είναι νομικά επιτρεπτή, με την υλοποίηση της διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπει τη χρήση και σφράγιση του εκλογικού βιβλιαρίου από τους αρμόδιους λειτουργούς κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων διασφαλίζεται σήμερα ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε από τον εκλογέα μία μόνο φορά. Επιπρόσθετα, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενδεχόμενη κατάργηση της χρήσης του εκλογικού βιβλιαρίου θα επιβραδύνει τις εκλογικές διαδικασίες, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα καταγράφεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του εκλογέα με την υπογραφή του στον οικείο εκλογικό κατάλογο. Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε πως, δεδομένου ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, η προβλεπόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία διάταξη σύμφωνα με την οποία σημειώνεται στο εκλογικό βιβλιάριο ότι δόθηκε ψηφοδέλτιο στον εκλογέα αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι αυτός όντως άσκησε το υπό αναφορά δικαίωμά του. Τέλος, ο ίδιος δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δε φέρει ένσταση στην υιοθέτηση από τη Βουλή ρυθμίσεων σύμφωνα με τις οποίες οι εκλογείς δύναται να ψηφίσουν με την προσκόμιση είτε του εκλογικού βιβλιαρίου τους είτε του δελτίου ταυτότητάς τους.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσαν ότι δεν ενίστανται σε ενδεχόμενη αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας κατά τρόπο που οι εκλογείς να δικαιούνται να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα με τη χρήση εκλογικού βιβλιαρίου, δελτίου ταυτότητας ή/και με τα δύο αυτά έγγραφα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή των προτάσεων νόμου, αποφάσισε να διαμορφώσει τα κείμενα της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης πρότασης νόμου, ώστε αυτά να διαλαμβάνουν ότι οι εκλογείς θα δικαιούνται να ψηφίζουν με την επίδειξη του εκλογικού τους βιβλιαρίου ή του δελτίου ταυτότητας που τους έχει εκδώσει η Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη πρόταση νόμου, λόγω της διαμόρφωσης των κειμένων των υπόλοιπων προτάσεων νόμου στη βάση της πιο πάνω θέσης της επιτροπής, καθίστανται άνευ αντικειμένου και γι’ αυτό αποσύρονται από τον εισηγητή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης πρότασης νόμου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της δεύτερης, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

 

 

10 Νοεμβρίου 2015

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.

    (Πρόταση νόμου).

2. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

   (Πρόταση νόμου).

3. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

   (Πρόταση νόμου).

4. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015.

    (Πρόταση νόμου).

5. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015.

   (Πρόταση νόμου).

6. Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

  (Πρόταση νόμου).

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων