Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γιώργος Περδίκης
Χρίστος Μέσης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Κυπριανού Μάριος Μαυρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Μάριο Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 5 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των ενδιαφερόμενων γραφείων κηδειών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, ώστε να αρθεί η αδικία που προκλήθηκε με την εισαγωγή γραπτών εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή στο Μητρώο Ταριχευτών των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή και τα οποία εξαιρούνται από την προϋπόθεση της κατοχής απολυτηρίου λυκείου ή ισοδύναμου αυτού για σκοπούς εγγραφής στο σχετικό μητρώο.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας δεν απαιτείται να έχει παρακαθήσει με επιτυχία στις σχετικές γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, εφόσον ασκούσε αδιάλειπτα το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών καλή τη πίστει και προσωπικώς κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την εν λόγω ημερομηνία και αποδεδειγμένα είχε εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον τριάντα κηδειών.

2. Πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Λειτουργών Ταριχευτών εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας δεν απαιτείται να έχει παρακαθήσει με επιτυχία στις σχετικές γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, εφόσον ασκούσε αδιάλειπτα το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών καλή τη πίστει και προσωπικώς κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την εν λόγω ημερομηνία και αποδεδειγμένα είχε εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον εξήντα ταριχεύσεων.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα να μην είναι σε μειονεκτικότερη θέση έναντι των κατόχων απολυτηρίου λυκείου ή ισοδύναμου αυτού, δεδομένου ότι οι σχετικές εξετάσεις είναι ενιαίες για όλους όσοι παρακάθηνται σε αυτές.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή την τελευταία απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Η δυνατότητα εισαγωγής στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή ενδιαφερόμενου προσώπου στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή στο Μητρώο Ταριχευτών η συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται από το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών ή/και το οποίο το εν λόγω συμβούλιο αναγνωρίζει για σκοπούς εγγραφής στα σχετικά μητρώα.

2. Η θέση ορισμένων ενδιαφερόμενων γραφείων κηδειών σε σχέση με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί οποιοδήποτε γραφείο κηδειών για τη χορήγηση σε αυτό άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την οποία κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σχετικής πρόνοιας, ώστε τα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υφιστάμενα και λειτουργούντα γραφεία κηδειών να δύναται να λειτουργούν για ορισμένο χρονικό διάστημα σε δικό τους ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό, έστω και αν αυτός δεν καλύπτεται από πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής με βάση σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Στα πλαίσια της εν λόγω συζήτησης η επιτροπή ζήτησε στοιχεία και επεξηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για ποικίλα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διοργάνωση γραπτών εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών και στο Μητρώο Ταριχευτών, καθώς και εκπαιδευτικού προγράμματος αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο των εν λόγω εξετάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετούμενος επί των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι το υπουργείο του συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Ο ίδιος εκπρόσωπος τοποθετούμενος σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα, τα οποία απασχόλησαν ιδιαίτερα την επιτροπή, δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται σε σχετική τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, νοουμένου ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε νομικό ζήτημα αναφορικά με την υιοθέτηση της σχετικής εισήγησης με την οποία προβλέπεται ότι ορισμένα γραφεία κηδειών θα δύναται για ορισμένο χρονικό διάστημα να λειτουργούν χωρίς πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων γραφείων κηδειών οι οποίοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σε σχέση με τη γενικότερη εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Επιπρόσθετη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή στο Μητρώο Ταριχευτών προσώπου που υποβάλλει σχετική αίτηση, τη συμμετοχή του με επιτυχία σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται από το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο το εν λόγω συμβούλιο αναγνωρίζει για σκοπούς εγγραφής στα σχετικά μητρώα.

2. Τα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας υφιστάμενα και λειτουργούντα γραφεία κηδειών θα δύναται να λειτουργούν, μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 2015, σε δικό τους ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό, έστω και αν αυτός δεν καλύπτεται από πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Περαιτέρω, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο της πρότασης νόμου πρόσθετες βελτιωτικές αλλαγές, έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

10 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων