Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρία Κυριακού
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκο Σταυριανό εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και από τους βουλευτές κ. Ρούλα Μαυρονικόλα και Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 16ης Ιουνίου 2014 και 2ας Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Συνδέσμου Οικογενειών με Τρίδυμα και άνω, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αυτή κατατέθηκε αρχικά, είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε σε περίπτωση πολλαπλής κύησης η μητέρα να δικαιούται επιπρόσθετη άδεια μητρότητας, λόγω των αυξανόμενων αναγκών που προκύπτουν.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, όπως αυτή κατατέθηκε αρχικά, είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα καταβολής του επιδόματος μητρότητας κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε παιδί πέραν του ενός που γεννιέται από τον ίδιο τοκετό.

Συγκεκριμένα, η επέκταση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος μητρότητας προτείνεται να παραχωρείται για χρονικό διάστημα πέραν των δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων, που ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αυξανόμενο κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε παιδί πέραν του ενός. Διευκρινίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος αυτού, με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα δύναται να αρχίσει οποιαδήποτε εβδομάδα από την ένατη μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για την κατάθεση των πιο πάνω προτάσεων νόμου προέκυψε στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης από την επιτροπή συναφούς θέματος, που ενεγράφη από τους βουλευτές κ. Ρούλα Μαυρονικόλα και κ. Νίκο Νικολαΐδη, με τίτλο «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με τρίδυμα και άνω και η παροχή πρόσθετων γονικών διευκολύνσεων σε αυτές».

Στο αρχικό στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών των υπό αναφορά προτάσεων νόμου που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι πρέπει να γίνει εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκύψουν από την υιοθέτηση των τροποποιήσεων που επιφέρουν οι εν λόγω προτάσεις νόμου. Όπως επισήμανε ο ίδιος, για το όλο ζήτημα διεξάγεται μελέτη από τον αναλογιστή του υπουργείου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι λόγω της τριμερούς συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κράτος, εργαζόμενοι, εργοδότες) επιβάλλεται να μελετηθούν οι επιπτώσεις από την τυχόν εφαρμογή των εν λόγω προνοιών των εν λόγω προτάσεων νόμου όσον αφορά τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επιφυλάχθηκε να μελετήσει το ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητας των εν λόγω προτάσεων νόμου.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ανέφεραν ότι το όλο θέμα πρέπει να τύχει μελέτης από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής υπόμνημα της επιτρόπου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση κατά τέσσερις εβδομάδες της άδειας μητρότητας και του επιδόματος μητρότητας, στις περιπτώσεις τοκετού κατά τον οποίο γεννιούνται πάνω από ένα παιδιά την ίδια μέρα, αναμφισβήτητα θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο χωρίς αμφιβολία ιδιαίτερα δύσκολο έργο που αναλαμβάνει μια οικογένεια η οποία αποκτά δίδυμα παιδιά και κατ’ επέκταση αναμένεται να λειτουργήσει προς το συμφέρον των παιδιών.

2. Λόγω του ότι μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση συνεπάγεται οικονομικό κόστος το οποίο επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά, ενδεχομένως να μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα κοινωνικής στόχευσης του μέτρου όσον αφορά το επίδομα και όχι η χρονική διάρκεια της άδειας.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠ, της ΠΟΠΟ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτάσεων του νόμου.

Σε μεταγενέστερο στάδιο συζήτησης που διεξήχθη επί των προτάσεων νόμου, ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος δήλωσε στην επιτροπή ότι το υπουργείο του υιοθετεί το περιεχόμενο και των δύο υπό συζήτηση προτάσεων νόμου και προς το σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί σχετικά νομοσχέδια.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμόρφωσε το κείμενο και των δύο προτάσεων νόμου με την προσθήκη μεταβατικών διατάξεων, ώστε οι πρόνοιές τους να καλύψουν και τις μισθωτές/ασφαλισμένες μητέρες οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων νόμων θα βρίσκονται ήδη σε άδεια μητρότητας και θα λαμβάνουν το σχετικό επίδομα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης και των δύο διαμορφωμένων με βάση τα πιο πάνω προτάσεων νόμου σε νόμους.

 

10 Νοεμβρίου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων