Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Νίκος Νικολαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2 Μαρτίου και 9 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας και του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις.

Σκοπός των υπό αναφορά σχεδίων νόμου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, στη βάση των διεθνών υποχρεώσεων τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο να καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις που θα διέπουν την πώληση, εκχώρηση ή διάθεση από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ) του συνόλου ή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από συναφθείσες συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, σκοπείται η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της δραστηριότητας αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Δημοκρατία και η προστασία των μικρών δανειοληπτών. Συναφώς, εξουσιοδοτείται η ΚΤΚ να αδειοδοτεί, ρυθμίζει και εποπτεύει τη δραστηριότητα της αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων περιορίζοντας τη μεταφορά πιστωτικών διευκολύνσεων σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας όπως αυτές διέπονται από σχετικές οδηγίες της ίδιας της ΚΤΚ. Σημειώνεται ότι βασική αρχή που διέπει την προτεινόμενη νομοθεσία είναι η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων δανειοληπτών σε περίπτωση πώλησης των πιστωτικών τους διευκολύνσεων από πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτα μέρη και ότι ως ασθενέστερες τάξεις θα θεωρούνται δανειολήπτες ο δανεισμός των οποίων δεν υπερβαίνει το €1 εκατομ., είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Μαρτίου 2015, σκοπείται η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να διαγραφεί το άρθρο 16Α αυτού, σύμφωνα με το οποίο ΑΠΙ δύναται να πωλεί ή εκχωρεί ή διαθέτει το σύνολο ή μέρος του δανειακού του χαρτοφυλακίου μόνο σε άλλο ΑΠΙ στη Δημοκρατία, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση της ΚΤΚ. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθότι οι σχετικές διατάξεις αφενός αντιβαίνουν στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αφού περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και τον ελεύθερο ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, και αφετέρου παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σε κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας, πλήττουν τον ανταγωνισμό εντός της Δημοκρατίας, καθώς και την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων αδειοδοτημένων στη Δημοκρατία και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η συνέχιση ισχύος του εν λόγω άρθρου παραγνωρίζει την παρουσία διεθνών τραπεζών στην Κύπρο οι οποίες εκτελούν εκτεταμένες συναλλαγές με τις μητρικές τους, καθώς και άλλες τράπεζες στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς δανείων προς τη μητρική τους, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α καθίσταται παράνομη. Παρουσιάζεται επίσης πρόβλημα σε πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν παραχωρηθεί από τις ίδιες τις διεθνείς τράπεζες σε πελάτες τους που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (μη κατοίκους της Δημοκρατίας) κυρίως στη χώρα εγκατάστασης της μητρικής των εν λόγω διεθνών τραπεζών.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είχε κατατεθεί στη Βουλή σε μια προσπάθεια άρσης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μέχρι να καθίστατο δυνατή η κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία άλλου νομοσχεδίου, το οποίο να θεσπίζει ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο για την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων.

Όσον αφορά τις υπό εξέταση προτάσεις νόμου, σημειώνεται ότι σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να καθοριστούν με σαφήνεια οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να διέπουν την πώληση, εκχώρηση ή διάθεση από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία του συνόλου ή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, έτσι που να καθοριστούν με σαφήνεια οι όροι που πρέπει να διέπουν την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων.

Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη, Σταύρο Ευαγόρου και Πάμπο Παπαγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε οι διατάξεις του άρθρου 16Α αυτού οι οποίες ρυθμίζουν θέματα πώλησης, εκχώρησης ή διάθεσης δανειακού χαρτοφυλακίου ή/και δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης να τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις κύριας κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης αξίας μέχρι €350.000, έτσι που να προστατευθούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που συνήψαν δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία ή μικρή επαγγελματική στέγη αξίας μέχρι €350.000.

Στο στάδιο της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε ότι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης παραμένει η ρύθμιση του πλαισίου το οποίο διέπει την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων, ώστε η πώληση ή εκχώρηση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων να διέπεται από τον περιορισμό ότι θα επιτρέπεται μόνο προς ΑΠΙ κατόπιν έγκρισης της ΚΤΚ ή προς οντότητες οι οποίες θα αδειοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό από την ΚΤΚ.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτονται πιστωτικές διευκολύνσεις αξίας μέχρι €1 εκατομ., καθότι στόχος είναι η προστασία των οικονομικά ασθενέστερων δανειοληπτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να προβαίνουν σε ορθότερη διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε με τη διάθεση αριθμού τέτοιων δανείων σε τρίτους να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, βάσει του κοινοτικού κεκτημένου, στον τομέα της αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων θα υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν και ΑΠΙ τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και οι θυγατρικές αυτών, ενώ θα απαιτείται εγκατάσταση στη Δημοκρατία των οντοτήτων/εταιρειών που θα αδειοδοτούνται από την ΚΤΚ ειδικά για το σκοπό αυτό. Τέλος, τα δικαιώματα των δανειοληπτών, είτε αυτά προκύπτουν από τη σύμβαση είτε από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούνται και μετά την εξαγορά μιας πιστωτικής διευκόλυνσης από τρίτο μέρος.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΚΤΚ, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο ελέγχεται η διαδικασία αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων, καθότι οι οντότητες που θα συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή θα αδειοδοτούνται από την ίδια την ΚΤΚ, η οποία θα ρυθμίζει και θα εποπτεύει τόσο τις εργασίες τους όσο και θέματα μετόχων και συμβούλων.

Επισημαίνεται ότι ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα συγκεκριμένων προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν τόσο στο ανώτατο συνολικό όριο του €1 εκατομ., το οποίο καθορίζεται για σκοπούς εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας, όσο και στις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση αναστολής της άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις επί προνοιών του νομοσχεδίου και με σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2015, κατέθεσε στην επιτροπή σειρά εισηγήσεων. Όπως σχετικά τονίζει, κρίνεται πολύ σημαντικό όπως στον κατάλογο με τα πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις προστεθούν και οποιαδήποτε πρόσωπα ή οργανισμοί συστάθηκαν στη Δημοκρατία, είτε είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας είτε όχι, που έχουν συνάψει συμφωνία με εξουσιοδοτημένο διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων για λογαριασμό του.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών, με σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, κατέθεσε σειρά εισηγήσεων επί του νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων εισηγήθηκε όπως η προτεινόμενη νομοθεσία καλύπτει χαρτοφυλάκια πιστωτικών διευκολύνσεων και όχι μεμονωμένα δάνεια.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ διατύπωσε τη διαφωνία του με συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2015. Οι βασικότερες επιφυλάξεις της ΟΕΒ εστιάζονται στο γεγονός ότι με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου πρέπει να καλύπτονται και πιστωτικές διευκολύνσεις αξίας πέραν του €1 εκατομ., ενώ επιπρόσθετα πρέπει να παρέχεται στο δανειολήπτη το δικαίωμα εξαγοράς της πιστωτικής του διευκόλυνσης στην τιμή εξαγοράς που το πιστωτικό ίδρυμα θα προσφέρει προς τρίτο ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Οι εκπρόσωποι του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου και δήλωσαν ότι, στην περίπτωση που πιστωτική του διευκόλυνση προωθείται προς πώληση σε τρίτο μέρος, ο δανειολήπτης πρέπει να ενημερώνεται. Επιπροσθέτως δε, πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς αυτής έναντι συμφωνηθείσας με το ΑΠΙ έκπτωσης. Περαιτέρω, εξέφρασαν επιφυλάξεις κατά πόσο οι όροι του συμβολαίου υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης θα παραμείνουν οι ίδιοι και μετά την πώληση σε τρίτο μέρος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΠΡΟΔΑΤ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, καταθέτοντας τις θέσεις τους επί του όλου θέματος, ανέφεραν ότι το βασικότερο ζήτημα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί είναι η εξάντληση κάθε δυνατότητας εξαγοράς μιας πιστωτικής διευκόλυνσης από τον ίδιο το δανειολήπτη, προτού το ΑΠΙ προχωρήσει με την πώλησή της σε τρίτο μέρος.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, υπέβαλαν διάφορες εισηγήσεις για τροποποίηση αριθμού αυτών και επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

1. Στη δυνατότητα ΑΠΙ, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να προχωρεί σε αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της ΚΤΚ.

2. Στη συνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης η οποία επιτρέπει την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων, όταν στη σύμβαση τέτοιων πιστωτικών διευκολύνσεων περιλαμβάνεται ρητή απαγόρευση πώλησής τους σε τρίτο πρόσωπο.

3. Στην εφαρμοστέα δικαιοδοσία, σε περίπτωση που πιστωτική διευκόλυνση πωλείται σε οντότητα που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.

4. Στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, σε περίπτωση που πιστωτικές διευκολύνσεις αγοράζονται από εταιρείες/οντότητες ξένων συμφερόντων.

5. Στο ενδεχόμενο παροχής δυνατότητας στο δανειολήπτη να εξαγοράζει ο ίδιος την πιστωτική του διευκόλυνση, είτε προτού αυτή να προσφερθεί προς εξαγορά από τρίτο πρόσωπο είτε αφού γίνει πρόταση εξαγοράς από τρίτο πρόσωπο, έναντι συμφωνηθείσας έκπτωσης μεταξύ ΑΠΙ και δανειολήπτη.

6. Στην ανάγκη απαγόρευσης πώλησης πιστωτικής διευκόλυνσης στη σύμβαση της οποίας περιλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις.

7. Στο όριο του €1 εκατομ., το οποίο τίθεται ως το μέγιστο όριο, ώστε μια πιστωτική διευκόλυνση να διέπεται από τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας, και στο κατά πόσο αυτό θα αφορά το σύνολο των πιστωτικών διευκολύνσεων ανά δανειολήπτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα.

8. Στη δυνατότητα σύστασης κρατικού φορέα ανάληψης και διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, σε απάντηση επί τεθέντων θεμάτων ερμηνείας της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με τη διαδικασία πώλησης πιστωτικών διευκολύνσεων και την ανάγκη εκ των προτέρων έγκρισης τέτοιας πράξης από την ΚΤΚ, καθώς και επί θεμάτων ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας, τα οποία ηγέρθησαν στο στάδιο της συζήτησης από την επιτροπή, ειδικότερα σε σχέση με τη δυνατότητα νομοθετικής επέμβασης σε ήδη συναφθείσες συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, κατέθεσε επιστολή, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το φυσικό νόημα της διατύπωσης του άρθρου 16 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου απαγορεύει την άνευ γραπτής έγκρισης της ΚΤΚ διάθεση ή πώληση από ΑΠΙ μέρους των εργασιών του όχι μόνο μέσω μιας (γενικής) συγχώνευσης, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2. Το νομοσχέδιο, στη γενική οικονομία του δε χορηγεί αφ’ εαυτού στον πιστωτή/πωλητή το δικαίωμα πώλησης του δανείου σε τρίτο, αλλά μάλλον θεωρεί δεδομένο αυτό το δικαίωμα ως χορηγηθέν από άλλες διατάξεις (όπως τα άρθρα 25 και 26 του συντάγματος), προχωρώντας να το περιορίσει με ορισμένα άρθρα του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

3. Εξυπακούεται ότι η άσκηση του πιο πάνω δικαιώματος υπόκειται και σε τυχόν συμπληρωματικές δεσμεύσεις που αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το ημεδαπό δίκαιο, όπως δέσμευση διά της προσθήκης ρήτρας στη σύμβαση περί του δανείου μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη, η οποία είτε απαγορεύει την πώληση του δανείου από τον πιστωτή σε τρίτο είτε την υπαγάγει σε όρους ή και προϋποθέσεις.

4. Εάν ο πιστωτής έχει δεσμευτεί ελευθέρα βουλήσει από τέτοια συμβατική ρήτρα, τότε κρίνεται ότι δεν μπορεί να προβεί στην πώληση του δανείου σε τρίτο χωρίς να καταστεί υπόλογος για διάρρηξη των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του οφειλέτη και χωρίς να εκτεθεί στις επακόλουθες έννομες συνέπειες.

5. Η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο δε θα χορηγήσει στον πιστωτή πρόσθετο δικαίωμα από αυτό που είχε και δέσμευσε με τη συμβατική ρήτρα, οπότε ο επικείμενος νόμος δε θα απαλλάξει τον πιστωτή από την υποχρέωση τήρησής της, και συνεπώς δεν εγείρεται ζήτημα ασυμβατότητας του εν λόγω νόμου με το άρθρο 26 του συντάγματος.

Περαιτέρω, ως προς τα τεθέντα από μέλη της επιτροπής στο στάδιο της συζήτησης θέματα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε τα ακόλουθα:

1. Σε ό,τι αφορά την εφαρμοστέα δικαιοδοσία σε περίπτωση πιστωτικής διευκόλυνσης η οποία πωλείται σε οντότητα που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, η εκτελεστική εξουσία θεωρεί ότι τέτοια πράξη θα διέπεται από το κυπριακό δίκαιο.

2. Αναφορικά με την ανάγκη προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, εφόσον η Βουλή κρίνει ότι μπορεί να το διασφαλίσει, μπορεί να το πράξει με δική της πρωτοβουλία.

3. Σε σχέση με τη δυνατότητα εξαγοράς πιστωτικής διευκόλυνσης από τον ίδιο το δανειολήπτη κατά τη στιγμή που αυτή προσφέρεται για εξαγορά από τρίτο πρόσωπο, τέτοια ρύθμιση θα αποτελέσει αντικίνητρο για οποιαδήποτε εταιρεία ή οντότητα να προχωρήσει σε διαδικασία εξαγοράς πιστωτικής διευκόλυνσης.

4. Αναφορικά με πιστωτικές διευκολύνσεις στη σύμβαση των οποίων περιλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις, η πώλησή τους θα μπορούσε να απαγορευθεί με την περίληψη ειδικής πρόνοιας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

5. Αναφορικά με το όριο του €1 εκατομ., το οποίο ορίζεται ως το μέγιστο όριο, ώστε μια πιστωτική διευκόλυνση να διέπεται από τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας, αυτό αφορά ποσοστό ενενήντα έξι τοις εκατό (96%) του συνολικού αριθμού των πιστωτικών διευκολύνσεων και υπολογίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα.

6. Σε σχέση με το ενδεχόμενο σύστασης κρατικού φορέα ανάληψης και διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί, ωστόσο το κράτος δε διαθέτει επί του παρόντος τους πόρους, για να προχωρήσει στη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού. Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο κατατέθηκε αρμοδίως η θέση ότι στο υπό εξέταση νομοσχέδιο είναι δυνατό να περιληφθεί σχετική εξουσιοδοτική πρόνοια για σύσταση τέτοιου φορέα εν ευθέτω χρόνω.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της παροχής της δυνατότητας εξαγοράς πιστωτικής διευκόλυνσης από τον ίδιο το δανειολήπτη, πριν το ΑΠΙ προχωρήσει σε διαδικασία πώλησης αυτής σε τρίτο πρόσωπο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΚΤΚ εξέφρασαν την άποψη ότι τέτοια ρύθμιση μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον παρέχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης και δε δημιουργεί προβλήματα στο σχεδιασμό των ΑΠΙ ή καθυστερήσεις στη διαδικασία, γεγονός που δυνατό να αποθαρρύνει δυνητικούς επενδυτές από την κατάθεση πρότασης εξαγοράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και διατηρώντας το δικαίωμα να καταθέσει τροπολογίες επί των κειμένων των σχεδίων νόμου, υποβάλλει την παρούσα έκθεση για λήψη απόφασης στο στάδιο της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος έχοντας διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αναφορικά με όλα τα σχέδια νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται κατά της ψήφισης του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο. Αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο και την πρώτη πρόταση νόμου, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την κοινοβουλευτική τους ομάδα, τάσσονται υπέρ της ψήφισής της σε νόμο.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται κατά της ψήφισης των δύο νομοσχεδίων σε νόμους και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί των δύο προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Νοεμβρίου 2015

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2015.

2. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.

3. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

4. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου)

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων