Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2014, καθώς και στις 25 Φεβρουαρίου, στις 11 Μαρτίου και στις 7, 14 και την 21η Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου (Ν. 70/1981), είναι η θέσπιση κανονισμών με τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και στον Έφορο Ασφαλίσεων, ως εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα, να ζητούν και να αξιολογούν πληροφορίες σε σχέση με προηγούμενες καταδίκες, ποινικά αδικήματα, συμπεριφορά ή περιστατικά σχετικά με πρόσωπα τα οποία έχουν αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω νόμου και αιτούνται άδειας ή έγκρισης για:

1. απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε υπό εποπτεία νομικό πρόσωπο ή

2. διορισμό ως μέλος διοικητικού οργάνου ή στη θέση Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή ή Διευθυντή, όπως ορίζεται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, ή Γραμματέα ή Λειτουργού Συμμόρφωσης σε υπό εποπτεία νομικό πρόσωπο ή

3. διορισμό σε οποιαδήποτε άλλη θέση που λόγω των καθηκόντων που ασκεί ο κάτοχός της πραγματικά διευθύνει ή είναι σε θέση να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την πολιτική του υπό εποπτεία νομικού προσώπου ή προΐσταται σημαντικού τομέα ευθύνης υπό εποπτεία νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε για αδίκημα που επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο θεωρείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις με τη λήξη της καθοριζόμενης περιόδου αποκατάστασης αποκατασταθείς και η καταδίκη του θεωρείται εξαλειφθείσα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του ίδιου νόμου οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαθίσταται δυνάμει του νόμου αυτού σε σχέση με οποιαδήποτε καταδίκη θεωρείται ότι ουδέποτε διέπραξε, κατηγορήθηκε, διώχθηκε ή καταδικάστηκε για το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα και ως εκ τούτου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου η εξαλειφθείσα καταδίκη δεν μπορεί να αποτελέσει βάσιμο λόγο αποκλεισμού προσώπου από την ανάληψη οποιασδήποτε θέσης, επαγγέλματος, απασχόλησης ή εργασίας ή δυσμενούς επηρεασμού του με οποιοδήποτε τρόπο. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του ίδιου άρθρου, με βάση το οποίο σκοπείται η έκδοση των υπό συζήτηση κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται μέσω κανονισμών να αποκλείσει ή να διαφοροποιήσει την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων, περιλαμβανομένων των διατάξεων του εδαφίου (3) αυτού, το οποίο αναφέρεται πιο πάνω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των χρηματοοικονομικών οργανισμών για σκοπούς προστασίας τόσο του κοινού όσο και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και για τη διαφύλαξη του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται εξαίρεση από τις διατάξεις του νόμου αναφορικά με τα αποτελέσματα της αποκατάστασης καταδικασθέντων, έτσι ώστε να επιτρέπεται στις εποπτικές αρχές να ζητήσουν από πρόσωπα που αιτούνται άδειας ή έγκρισης για απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής ή για διορισμό σε συγκεκριμένες θέσεις σε υπό εποπτεία νομικό πρόσωπο πληροφορίες σε σχέση με προηγούμενες καταδίκες τους, έστω και αν έχουν αποκατασταθεί.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών από την επιτροπή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και τις εποπτικές αρχές, κατέθεσαν στην επιτροπή τρία αναθεωρημένα κείμενα των κανονισμών, στα οποία ενσωματώθηκαν ορισμένες φραστικές διορθώσεις και τροποποιήσεις που αφορούσαν κυρίως τις ερμηνευτικές διατάξεις των κανονισμών και οι οποίες έγιναν έπειτα από σχετικές εισηγήσεις των εποπτικών αρχών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι το τρίτο αναθεωρημένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών ανταποκρίνεται πλήρως στην επικαιροποίηση των σχετικών νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία των εποπτικών αρχών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, υιοθετώντας ως βάση το τρίτο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών αυτών.

 

2 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων