Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 και στις 12 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το Άρθρο 1 παράγραφος 12 της Οδηγίας 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009 για την τροποποίηση διάφορων διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις μεθόδους επιμερισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για αγαθά που αποκτά και εισάγει υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, καθώς και με την αναπροσαρμογή της έκπτωσης του φόρου εισροών, όταν η χρήση των εν λόγω αγαθών πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μερικώς για σκοπούς επιχείρησης που ασκείται και μερικώς για άλλους σκοπούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Οδηγία 2009/162/ΕΚ αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση της δημιουργίας δικαιότερου συστήματος έκπτωσης του φόρου εισροών για τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με την ενσωμάτωση κανόνων για την αναπροσαρμογή των εκπτώσεων του ΦΠΑ που δικαιούνται τα εν λόγω πρόσωπα, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο υπάρχει αλλαγή στη χρήση των αγαθών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο με την ψήφιση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011 [Ν.37(Ι)2011]. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς ολοκληρώνεται η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με τον καθορισμό λεπτομερέστερων ρυθμίσεων αναφορικά με τον επιμερισμό και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή στη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλου αγαθού από επιχειρηματική σε μη επιχειρηματική.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος από την επιτροπή οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ δήλωσαν ότι οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών αναφορικά με την υποχρέωση υποκείμενου στο φόρο προσώπου να προβαίνει σε επιμερισμό του ΦΠΑ δεν παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής της μεθόδου του επιμερισμού. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, στην περίπτωση που υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα επιθυμούν να εφαρμόσουν διαφορετική από την προβλεπόμενη στους υπό εξέταση κανονισμούς μέθοδο, η διαδικασία του επιμερισμού να καθίσταται χρονοβόρα, αφού για τη χρήση εναλλακτικής μεθόδου θα απαιτείται η εξασφάλιση προηγουμένως της έγκρισης του Εφόρου Φορολογίας.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ εισηγήθηκαν όπως στους κανονισμούς περιληφθεί πρόνοια, ώστε ο Έφορος Φορολογίας να καθορίζει περισσότερες μεθόδους επιμερισμού, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα επιλογής στα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε την εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας όπως σε συνεργασία με το ΣΕΛΚ μελετήσουν την πιο πάνω εισήγηση. Συναφώς, το Τμήμα Φορολογίας υιοθετώντας την τεθείσα εισήγηση προέβη σε ανάλογη διαμόρφωση του κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών και κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

Στα πλαίσια της εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου κανονισμών η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι στη βάση της τεθείσας σύμφωνα με τα πιο πάνω εισήγησης η κυβέρνηση αποφάσισε να περιλάβει στους κανονισμούς πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο Έφορος Φορολογίας θα καθορίζει τις μεθόδους επιμερισμού, οι οποίες θα δημοσιεύονται με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε άλλης μεθόδου με την έκδοση οδηγίας του Εφόρου Φορολογίας προς οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου σύμφωνα με τα πιο πάνω κειμένου των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

3 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων