Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γεώργιος Προκοπίου Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, ώστε κατά τη μεταβατική περίοδο που καθορίζεται στο άρθρο 17 της βασικής νομοθεσίας, η οποία λήγει την 30ή Νοεμβρίου 2016, οι κάτοχοι της άδειας τεχνίτη οχημάτων στις ειδικότητες ηλεκτρολόγου ή/και μηχανικού αυτοκινήτων που κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά βασικής και ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης να δύναται να αδειοδοτηθούν ως τεχνίτες οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης. Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται με την προτεινόμενη κατάργηση των προβλεπόμενων στην υφιστάμενη νομοθεσία ακαδημαϊκών προσόντων.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση της πρότασης νόμου προέκυψε έπειτα από τη συζήτηση στην επιτροπή του αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου που αφορούν στην άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη οχημάτων υγραεριοκίνησης», το οποίο ενεγράφη με απόφαση της ίδιας της επιτροπής. Το εν λόγω αυτεπάγγελτο θέμα συζητήθηκε σε δύο συνεδρίες της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2015 στην παρουσία, κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής, εκπροσώπων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου και της ΠΟΒΕΚ.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις οι εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσαν την επιτροπή ότι στα πλαίσια της μελέτης για τη ρύθμιση του νομικού πλαισίου αναφορικά με την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης, το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο το 2014, προέκυψε η ανάγκη για αδειοδότηση στον τομέα αυτό υφιστάμενων τεχνιτών οχημάτων στις ειδικότητες ηλεκτρολόγου και μηχανικού οχημάτων για τη μεταβατική περίοδο που λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016, καθότι επρόκειτο για νέο επάγγελμα, για το οποίο δεν υπήρχαν εκπαιδευμένοι αδειούχοι τεχνίτες των εν λόγω συστημάτων υγραεριοκίνησης κατά τον ουσιώδη χρόνο. Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν στην επιτροπή ότι η υφιστάμενη νομοθεσία προέβλεψε ως απαραίτητο προσόν για την απόκτηση της άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα υγραεριοκίνησης την κατοχή βασικής παιδείας και δη απολυτηρίου εξατάξιας σχολής ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης. Οι λόγοι γι’ αυτή τη ρύθμιση εστιάζονται στην επικινδυνότητα του καυσίμου και στην ανάγκη για προστασία των ιδίων των τεχνιτών, των χρηστών αυτού, αλλά και του περιβάλλοντος. Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι εν λόγω εκπρόσωποι διαφώνησαν με την απόφαση της επιτροπής να προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, που αφορά την κατάργηση των προβλεπόμενων στην υφιστάμενη νομοθεσία ακαδημαϊκών προσόντων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, αναφερόμενος στην επιστολή που απέστειλε προς την επιτροπή σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα, επανέλαβε τη θέση της οργάνωσής του ότι οι αδειοδοτημένοι με το ισχύον νομικό καθεστώς τεχνίτες οχημάτων στις ειδικότητες ηλεκτρολόγου και μηχανικού αυτοκινήτων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα για την απόκτηση πιστοποιητικού βασικής και ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης, ανεξάρτητα από το γεγονός αν αυτοί κατέχουν ή όχι απολυτήριο εξατάξιας σχολής ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης. Συναφώς, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή ότι οι μηχανικοί στους υπό αναφορά κλάδους τυγχάνουν τακτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για όλα όσα αφορούν το επάγγελμά τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αδειοδότησής τους, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να απαγορευτεί σε μια μερίδα μηχανικών που δεν κατέχουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο κλάδο.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του πιο πάνω αυτεπάγγελτου θέματος από την επιτροπή, η τελευταία, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και κρίνοντας ότι η πρόθεση του νομοθέτη, όταν προωθούσε τη σχετική ρύθμιση, ήταν η συμπερίληψη όλων των αδειούχων τεχνιτών οχημάτων στις ειδικότητες ηλεκτρολόγου και μηχανικού αυτοκινήτων στους δικαιούχους για απόκτηση της άδειας τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης, αποφάσισε όπως καταθέσει και προωθήσει στη Βουλή για ψήφιση την υπό αναφορά πρόταση νόμου, ο σκοπός και οι επιδιώξεις της οποίας αναφέρονται στην αρχή της παρούσας έκθεσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

3 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων