Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και για τους κανονισμούς «Οι περί Μελιού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής βουλευτή κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 29 Μαΐου 2008 μέχρι 21η Ιουνίου 2012, και τους πιο πάνω κανονισμούς, μαζί με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, σε τρεις νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου, 8 και 22 Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων, της Παγκύπριας Κίνησης Επαγγελματιών Μελισσοκόμων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζώης και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή στη σήμανση του υπό πώληση μελιού η ένδειξη της χώρας ή των χωρών προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του εν λόγω μελιού. Σημειώνεται ότι η σχετική πρόνοια που προτείνεται να τροποποιηθεί με την πρόταση νόμου περιλαμβάνεται στους περί Μελιού Κανονισμούς του 2004.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για σκοπούς στήριξης των μελισσοκόμων και του μελιού ως γνήσιου κυπριακού προϊόντος. Ο ίδιος υποστήριξε συναφώς ότι η ψήφιση του προτεινόμενου νόμου θα συμβάλει στην καταπολέμηση της νοθείας που παρατηρείται και κατά συνέπεια στην προστασία και ορθότερη πληροφόρηση του καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια των συνεδριάσεων κρίθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους ότι οι διατάξεις της εν λόγω πρότασης νόμου συνιστούν τροποποίηση σχεδίου τεχνικού κανόνα, σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμο, και συνεπώς οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε η ίδια να διαπιστώσει τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ως εκ τούτου, η επιτροπή, υιοθετώντας την εισήγηση των εν λόγω αρμοδίων, αποφάσισε να γνωστοποιήσει το κείμενο της πρότασης νόμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ΚΟΠΠ, που είναι η αρμόδια κοινοποιούσα αρχή, και να συνεχίσει την εξέταση της πρότασης νόμου σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα της επιτροπής, κοινοποίησε γραπτώς τις απόψεις της στην επιτροπή, σημειώνοντας ότι οι διατάξεις της πρότασης νόμου παραβιάζουν την αρχή της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα σχόλια και οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Στην υποχρέωση των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας να δέχονται στην κυπριακή αγορά μείγμα μελιού για το οποίο έχει τοποθετηθεί σήμανση σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον στην εν λόγω σήμανση αναγράφεται η ένδειξη “μείγμα μελιών ΕΕ” ή “μείγμα μελιών εκτός ΕΕ” ή “μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ”, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

2. Στην εισήγηση για αναδιατύπωση του κειμένου της πρότασης νόμου είτε με την προσθήκη ρήτρας αμοιβαίας αναγνώρισης η οποία να προβλέπει ρητά ότι δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η ελεύθερη διακίνηση οποιουδήποτε προϊόντος έχει παρασκευαστεί νόμιμα και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε άλλο κράτος μέλος εξαιτίας επιπρόσθετων ρητρών στην εθνική νομοθεσία είτε με τη διευκρίνιση ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ισχύουν μόνο για μέλι στο οποίο τίθεται σήμανση στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου, αποδέχθηκε την πιο πάνω εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθότι εξυπηρετείται ο σκοπός που επιδιώκεται με την εν λόγω πρόταση νόμου και γι’ αυτό διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενό της, έτσι ώστε να διατυπώνεται με σαφήνεια ότι η υποχρεωτική αναγραφή στη σήμανση του υπό πώληση μελιού της ένδειξης της χώρας ή των χωρών προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του εν λόγω μελιού αφορά αποκλειστικά το μέλι στο οποίο τίθεται σήμανση στη Δημοκρατία.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μελιού Κανονισμών του 2004, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβούλιου για το μέλι».

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται να τροποποιηθούν υφιστάμενες διατάξεις των εν ισχύι κανονισμών, έτσι ώστε το ισχύον νομικό πλαίσιο να συμβαδίζει με την τεχνική πρόοδο και τις εξελίξεις τόσο της ενωσιακής νομοθεσίας όσο και των σχετικών διεθνών προτύπων του Codex Alimentarius (κώδικας τροφίμων).

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες πρόνοιες των κανονισμών διευκρινίζεται ότι η γύρη αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό της σύνθεσης του μελιού και όχι συστατικό αυτού, πρόνοιες που ουσιαστικά συνάδουν με τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν τη γενετική τροποποίηση της γύρης. Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες πρόνοιες διασαφηνίζονται πρόνοιες των εν ισχύι κανονισμών στα πλαίσια της υποχρέωσης για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συναφώς, ο ίδιος τόνισε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες των μελισσοκόμων στη Δημοκρατία.

Ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την επιτροπή σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα βοηθήσουν τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στην άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου της διάθεσης του υπό πώληση μελιού και γενικά θα συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ο ίδιος δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ρυθμίζουν σχεδόν καθολικά τη διάθεση του υπό πώληση μελιού στη Δημοκρατία, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία του μελιού που διατίθεται στην κυπριακή αγορά εμφιαλώνεται και φέρει σήμανση από τη Δημοκρατία. Περαιτέρω, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατέχουν τους απαιτούμενους μηχανισμούς, έτσι ώστε να ταυτοποιούν επακριβώς το μέλι που συγκομίζεται στη Δημοκρατία σε σχέση με αυτό που συγκομίζεται σε τρίτες χώρες και συνεπώς οι λειτουργοί των υπηρεσιών αυτών είναι σε θέση να ασκήσουν τον απαιτούμενο έλεγχο αναφορικά με τη διάθεση του υπό πώληση μελιού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Με την ευκαιρία αυτή, οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός” εισηγήθηκαν στην επιτροπή τη δημιουργία ενός φορέα πιστοποίησης αυθεντικότητας κυπριακών προϊόντων με στόχο την περαιτέρω προστασία των κυπριακών προϊόντων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου, έκρινε ότι είναι νομοτεχνικά ορθότερο να ενοποιήσει το κείμενο των δύο προτεινόμενων νομοθετημάτων σε ένα, ενσωματώνοντας τις διατάξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, στο κείμενο των κανονισμών. Συναφώς, η επιτροπή διαμόρφωσε νέο κείμενο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφέροντας επιπρόσθετα σε αυτό τις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσής του.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την ίδια.

 

 

 

3 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων