Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε εκ των προτέρων την επιτροπή ότι δε θα παρευρεθεί στη συνεδρία λόγω αιτιολογημένου κωλύματος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, ώστε αυτός να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται να τεθούν σε ισχύ τα επικαιροποιημένα παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR), η οποία συνήφθη στη Γενεύη το 1975 και κυρώθηκε με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004 [Ν. 9(ΙΙΙ)/2004] και της οποίας οι διατάξεις επικαιροποιούνται κάθε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η πιο πάνω Οδηγία εφαρμόζεται στις οδικές, στις σιδηροδρομικές και στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός ή μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης, της μεταφόρτωσης από ένα μέσο σε άλλο και των στάσεων που χρειάζονται λόγω των συνθηκών μεταφοράς.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, τα εν λόγω επικαιροποιημένα παραρτήματα της Συμφωνίας ADR καθορίζουν τις απαιτήσεις αναφορικά με τις προδιαγραφές κατασκευής και τη σήμανση των οχημάτων και των περιεκτών που προορίζονται να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, την εκπαίδευση των εμπλεκομένων, καθώς και τις διαδικασίες και τα έγγραφα μεταφοράς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με την προτεινόμενη εναρμόνιση της νομοθεσίας οποιαδήποτε αναφορά αυτής στα παραρτήματα της Συμφωνίας ADR θα λογίζεται ως αναφορά στα ενημερωμένα παραρτήματα της εν λόγω συμφωνίας, τα οποία εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπό αναφορά Οδηγία η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015, το νομοσχέδιο όμως κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 8 Οκτωβρίου 2015.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

3 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων