Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Τροπολογία της Ντόχα) (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Οκτωβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Τροπολογία της Ντόχα) όπως αυτή συμφωνήθηκε από την Όγδοη Διάσκεψη των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ το Δεκέμβριο του 2012. Τα μέρη υιοθέτησαν την Τροπολογία της Ντόχα στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με την Απόφαση 1/CMP8 και η επικύρωσή της από την Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 33 απόφασή του, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με την Τροπολογία της Ντόχα συμφωνήθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός δεύτερης δεσμευτικής περιόδου για το πρωτόκολλο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, εντός της οποίας τα μέρη του Παραρτήματος Ι του πρωτοκόλλου συμφώνησαν να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως αυτές ρητά προβλέπονται στην Τροπολογία της Ντόχα.

2. Η αναθεώρηση του καταλόγου των αερίων του θερμοκηπίου που θα παρακολουθούνται από τα μέρη κατά τη δεύτερη δεσμευτική περίοδο.

3. Τροποποιήσεις σε επιμέρους άρθρα του πρωτοκόλλου σχετικά με ειδικά θέματα που αφορούν την πρώτη δεσμευτική περίοδο και τα οποία πρέπει να επικαιροποιηθούν για τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων.

Σημειώνεται ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της η επικύρωση της Τροπολογίας της Ντόχα δε συνεπάγεται τη λήψη νέων δεσμεύσεων πέραν αυτών που υιοθετήθηκαν ήδη από τα κράτη μέλη μέσω του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ειδικότερα, με την επικύρωση της Τροπολογίας της Ντόχα η Κύπρος, καθώς και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ αναλαμβάνουν σε διεθνές επίπεδο μεταξύ άλλων την υποχρέωση του δεσμευτικού στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως αυτή προκύπτει μέσα από το δεσμευτικό πακέτο που υιοθέτησε η ΕΕ το 2008 στο σύνολό της, το οποίο προβλέπει τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για την περίοδο 2013-2020 σε σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών κατά το 1990.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος από την επιτροπή, η τελευταία εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τη μορφή με την οποία το νομοσχέδιο παρουσιάζεται από νομοτεχνικής απόψεως, αφού με αυτό προτείνεται η κύρωση της Τροπολογίας της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο έχει ήδη κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με παλαιότερο νόμο. Επιπρόσθετα, η επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη περαιτέρω νομοτεχνικών βελτιώσεων του νομοσχεδίου, τις οποίες επέφερε μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Συναφώς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι σκοπός είναι η κύρωση της Τροπολογίας της Ντόχα από την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο μέσα από τον υφιστάμενο κυρωτικό νόμο και ως εκ τούτου προωθείται ο προτεινόμενος νόμος για την κύρωσή της.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, για σκοπούς ορθότερης διατύπωσης του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής απόψεως, αποφάσισε όπως προτείνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την τροποποίηση του τίτλου του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2015».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από την ίδια.

3 Νοεμβρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων