Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Οκτωβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η διεύρυνση της έννοιας της περιβαλλοντικής ζημιάς, ώστε αυτή να καλύπτει και τη ζημιά που προκαλείται στην περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, στις περιπτώσεις που αυτά δε διέπονται από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2015, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουλίου 2015, αμέσως πριν τη λήξη της προηγούμενης συνόδου για τις θερινές διακοπές του σώματος, και ως εκ τούτου δεν παρείχετο ο απαιτούμενος χρόνος στην επιτροπή να το εξετάσει εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζει η σχετική Οδηγία.

Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι άδειας υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι για την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών που ενδεχομένως να προκαλέσουν οι εν λόγω εργασίες τους στα θαλάσσια ύδατα του κράτους μέλους εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι εργασίες αυτές.

Σύμφωνα με τον ίδιο κυβερνητικό αρμόδιο, με το νομοσχέδιο επεκτείνεται η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να καλύψει και τις δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης που πραγματοποιούνται στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Οι εκπρόσωποι του ΤΑΥ, του ΤΑΘΕ και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ, οι οποίοι επίσης συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ το ΤΕΕ προχώρησε στην ετοιμασία κανονισμών που ρυθμίζουν την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την εκτελεστική εξουσία.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μετά την υπό αναφορά συνεδρία της επιτροπής, στις 22 Οκτωβρίου 2015, και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με την υφιστάμενη διαδικασία ελέγχου ασφάλειας των υπεράκτιων εργασιών. Συναφώς, ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι για τις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου ακολουθούνται ήδη αυστηρές πρακτικές αδειοδότησης, ενώ πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άδειας απαιτείται η κατάθεση τραπεζικής εγγύησης, η οποία σκοπό έχει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ενδεχόμενης ζημιάς και την κάλυψη του κόστους της αποκατάστασης. Προσθέτοντας, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ δήλωσε ότι, παρ’ όλο που η εθνική νομοθεσία δεν έχει ακόμα εναρμονιστεί με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ, το τμήμα εφαρμόζει ήδη όλες τις σχετικές πρόνοιές της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από νομοτεχνικής άποψης.

2 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων